Kulturna dobra općine Vinodolska Općina

Na području općine Vinodolska Općina nalazi se 13 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.