Znamenitosti Makarske – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu


Spomenik Andriji Kačiću Miošiću u Makarskoj Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Makarske. Kulturno-povijesnu baštinu na području Makarske sačinjavaju 43 kulturna dobra. 16 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 8 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Znamenitosti Makarske – kulturnu i povijesnu baštinu Makarske sačinjavaju:

Arheološka zona na poluotoku sv. Petar

Arheološka zona na poluotoku sv. Petar u Makarskoj nalazi se na vanjskom jugozapadnom dijelu geografskog i povijesnog prostora današnjeg grada Makarske. Poluotok je prostrana i slojevita arheološka, ali radi guste borove šume te geološko-morfoloških formacija, i krajobrazna zona koja svojim pružanjem i s dva istaknuta rta zatvara i kontrolira ulaz u makarsku luku. Na dijelu obale poluotoka, smještenom nasuprot gradu, nalaze se kuće građene u 19. i 20. stoljeću. Na vrhu poluotoka je zaravan sa crkvom Sv. Petra po kojoj je cijeli poluotok dobio ime.

Zapadni dio zaravni, uokolo crkve, ograđen je visokim kamenim zidom s puškarnicama pa se pretpostavlja da je ovaj prostor služio kao refugij u 16.-17. stoljeću za vrijeme tursko-mletačkih razgraničenja makarskog teritorija.na sjevernoj strani ograđene zaravni nalazi se groblje koje je bilo u funkciji do 19. stoljeća, a neki od grobova s natpisima su sačuvani do danas. Na krajnjoj zapadnoj točki poluotoka sv. Petar u 20. stoljeću sagrađen je svjetionik i „Vila Irena“ zaštićena kulturna dobra RH.

Oko zaravni utvrđeni su ostaci prapovijesnog suhozidnog bedema, a mletački bedem sa puškarnicama svojim najvećim dijelom nalazi se upravo na mjestu prapovijesnog koji je pritom razgrađen radi kamene građe. Prapovijesni bedem se pruža od sjeverozapada prema sjeveroistoku u dužini od stotinjak metara. Svrha mu je bila zaštita gradinskog naselje na vrhu koje je s južne strane bilo zaštićeno visokim liticama koje se okomito spuštaju u more.zbog svojeg položaja Gradina na poluotoku sv. Petar predstavljala je ključno strateško uporište s kojeg je bilo moguće kontrolirati morsko područje cijelog Bračkog kanala sve do Splitskih vrata.Prema pronađenom arheološkom materijalu gradina se okvirno može datirati u razdoblje kasnog neolitika (4. tisućljeće pr. Kr.) uz kasniju brončanodobnu fazu (2. tisućljeće pr. Kr.) kada se najvjerojatnije gradi bedem.

Nalazi oboda grčo-italskih amfora te ulomaka helenističke keramike upućuje i na kasnohelenističko razdoblje na području zaravni. Arheološka istraživanja 1992. godine potvrdila su povijesni kontinuitet ovog strateški vrlo važnog mjesta. Naime, prilikom faksimilne obnove crkve sv. Petra s gotičkom i baroknom fazom u kojoj su sačuvani Kačićevi grobovi, a koja je nakon oštećenja u potresu 1962. godine doživjela damnatio memoriae. Na zapadnoj strani zaravni otkriven je antički zid datiran u 4. stoljeće poslije Krista u dužini od 30 mi i temelji kule s cisternom obloženom kvalitetnom hidrauličnom žbukom iz prve pol. 4 stoljeća. Također su ispod crkve pronađeni ostaci starokršćanske crkve i ulomci oltarne pregrade koji su kao spoilae bili ugrađeni u zidove barokne crkve.Pronađena je i polukružna apsida te piloni crkvenog predvorja.

Na temelju arheološki ostataka može se zaključiti da je upravo na poluotoku sv. Pretar nalazio antički kastrum Muccrum, poznat iz izvora, kojeg su 548. godine razorili Goti. Još uvijek nije moguće predočiti cijeli razvojni tijek antičke faze lokaliteta, ali iz dosadašnjih istraživanja, prema keramičkom materijalu, uočava se duži konituitet naselja. Ostaci arhitekture govore u prilog većoj graditeljskoj cjelini, a dužina zapadnog zida i temelj venecijanske ograde platoa upozoravaju na fotifikacijski karakter arhitekture na sv. Petru. Opravdano je zaključiti kako je Justinijanovim fortificiranjem obalnih središta u prvoj pol. 4. stoljeća bio zahvaćen i poluotok sv. Petra, a to se potvrđuje i brojnim keramički nalazima iz 4. i 5. stoljeća. Od 2010. godine Muzej grada Makarske ponovo provodi sustavna arheološka istraživanja na platou poluotoka sv. Petar.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 20. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4387
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Česma, Trg fra Andrije Kačića Miošića

Na Kačićevom trgu u Makarskoj podignuta je 1775. godine kasnobarokna česma pravokutnog oblika s kamenicom smještenom na jugu, nad kojom su u plitkom reljefu izvedena tri maskerona s bakrenim izljevima. Na kamenoj gredi nad otvorom je natpis, a bočno od njega su dva grba, od kojih je jedan najstariji grb grada Makarske. Gradnju je izvršio protomajstor Iseppo Bisazzo. Česma je temeljito rekonstruirana 1990. godine, kada je očišćena sva kamena plastika.

Lokacija: Makarska, Trg fra Andrije Kačića Miošića
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1775. god.
Autor: Iseppo Bisazzo

Oznaka kulturnog dobra: Z-4881
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Crkva sv. Andrije u Kotišini

Nalazi se izvan naseljenog mjesta, južno od ceste za Vrgorac. Jednobrodna je pravokutna građevina s kvadratičnom apsidom. Manjih je dimenzija. Na zapadnom pročelju su ulazna vrata uokvirena jednostavnim kamenim glatkim okvirom. U osi iznad vrata kvadratna je kamena ploča s prošupljenom šesterolatičnom rozetom. Na sljemenu je kameni luk preslice bez ikakvog podnožja. Bočni su zidovi crkve neraščlanjeni. Građena je od pravilnije obrađenog kamenja slaganog u redovima. Krov je dvovodan s pokrovom od kupe kanalice. Crkva sv. Andrije spada u skupinu jednostavnih crkvica bez posebnih stilskih odlika građenih tijekom 17. i 18.stoljeća na Makarskom primorju

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4936
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Ante u Kotišini

Današnja crkva sv. Ante Padovanskog građena je na padinama Biokova, pravilno orijentirana, uronjena u čempresovu i borovu šumu. Pred crkvom je poravnat teren i okružena je kamenim međama sa svih strana. Crkva je zidana od bijelog klesanog kamena, a pokrivena dvoslivnim krovom od crvenog crijepa. Jednobrodna, longitudinalna građevina završava pravokutnom apsidom i peterokutnom sakristijom. Duga je 19 a, široka 7,50 metara. Pročelje crkve okrunjeno je zvonikom na preslicu s dva zvona. Glavno pročelje rastvara se polukružnim portalom. Svetište je od glavnog broda odvojeno triumfalnim lukom i podignuto na dvije stepenice.

Crkva je opremljena s jednim kamenim oltarom oltara s mramornim dijelovima, koji datira iz 40 tih godina 20. st. Kip sv. Ante Padovanskog na glavnom oltaru te kipovi sv. Ivana Nepomuka i Bezgrešnog Zaćeća lijevo i desno od triumfalnog luka djelo su tirolskih radionica. Nad glavnim ulazom nalazi se drveno pjevalište do kojeg vode decentne zavojite drvene stepenice.
Smještajem u prostoru, i dosljednom izvedbom na mjestu porušenih prijašnjih crkava, crkva sv. Ante predstavlja značajan sakralni spomenik makarskog primorja.

Lokacija: Makarska, Kotišina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6649
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Filipa

Crkva sv. Filipa jednobrodna je građevina s polukružnom apsidom i zvonikom s rastvorenom ložom na prvom katu. Pročelje crkve naglašeno je portalom. U unutrašnjosti crkve nalazi se pet baroknih mramornih oltara te grob biskupa Blaškovića ukrašen mramornom intarzijom. Na ogradi kora s ostacima Nakićevih orgulja, nalaze se barokne slike. Uz crkvu je danas pregrađeni samostan filipinaca, koji se sastojao od nekoliko kuća oko unutrašnjeg dvorišta, a sagradio ga je biskup Stjepan Blašković u 18. st. Na ulazu u samostan nalazi se natpis koji govori o gradnji samostana i njegovom donatoru.

Lokacija: Makarska, Riva
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5063
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Jeronima

Crkva sv. Jeronima smještena je u sredini sela, na kosoj padini ograđena zidom. Orijentirana je sjeveroistok- jugozapad s prilazom i stepeništem s jugozapadne strane. Pravokutnog je tlocrta, s manjom kapelom prigrađenom uz bočno jugozapadno pročelje. Pokrivena je dvostrešnim krovom. Pročelja su žbukana. Glavnim je pročeljem koje je malo povišeno, okrenuta je prema stepeništu. Okvir vrata je obrubljen štapom s jastučastim frizom ukrašenim cvijetom, a završava profiliranim vijencem. Sagrađena je 1745. g.. Obnovljena je 1937. god. Sagrađena je u jednostavnim oblicima provincijalnog dalmatinskog baroka, bez naglašenih ukrasa i detalja.

Lokacija: Veliko Brdo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1745. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4867
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Marka

Crkva je sagrađena na sjevernom rubu središnjeg gradskog trga. Gradnju je započeo biskup Nikola Bijanković 1699. god., a posvećena je 1766. godine kada je dovršen i zvonik. Jednobrodna je građevina s polukružnom apsidom i bočnim kapelama. Znatno je oštećena potresom 1962. god. nakon kojeg je obnovljena. Jednobrodna unutrašnjost, slično brojnim crkvama 18. stoljeća u Veneciji i njenom zaleđu, zaključena je svetištem izdugnutim za nekoliko stuba i naglašenim trijumfalnim lukom. Unutrašnjost crkve je presvođena bačvastim svodom.

Lokacija: Makarska, Kačićev trg
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1766. god.
Autor: Giacomo de Varrene; inžinjer dAndre; Francesco Melchiori; Bortolo Riviera

Oznaka kulturnog dobra: Z-4932
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Martina

Crkva sv. Martina izgrađena je u XV. stoljeću sjeverozapadno od sela Kotišine. Izvorno jednobrodna svođena građevina s polukružnom apsidom stilski pripada romaničko-gotičkim građevinama, obnovljena je u XVII. stoljeću pri čemu je doživjela manje preinake. Crkva je znatno oštećena u potresu 1962. godine, kada je srušen svod i veći dio ziđa. Sačuvano je zapadno pročelje s vratima u kamenim pragovima i rozetom. Oko crkve je staro groblje koje danas nije u funkciji.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5521
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Mihovila

Crkva sv. Mihovila nalazi se na putu prema zaseoku Žlib-Baškovići. Barokna crkva iz 17. st. pregrađena je 1873. godine, kada je na njenom mjestu podignuta današnja crkva. To je jednobrodna svođena građevina pravokutnog tlocrta s kvadratičnom apsidom. Na zapadnom pročelju je ulaz u kamenim pragovima, nad njim okrugla prošupljena rozeta i ploča s natpisom, u kojem se spominje gradnja crkve 1873.g., a u zabatu dvodijelna preslica sa vjetrokazom i jednim zvonom. U crkvi je kameni oltar s drvenim antependijem i palom Michele Ottonija koja prikazuje titulara crkve sv. Mihovila, s datacijom 1684. i 1884. kada je oltar popravljen.

Lokacija: Veliko Brdo, groblje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4884
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Petra

Crkva sv. Petra podignuta je u 15.st. na poluotoku sv. Petar, nekad prapovijesnoj gradini, kao jednobrodna gotička crkva, a pregrađena je u vrijeme baroka. U siječnju 1962.g. crkva je oštećena od potresa, te kasnije srušena, a faksimilno je obnovljena 1992. god. Dijelovi prozora, vrata i trijumfalnog luka stare crkve ugrađeni su u zdanje. U pod su ugrađene nadgrobne ploče plemena Kačića. Arheološka istraživanja tijekom obnove crkve pokazala su starokršćansku i srednjovjekovnu crkvu, te groblje, a zapadno od crkve otkriveni su antički zidovi i ostaci cisterne nad kojom je građena kula.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4940
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Franjevački samostan i crkva sv. Marije

Sagrađen oko 1540.g. izvan zidina tadašnjeg grada, u 17.st. je pregrađen i povećan. Stara crkva je jednobrodna svođena građevina, kasnije nadograđena i proširena. U crkvi je kapela sv. Ante s kamenim oltarom i kamenom propovjedaonicom s kraja 17.st., te u pločniku nadgrobne ploče iz 17. i 18.st. Crkva i stara samostanska krila okružuju klaustar na dva kata. Krajem 17. i početkom 20.st. dograđena su nova samostanska krila i nova crkva. Uz crkvu je barokni zvonik s dvije lože, građen u 17.st. U samostanu je vrijedna knjižnica i Malakološki muzej.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5083
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Gradska galerija Antuna Gojaka – muzejska građa

Gradska galerija Antuna Gojaka prezentira radove makarskog slikara Antuna Gojaka te Zbirku suvremenih autora. U Zbirci Donacije Gojak sadržana je likovna ostavština prvog makarskog akademskog slikara Antuna Gojaka (1907.- 1986.) koja broji 132 slike i 201 crtež. Antun Gojak je slijedio opće zasade hrvatskog slikarstva između dvaju ratova. Najveći dio života proveo je povučeno u rodnom gradu gdje je najčešće slikao lirske teme iz svog zavičaja.
Zbirka suvremenih autora obuhvaća djela autora regionalnog značaja, među kojima se ističu radovi akademskog slikara Olivera Tihog, Josipa Botteria Starijeg te značajan broj djela prikupljenih kroz bogatu izložbenu djelatnost i rad likovnih kolonija.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: muzejska građa
Vrijeme nastanka: 20. st.
Autor: Antun Gojak

Oznaka kulturnog dobra: Z-3792
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Gradski muzej Makarska – muzejska građa

Gradski muzej Makarska, smješten u baroknoj palači Tonoli, osnovan je 1995., kao sljednik ranijih muzejskih tijela počev od 1962. (Muzej NOB-a biokovskog područja; Muzej revolucije; Zavičajni muzej Makarskog primorja).
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine donijelo je riješenje o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra za Zbirku etnologije i Numizmatičku zbirku Gradskoga muzeja Makarska.
Zbirka etnologije obuhvaća predmete koji uglavnom pripadaju razdoblju prve polovine 20. st., dok se manji broj predmeta izradbom i uporabom vezuje za kasnije razdoblje. Svega 2 predmeta svrstana su u sredinu 19. st., odnosno njegov kraj. Predmeti su pribavljeni s prostora Makarskog primorja, ali je zamjetan broj predmeta kojima je podrijetlo, izradbom i uporabno, iz udaljenijih krajeva Dalmacije i Hercegovine (BIH).
Numizmatička zbirka podijeljena je u dvije zasebne cjeline. Prva je Numizmatika – arheologija u koju su upisani novci do 18. stoljeća kao i svi mlađi novci koji su pronađeni prilikom arheoloških istraživanja u kontinuitetu sa starijima. Drugi dio Numizmatičke zbirke čuva kovanice i novčanice od 18. stoljeća do danas. Numizmatička zbirka obuhvaća 47 primjeraka novca u podzbirci Arheologija ? numizmatika i 654 primjerka novca u podzbirci Novac od 18. stoljeća do danas, što ukupno čini 701 inventarnu jedinicu.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-6587
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Grupa skulptura Raspeće, sa oltara sv. Križa u župnoj crkvi u Makarskoj

U niši mramornog oltara arhitektonskog tipa posvećenog sv. Križu, u župnoj crkvi sv. Marka u Makarskoj nalazi se skulpturalni prikaz Raspeća u gotovo prirodnoj veličini. U središtu je prikaz raspetog Krista, duge kose i brade, glave naslonjene uz desno rame, ogrnutog perizomom. Do njegovih nogu je dopojasni prikaz Marije Magdalene mladolikog lica okrenutog put neba, duge kovrčave kose. Odjevena u crvenu haljinu i modri plašt , sugestivnog pokreta ruku kojima mrsi kosu. Desno od Križa prikaz je Bogorodice u crvenoj haljini, ogrnute modrim plaštem. U kontrapostnom položaju rukama pridržava plašt, glave nagnute prema Kristu , oborenog pogleda.

Draperija prati i naglašava pokret tijela, te odaje vrsnog drvorezbara. Lijevo od križa prikaz je mladolikog sv. Ivana, golobrad, duge kovrčave kose svoj pogled upire u Krista. Odjeven u zelenkastu tuniku i ogrnut modrim plaštem lijevu ruku drži na grudima a desnom steže knjigu. Kompozicija je tipičan rad venetske skulptorske škole 17. stoljeća kada se mirne linije prikaza koje odlikuju Kristovu figuru polagano počinju kretati i oblikovati barokni zamah što je vidljivo na prikazima ostalih triju figura. Besprijekoran zanatski rad rezbara i pozlatara prekriven je brojnim uljanim preslicima koji bitno umanjuju mogućnost doživljaja i valorizaciju umjetnine.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5061
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar franjevačke crkve i samostana

Inventar franjevačke crkve i samostana u Makarskoj datira se od 15. do 1. polovine 20. stoljeća. Sastoji se od velike zbirke baroknih slika uglavnom venecijanskog porijekla među kojima se ističe slika “Bogorodice sa svecima” iz 16. stoljeća u maniri Bellinijeve škole.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-453,17/43-78
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Alačević, Prvosvibanjska ulica 43 (ex Prvomajska)

Stambena dvokatnica „L“ tlocrtne dispozicije sa ograđenim dvorištem izgrađena je u XVIII. stoljeću. Kuća oblikovanjem pokazuje sve odlike kasnobaroknog stila, što se posebno očituje u bogato ukrašenim balkonima sa kamenom ogradom od stupića kruškolikog oblika i ugaonih stupića ukrašenih palmetama. Na balkonu je grb obitelji u baroknoj kartuši, a u dvorištu vanjsko stubište s kamenom ogradom. Osim stambene, kuća je izvorno imala i gospodarsku namjenu, u nekadašnjoj dobro uređenoj i prostranoj konobi su dvije polukružne zidne niše u kojima su stajale preše za ulje i vino.

Lokacija: Makarska, Prvosvibanjska ulica 43 (ex Prvomajska)
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-1071-1981.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Babić-Lozina

Kasnobarokna dvokatnica izgrađena je u 18. st. na zapadnoj strani Kačićevog trga. U osi simetričnog pročelja je kameni barokni balkon na konzolama, a u prizemlju su tri široka i preinačena vrata. Naglašena je središnja os kuće u kojoj se na krovu nalazi dvostrešni luminar. Dvorište kuće je na zapadnoj strani ograđeno kamenom ogradom, sa stepeništem kojim se ulazi na prvi kat.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6528
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Dominis, Ulica Stjepana Ivićevića 1 (ex Borisa Kidriča 001)

Kuća Dominis u organizaciji prostora i arhitektonskim elementima ima odlike dalmatinske pučke arhitekture 17. – 18. st. kao i odlike kasnog baroka koje se očituju u klesarskim zahvatima domaćih majstora. Stambena katnica ima balaturu uz južno pročelje i zidane dvostrešne luminare u uglovima, a izvorno je bila okružena ograđenim vrtom. Svojim oblikovanjem spada u najizrazitije građevine dalmatinske pučke arhitekture na Makarskom primorju.

Lokacija: Makarska, Ulica Stjepana Ivićevića 001 (ex Borisa Kidriča 001)
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4892
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Gačina, Marineta 3

Jednokatnica koja se nalazi na makarskoj Rivi. Reprezentativnim pročeljem okrenuta je prema ulici koja teče paraleno s Rivom. Građena je dobro klesanim kamenim kvaderima. Pokrivena je dvovodnim krovom, a na sjevernoj plohi krova istaknuta su tri luminara u osima pročelnih otvora. U dvorištu se nalazi vanjsko stubište. Ističe se nizom kvalitetne arhitektonske dekoracije tipične za baroknu izgradnju 18. stoljeća. Jedna od najznačajnijih stambenih baroknih građevina u Makarskoj, posebice u činjenici da je reprezentativno pročelje okrenuto od mora, što je jedno od rijetkih sačuvanih svjedočanstava urbanističke regulacije gradske obale prije izgradnje Rive.

Lokacija: Makarska, Marineta 3
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4933
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Karalipeo-Mrkušić, Trg Andrije Kačića Miošića 8-10

Barokna katnica s potkrovljem izgrađena je na istočnoj strani Kačićeva trga. U osi simetričnog pročelja su ulazna vrata s lukom, ukrašena stiliziranim biljnim motivima, a u tjemenu luka je uklesana godina 1768. Ulazna vrata su flankirana dućanskim vratima, južna su oblikovana „na koljeno“, dok su sjeverna preoblikovana. Na katu je u osi pročelja kameni balkon baroknog oblikovanja na konzolama u obliku ljudskih glava, a u potkrovlju su dvostrešni luminari, od kojih je središnji s dvostrukim prozorom. Istočno od kuće je dvorište ograđeno zidom i kameno stubište.

Lokacija: Makarska, Kačićev trg 8
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1768. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6525
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Miličić

Stambena trokatnica građena je krajem 18. st. u stilu baroknog klasicizma. Na glavnom južnom pročelju su u osi ulazna vrata s profiliranim vijencem i dva dućana s otvorom „na koljeno“, a na katu simetričnog pročelja je barokni kameni balkon na konzolama s ogradom od kamenih stupića. Uz kuću je vrt ograđen zidom u kojem je gospodarska katnica.

Lokacija: Makarska, Kalalarga 15
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6526
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Vuković, Kalalarga 10

Stambena dvokatnica kojoj je naknadno dograđen kat izgrađena je u drugoj polovici 18. st. s obilježjima kasnog baroka. Južno pročelje okrenuto je na glavnu ulicu, u osi pročelja je lučni portal ukrašenim palmicama, flankiran vratima „na koljeno“ . Na prvom katu je pet simetrično postavljenih prozora s profiliranim vijencima, a na drugom je u središnjoj osi balkon na dvije konzole. Nadograđeni je kat ožbukan. Sjeverno od kuće je ograđeno dvorište s gospodarskom zgradom.

Lokacija: Makarska, Kalalarga 10
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5078
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Vuković, Kalelarga 8

Stambena dvokatnica kojoj je naknadno dograđen kat izgrađena je u drugoj polovici 18. st. s obilježjima kasnog baroka. Južno pročelje okrenuto je na glavnu ulicu, u osi pročelja je lučni portal ukrašen palmicama, flankiran vratima „na koljeno“ . Na prvom katu je pet simetrično postavljenih prozora s profiliranim vijencima, a na drugom je u središnjoj osi balkon na dvije konzole. Nadograđeni kat je ožbukan. Sjeverno od kuće je ograđeno dvorište s gospodarskom zgradom.

Lokacija: Makarska, Kalelarga 8
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1750. god. do 1790. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4937
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Napoleonov spomenik

Kamena piramida – obelisk u Makarskoj poznatija kao „Napoleonov spomenik“ nalazi se na krajnjem zapadnom dijelu grada s južne strane magistrale. Smještena je uz sam kolnik na rubu borove šume.
Piramida je podignuta 1808. godine u vrijeme francuske uprave u Dalmaciji, u čast maršala Marmonta. Prvobitno je bila smještena ispred franjevačkog samostana u Makarskoj, u parku oko nekadašnjeg mandrača. Od bijelog bračkog kamena sazidali su je brački klesari Antun i Ivan Štambuk.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1808. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5461
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostatci kule na Zelenki

Sjeverno od nekada utvrđene povijesne cjeline grada Makarske, na blagoj uzvisini sagrađena je u turskome razdoblju kula na lokalitetu koji se naziva Zelenka. Prostor je nekada bio neizgrađen, a danas se kula nalazi unutar novoga stambenog naselja, na neizgrađenoj parceli. Manja kula pravokutnoga tlocrta sagrađena je na prirodnoj stijeni, a danas je sačuvana u visini prizemlja i kata, bez krova. Građena je priklesanim kamenom u mortu, a oplošje kule na svakome katu ima niz puškarnica. Na zapadnome pročelju sačuvan je ruševni ulaz u kulu, a na istoku kroz prirodnu konfiguraciju stijena postoji izlaz za bijeg.

Kula je izvorno imala drvenu međukatnu konstrukciju koja se do danas nije sačuvala. Nije poznata izvorna visina kule ni način njezina zakrovljenja. Zbog položaja kule s kojega se pružaju vizure i izvrstan pregled prostora istočno i zapadno od Makarske, tada utvrđenoga turskoga grada i luke, pretpostavlja se da je građevina imala ulogu kule promatračnice, usko povezane s utvrđenim gradom.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-6119
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Palača Ivanišević

