Kulturna dobra općine Baška

Na području općine Baška nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.