Kulturna dobra općine Velika

Na području općine Velika nalazi se 13 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština.