Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice

Katedrala sv. Terezije Avilske u Bjelovaru

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Bjelovara

Na području grada Bjelovara nalazi se 39 kulturnih dobara. 27 kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Bjelovara Read More »

Kulturna dobra općine Sokolovac

Crkva sv. Arhanđela Stevana Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s nižim i užim pravokutnim svetištem i zvonikom u središnjoj osi pročelja, sagrađena je 1777. godine na istaknutom položaju na groblju uz rub naselja. Obnovljena je 1893. godine. Nadsvođena je bačvastim svodom sa susvodnicama, a nad zaobljenim svetištem je kalota. Unutrašnjost je osvijetljena polukružno zaključenim prozorima, smještenih …

Kulturna dobra općine Sokolovac Read More »