Lepoglavska čipka

Kulturna dobra grada Lepoglave

Na području grada Lepoglave nalazi se 26 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 5 dobara pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, a 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine.