Kulturna dobra općine Vinica

Na području općine Vinica nalazi se 15 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.