Crkva sv. Križa

Kulturna dobra općine Lumbarda

Na području općine Lumbarda nalazi se 13 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.

Kulturna dobra općine Mala Subotica

Inventar crkve Porođenja Marijina U posjedu gotičke, a sada barokizirane crkve ostala je očuvana vrijedna skupina crkvenog posuđa s kraja 17. i početka 18.st. Lokacija: Mala Subotica Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st. Oznaka kulturnog dobra: Z-1490 Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka Pravni status: zaštićeno kulturno dobro Crkva Porođenja Marijinog …

Kulturna dobra općine Mala Subotica Read More »

Kulturna dobra općine Zrinski Topolovac

Crkva sv. Križa Crkva romaničkog porijekla, pregrađena je u gotičkom razdoblju i barokizirana 1735. te obnavljana 1771., 1842. i 1889. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta i užeg pravokutnog svetišta sa sakristijom sjeverno uz svetište i zvonikom na zapadnom pročelju. U velikoj mjeri sačuvana je srednjovjekovna struktura zidova sa šiljatolučnim otvorima. Lokacija: Križ Gornji Klasifikacija: sakralna …

Kulturna dobra općine Zrinski Topolovac Read More »

Kulturna dobra općine Križ

Inventar u crkvi sv. Križa Inventar je nastao u vremenu od početka 18. st. pa do druge polovine 19. st., a čine ga monumentalni glavni oltar (1720. g.), bočni oltari sv. Antuna Padovanskog i sv. Roka (Josip Stallmayer, 1761. g. ), propovjedaonica, kip Bogorodice s Djetetom, kip Uskrsloga Krista, 2 relikvijara, 2 barokna i 1 …

Kulturna dobra općine Križ Read More »

Kulturna dobra općine Sveti Križ Začretje

Crkva sv. Križa Župna crkva smještena je na zapadnoj strani trga u Svetom Križu Začretju. Jednobrodna građevina, gotičke strukture, kasnije barokizirana, današnji oblik dobila je krajem 18. i poč. 19. st. Ima dvije barokne kapele s južne i sjeverne strane. Uz južni perimetralni zid izveden je zvonik, a uz svetište sakristija. Glavno pročelje okrenuto prema …

Kulturna dobra općine Sveti Križ Začretje Read More »

Kulturna dobra općine Tuhelj

Crkva sv. Križa Jednobrodna, kasnobarokna crkvica sv. Križa smještena je na osami, na vrhu brijega iznad naselja Sveti Križ, općina Tuhelj. Na mjestu današnje crkve s početka 19. st. spominje se već u 17. st. zidana kapela istog titulara. Tlocrtnu osnovu čine kvadratna lađa s poligonalno oblikovanim ulaznim dijelom, uže svetište pravokutnog zaključka i sakristija …

Kulturna dobra općine Tuhelj Read More »