Kulturna dobra grada Solin

Na području grada Solin nalazi se 15 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.