Kulturna dobra općine Selca

Na području općine Selca nalazi se 15 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.