Arheološko nalazište villa rustica

Znamenitosti Bola na otoku Braču – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Bola na Braču. Kulturno-povijesnu baštinu na području Bola sačinjava 28 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji …

Znamenitosti Bola na otoku Braču – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Jalžabet

Na području općine Jalžabet nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Biskupija

Inventar crkve sv. Proroka Ilije Inventar se sastoji od ikonostasa i nekoliko odvojenih ikona. Ikonostas je cjelovit i može se datirati na prijelaz iz 18. u 19. stoljeće. Predstavlja jedinstvenu cjelinu s određenim ikonografskim programom. Podijeljen je horizontalno u četiri dijela. U sklopu ikonostasa nalazi se i 9 (devet) ikona novijeg nastanka, koje nemaju odlike …

Kulturna dobra općine Biskupija Read More »