Inventar crkve sv. Mateja

Kulturna dobra općine Bosiljevo

Na području općine Bosiljevo nalazi se 12 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument.

Kulturna dobra općine Štitar

Crkva sv. Mateja apostola i evanđelista Sagrađena 1818. g. u središtu naselja, na križanju prometnice. Ima elemente baroknog klasicizma.Jednobrodna građevina je longitudinalnog tlocrta s poligonalnom apsidom i sakristijom uz sjeverno pročelje. Pročelja su simetrična. Glavno pročelje raščlanjeno je trostrukim pilastrima koji dodatno ističu rizalitni središnji dio sa segmentnim portalom i prozorom. Iznad profiliranog vijenca nalazi …

Kulturna dobra općine Štitar Read More »