Kulturna dobra općine Rovišće

Crkva sv. Petke Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta sa zaobljenim svetištem širine jednake brodu i zvonikom na glavnom pročelju. Nadsvođena je češkim kapama odijeljenim pojasnicama, a apsida polukalotom. Pjevalište počiva nad širokim lukom, ograđeno ravnom zidanom ogradom. Krovište je dvostrešno, pokriveno crijepom, a zvonik piramidalnom limenom kapom. Smještena na ravnom, travnatom terenu unutar naselja. Crkva je …

Kulturna dobra općine Rovišće Read More »