Cjelina koju čine stari grad Moslavina (u arheološkom sloju) i tri dvorca Erdödy

Kulturna baština grada Popovače

Na području grada Popovače nalazi se 16 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.