Etnozona Miholjice – Semenje

Kulturna dobra općine Malinska-Dubašnica

Na području općine Malinska-Dubašnica nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.