Kulturna dobra općine Starigrad

Posmrtni običaji vezani uz mirila ili počivala Posmrtni običaji vezani uz mirila karakterističan su ritual stanovništva velebitske primorske padine, Bukovice i Ravnih Kotara.Mrtvac se polagao na nosila i vezao konopom,tako da se prilikom nošenja po strmim i uskim stazama ne pomiče.Pokojnika su nosila dva ili najviše četiri nosača u isti mah.Prvo polaganje umrlog na tlo …

Kulturna dobra općine Starigrad Read More »