Barokna dvokatnica „U“ tlocrtne dispozicije sagrađena je u 18. st. na Lištunu. Južno pročelje razvedeno je lukovima, sa kamenom i drvenom ogradom od stupića. U reljefnim vijencima i kamenim pragovima prisutni su neostilski utjecaji. Nad ulaznim vratima stajao je danas izmješten grb obitelji Ivanišević. Istočno prizemno krilo porušeno je u bombardiranju u II. svjetskom ratu. U unutrašnjosti je nadsvođeno stubište i pločnik u raznobojnim intarzijama. Palača je imala obiteljsku kapelu.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5356
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Rimski epigrafički natpisi

Rimski epigrafički natpisi nalaze se u crkvi sv. Filipa u Makarskoj.Radi se o devet rimskih natpisa od kojih su dva ugrađena u klustru samostana a ostali su slobodnostojeći. Prema natpisima na spomenicima datiraju se u prvu polovinu 1. st. n. e.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 1. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-208,24/131-1971
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Slika “Evanđelisti sv. Ivan i sv. Matej” iz župnog ureda

Slika je ulje na platnu, dimenzija 53 x 43 cm iz župnog ureda u Makarskoj. Slika je djelo nepoznatog baroknog slikara mletačke škole 18. st.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-153,24/63-70
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Slika “Evanđelisti sv. Marko i sv. Luka” iz župnog ureda

Slika je ulje na platnu , dimenzija 53 x 43 cm iz župnog ureda u Makarskoj. Slika je djelo nepoznatog baroknog slikara mletačke škole 18. st.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-15224/62-70
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Slika “Gospa s Isusom” iz župnog ureda

Slika je ulje na platnu, vel. 44 x 30 cm., iz župnog ureda u Makarskoj. Slika je vrijedan primjer mletačkog baroka 18. st.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-139,24/60-70
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Slika “Gospa s Isusom, sv. Ivanom i sv. Franjom” iz župnog ureda

Slika je ulje na platnu vel. 69 x 52 cm iz župnog ureda u Makarskoj. Slika prikazuje Gospu sa svecima sv. Ivanom i sv. Franom, rad je mletačkog majstora 16. st. i vrlo je visoke kvalitete.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-138,24/61-70
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Slika “Posljednji sud” u franjevačkoj crkvi

Slika je rađena u tehnici ulja na platnu, dimenzija 290 x 540 cm, atribuirana je Antoniu Molinariju (prema potpisu na dnu slike), a nalazi se u franjevačkoj crkvi. Slika predstavlja vrijedno djelo 17. st.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st.
Autor: Antonio Molinari

Oznaka kulturnog dobra: RST-125,24/86-69
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Spomenik fra Andriji Kačiću Miošiću

Na Kačićevom trgu u Makarskoj smješten je spomenik fra Andriji Kačiću Miošiću, rad kipara Ivana Rendića, postavljen 1889. godine. Spomenik prikazuje mladog franjevca odjevenog u habit, postavljenog u kontrapostnom stavu na kamenom postolju, na kojem je s južne strane apliciran mozaik u obliku tepiha s heraldičkim znakovima, nad kojim su gusle i knjiga kao simboli pjesnikova pjevanja. Na svakoj je strani postamenta ugrađen natpis vezan za podatke iz fra Andrijinog života.

Lokacija: Makarska, Kačićev trg
Klasifikacija: memorijalna baština
Vrijeme nastanka: 1889. god.
Autor: Ivan Rendić

Oznaka kulturnog dobra: Z-5320
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Stećak

Stećak-sljemenjak nalazio se na lokalitetu Zakučje u selu Krvavicama, a kasnije je prenesen u Franjevački samostan u Makarskoj. Ukrašen je reljefom koji prikazuje kolo žena, a predvodi ih muškarac. Rubovi stećka ukrašeni su tordiranom vrpcom. Na bočnoj strani je polumjesec i ruža.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-13,24/69-66
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Svjetionik sv. Petra

Svjetionik je podignut 1873. g. na poluotoku sv. Petar, na lokalitetu koji je još u antičko doba imao značajnu ulogu u kontroli plovidbe na srednjem Jadranu. Kamena prizemnica kvadratičnog tlocrta zakrovljena je četverostrešnim krovom, a u središtu je izgrađena niska kula s lanternom što je čest primjer u tipologiji jednostavnih svjetionika na Jadranu.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1873. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5082
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Tvrđava (kaštel) Kotišina

