Kulturna dobra općine Sveti Juraj Na Bregu

Crkva sv. Jurja i župni dvor Crkva se nalazi na istaknutu položaju, vidljiva izdaleka. Izgrađena je u 2. pol. 18. st. Pročelje je raščlanjeno pilastrima i nišama sa skulpturama. Uz svetište na JZ strani nalazi se toranj. Crkva je okružena cinktorom s portalom. Inventar je iz 18. st. Kurija župnoga dvora jednokatna je građevina, pravokutnoga …

Kulturna dobra općine Sveti Juraj Na Bregu Read More »