Sklop Bolčić

Kulturna dobra općine Šestanovac

Na području općine Šestanovac nalazi se 12 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština.