Ostaci crkve sv. Jurja na groblju

Kulturna dobra grada Obrovac

Na području grada Obrovac nalazi se 20 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro …

Kulturna dobra grada Obrovac Read More »

Kulturna dobra općine Starigrad

Posmrtni običaji vezani uz mirila ili počivala Posmrtni običaji vezani uz mirila karakterističan su ritual stanovništva velebitske primorske padine, Bukovice i Ravnih Kotara.Mrtvac se polagao na nosila i vezao konopom,tako da se prilikom nošenja po strmim i uskim stazama ne pomiče.Pokojnika su nosila dva ili najviše četiri nosača u isti mah.Prvo polaganje umrlog na tlo …

Kulturna dobra općine Starigrad Read More »