Posmrtni običaji vezani uz mirila ili počivala

Kulturna dobra općine Starigrad

Posmrtni običaji vezani uz mirila ili počivala Posmrtni običaji vezani uz mirila karakterističan su ritual stanovništva velebitske primorske padine, Bukovice i Ravnih Kotara.Mrtvac se polagao na nosila i vezao konopom,tako da se prilikom nošenja po strmim i uskim stazama ne pomiče.Pokojnika su nosila dva ili najviše četiri nosača u isti mah.Prvo polaganje umrlog na tlo …

Kulturna dobra općine Starigrad Read More »