Crkva sv. Mihaela

Kulturna dobra grada Pregrade

Na području grada Pregrade nalazi se 22 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i …

Kulturna dobra grada Pregrade Read More »

Jelengrad

Kulturna dobra općine Velika Ludina

Burg Jelengrad Burg Jelengrad smješten je oko 30 km sjeveroistočno od Popovače, u blizini mjesta Katoličko Selište. Prvi put spominje se 1460.g. u darovnici Jurja Čupora Moslavačkog pavlinskom samostanu BDM na Moslavačkoj gori. Kasnije se nalazi u vlasništvu Tome Bakača Erdodyja, a 1545.g. osvajaju ga Turci. Tlorisno je oblika izduženog nepravilnog pravokutnika, dužine oko 65 …

Kulturna dobra općine Velika Ludina Read More »

Kulturna dobra općine Zrinski Topolovac

Crkva sv. Križa Crkva romaničkog porijekla, pregrađena je u gotičkom razdoblju i barokizirana 1735. te obnavljana 1771., 1842. i 1889. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta i užeg pravokutnog svetišta sa sakristijom sjeverno uz svetište i zvonikom na zapadnom pročelju. U velikoj mjeri sačuvana je srednjovjekovna struktura zidova sa šiljatolučnim otvorima. Lokacija: Križ Gornji Klasifikacija: sakralna …

Kulturna dobra općine Zrinski Topolovac Read More »

Kulturna dobra općine Drenovci

Crkva sv. Mihaela Smještena je na prostranom platou u centru naselja, građena 1797. u baroknom stilu. Visoki zvonik dominira nad glavnim pročeljem koje je rasčlanjeno dvojnim pilastrima. Sa strana je po jedna polukružna niša s kipovima svetaca. Pročelje je horizontalno podijeljeno visokim kordonskim vijencem. Prizemna sakristija uz svetište jednostavne je kvadratne tlocrtne koncepcije.Longitudinalna lađa s …

Kulturna dobra općine Drenovci Read More »