Crkva sv. Petke

Kulturna baština grada Otočca

Na području grada Otočca nalazi se 47 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji znanje i vještine, 1 dobro pripada kategoriji znanost i tehnika, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, …

Kulturna baština grada Otočca Read More »

Kulturna dobra grada Ogulin

Na području grada Ogulin nalazi se 13 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Rovišće

Crkva sv. Petke Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta sa zaobljenim svetištem širine jednake brodu i zvonikom na glavnom pročelju. Nadsvođena je češkim kapama odijeljenim pojasnicama, a apsida polukalotom. Pjevalište počiva nad širokim lukom, ograđeno ravnom zidanom ogradom. Krovište je dvostrešno, pokriveno crijepom, a zvonik piramidalnom limenom kapom. Smještena na ravnom, travnatom terenu unutar naselja. Crkva je …

Kulturna dobra općine Rovišće Read More »

Kulturna dobra općine Lovinac

Most na rijeci Suvaji i cisterna s oknom Most preko rijeke Suvaje povezuje naselje Smokrić s Lovincem. Građen je od kamena s kamenom ogradom, na jednom kamenom stupu sa dva segmentna lučna nadvoja. Izgrađen je u prvoj polovici 18. stoljeća i integralni je dio povijesne Majstorske ceste koja je povezivala Ličku pukovniju sa Zadrom. U …

Kulturna dobra općine Lovinac Read More »