Kulturna dobra grada Novske

Na području grada Novske nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.