Crkva Žalosne Gospe

Kulturna dobra grada Ludbreg

Na području grada Ludbreg nalazi se 16 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji memorijalna baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada …

Kulturna dobra grada Ludbreg Read More »

Stari grad Đurđevac

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Đurđevca

Na području grada Đurđevca nalazi se 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i jezik, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Đurđevca Read More »

Kulturna dobra općine Legrad

Crkva sv. Jelene Sagrađena je na mjestu starije drvene kapele 1763. godine, a naknadnom adaptacijom u 19. stoljeću dobiva sadašnji izgled. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim, poligonalno zaključenim svetištem uz koje je sjeverno smještena sakristija, a pred glavnim zapadnim pročeljem zvonik. Brod i svetište nadsvođeni su češkim kapama s naslikanim prikazom Sv. Trojstva …

Kulturna dobra općine Legrad Read More »