Arheološko nalazište “Ciglana”

Crkva sv. Martina biskupa Beli Manastir

Znamenitosti Belog Manastira – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Belog Manastira. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Beli Manastir sačinjava 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji znanost i tehnika, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa.

Kulturna dobra općine Popovac

Na području općine Popovac nalazi se 11 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Čeminac

Arheološko nalazište “Okrugla zemlja” Na površini oranicatijekom obrade zemljišta izorani su brojni ulomci prapovijesne i srednjovjekovne keramike. Među prapovijesnom keramikom prepoznatljivi su ulomci vučedolske kulture koja pripada eneolitiku i panonske inkrustrirane keramike koji se datiraju u srednje brončano doba. Prisutnost srednjovjekovne keramike upućuje na postojanje naselja i tijekom srednjeg vijeka Lokacija: Čeminac Klasifikacija: arheološka baština …

Kulturna dobra općine Čeminac Read More »