Crkva sv. Tri kralja

Kulturna baština grada Velike Gorice

Na području grada Velika Gorice nalazi se 45 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, …

Kulturna baština grada Velike Gorice Read More »

Kulturna dobra grada Sveti Ivan Zeline

Na području grada Sveti Ivan Zeline nalazi se 32 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 11 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Bednja

Na području općine Bednja nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i jezik, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji …

Kulturna dobra općine Bednja Read More »

Kulturna dobra općine Gola

Tradicijska okućnica, Petra Preradovića 25 Tradicijska okućnica u Goli formirana je tipičnim tradicijskim i gospodarskim zgradama, a to su: kuća, dva koša za kukuruz – „Komora“, pomoćna zgrada, bunar, štala i štagalj. Zgrade su dio narodnoga graditeljstva karakteristične za okućnicu, „dvor“, koja je do danas sačuvala prostorne i arhitektonske vrijednosti još iz doba formiranja, odnosno …

Kulturna dobra općine Gola Read More »

Kulturna dobra općine Ivanska

Crkva sv. Petra i Presvetog Trojstva Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta i užeg, segmentno zaključenog svetišta uz koje je na sjevernoj strani smještena sakristija, a na glavnom zapadnom pročelju zvonik. Smještena u središtu naselja na povišenom platou. Crkva je svođena baroknim križnim svodovima, odijeljenim pojasnicama koje su ukrašene reljefnom štuko dekoracijom. Pjevalište počiva na dva stuba, …

Kulturna dobra općine Ivanska Read More »