Kulturna dobra grada Zaprešić

Na području grada Zaprešić nalazi se 15 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji baština vrtne arhitekture.