Kulturna dobra općine Čavle

Na području općine Čavle nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i jezik, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština.