Crkva sv. Velikomučenika Georgija

Kulturna baština grada Otočca

Na području grada Otočca nalazi se 47 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji znanje i vještine, 1 dobro pripada kategoriji znanost i tehnika, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, …

Kulturna baština grada Otočca Read More »

Kulturna dobra općine Rasinja

Na području općine Rasinja nalazi se 12 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Udbina

Na području općine Udbina nalazi se 11 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, a 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština.

Kulturna dobra općine Koprivnički Bregi

Crkva sv. Velikomučenika Georgija Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem širine jednake brodu i zvonikom na glavnom pročelju. Smještena je na blagoj uzvisini na groblju uz rub naselja. Natkrivena je dvostrešnim krovištem s crijepom, dok je zvonik nadvišen piramidalnom limenom kapom. Prostor broda svođen je češkim svodovima. Uz vrijedan ikonostas nastao na prijelazu …

Kulturna dobra općine Koprivnički Bregi Read More »

Kulturna dobra općine Tovarnik

Inventar parohijske crkve sv. Velikomučenika Georgija Inventar je nastao poč. 19. st. sa stilskim karakteristikama kasnog baroka i klasicizma. Ikonostas visokog tipa s 44 ikone cijeli je zidan. Ikone su rađene seko tehnikom na zidnoj podlozi, a bogata plastična dekoracija štuko tehnikom. Dekorativnu rezbariju na dverima, pevnicama, Arhijerejskom i Bogorodičinom tronu radio je Georgije Dević …

Kulturna dobra općine Tovarnik Read More »