Arheološko nalazište Leštak

Kulturna dobra grada Donji Miholjac

Na području grada Donji Miholjac nalazi se 16 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.