Tradijska okućnica u Desnom Dubrovčaku 33

Kulturna dobra općine Martinska Ves

Na području općine Martinska Ves nalazi se 15 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.