Crkva sv. Tome Apostola

Kulturna dobra općine Tkon

Na području općine Tkon nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Kulturna dobra grada Novske

Na području grada Novske nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.