Kulturna dobra općine Lumbarda

Na području općine Lumbarda nalazi se 13 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.