Crkva Gospe Karmelske

Kulturna dobra općine Nerežišća

Na području općine Nerežišća nalazi se 29 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, a 1 dobro pripada kategoriji znanje i …

Kulturna dobra općine Nerežišća Read More »

Kulturna dobra općine Pirovac

Crkva Gospe Karmelske Crkva Gospe Karmelske je jednobrodna s dubokom polukružnom apsidom. Pravilno je orijentirana. Građena je od kamena i ožbukana. Krovište je na dvije vode pokriveno kupom kanalicom. Na glavnom pročelju je pravokutni profilirani portal koji završava profiliranim arhitravom iznad kojeg su barokne volute. Na arhitravu je gotička skulptura anđela Navještenja rad majstora Bonina …

Kulturna dobra općine Pirovac Read More »