Kaštel u Kotišini izgrađen je sredinom XVII. stoljeća tijekom Kandijskog rata. Prirodne stijene ograđene su visokim zidom te je tako nastala višekatna građevina nepravilnog tlocrta koja se sastoji od dvije odvojene prostorije, visinski denivelirane u prizemlju, a međusobno povezane u nivou prvog kata. Na pročelnoj strani kaštela nalaze se puškarnice na svim nivoima i manja mašikula. U prizemlju su novija vrata na luk, dok su na katu vrata sa kamenim nadvojem. Ulaz u sjeverni dio kaštela je na drugom nivou, nekad je bio dobro sakriven predziđem koje je postojalo pred kaštelom i čiji su ruševni ostaci još sačuvani. Kaštel je imao jedostrešni krov pokriven kamenim pločama koji nije sačuvan.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4880
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Umijeće pripreme tradicijske slastice torta Makarana

Umijeće pripreme tradicijske slastice torta Makarana do danas se zadržalo u Makarskoj. Ovaj se kolač priprema na svim obiteljskim svečanostima, i tipičan je za ovaj grad. Torta Makarana se spravlja za blagdane, najviše za Božić, Svisvete i Uskrs, a također se poslužuje i kao desert u raznovrsnim svečanim prigodama, krštenjima, krizmama, rođendanima, posebno na vjenčanjima.

Radi se prema recepturi naslijeđenom od majki, baka, prabaka. Torta Makarana je oduvijek okruglog oblika, mrežasto ispisana trakicama od tijesta i svaki njen romb, jer se ne reže klasično na trokute kao ostale torte, ukrašen je bajamom.

Torta Makarana pripremljena je s pažljivo odmjerenom količinom šećera, mljevenih prepečenih bajama, struganom koricom najboljeg domaćeg limuna i maraskinom, koji se škropi na njezinu površinu i zaokružuje onaj prepoznatljivi okus i miris. Sačuvano znanje o pripremanju torte Makarane, koje je kroz generacije makarskih domaćica dospjelo do današnjih dana, nastoji se očuvati i proslijediti na slijedeće naraštaje.

S vremenom, priprema Makarane se mijenjala, ali je osnovni recept ostao nepromijenjen. Jedinstvena makarska slastica, torta Makarana gastronomski je ponos grada Makarske. Poduzimaju se razne mjere očuvanja, promocije i popularizacije torte Makarane.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: znanje i vještine

Oznaka kulturnog dobra: Z-5869
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Umjetnička zbirka

Zbirka se sastoji od tri garniture namještaja stila rokoko, bidermajer i Napoleon III. U zbirci su i predmeti od porculana i metala te orijentalno oružje.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: ostalo

Oznaka kulturnog dobra: RST-6
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Urbanistička cjelina Makarske

Grad je smješten u uvali između poluotoka sv. Petra i Osejave, naseljen još od vremena antike. Naselje je za vrijeme turaka od 15.-17. st. nekoliko puta rušeno u sukobima s Mlečanima, tako da nema svjetovnih građevina starijih od kraja 17. st. Gradske zidine nisu sačuvane, a središte grada čini Kačićev trg izgrađen na kosini, sa župnom crkvom i nizom baroknih kuća. Rivu oblikuje niz kuća pročeljima okrenutih ka moru, od kuća pučkog oblikovanja na Marineti do baroknih i neostilskih katnica. Na istoku grada su franjevački samostan i gradsko groblje.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-5140
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zbirka liturgijskog tekstila u franjevačkom samostanu

Zbirka liturgijskog tekstila koja broji 139 komada nije do sada obuhvaćena registracijom. Tekstilni predmeti datirani su od 18. do 20. stoljeća, a uglavnom su načinjeni u radionicama Francuske, Italije, Austrije, Slovenije te domaćim radionicama. Stilski ih možemo odrediti od baroka, rokokoa, pa do najzastupljenije grupe historicističkih misnica od kojih se odvajaju dva izuzetna kompleta sa stilskim oznakama secesije. Brojem, kvalitetom i raznovrsnošću, ova zbirka je jedna od najvrednijih zbirki tekstilnog ruha Srednjoj Dalmaciji.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6480
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada Gradskoga muzeja Makarska (palača Tonoli)

Zgrada Gradskog muzeja Makarska, izvorno palača obitelji Tonoli, nalazi se na obali. Najvjerojatnije je bila središnji dio složenijeg sklopa organiziranog oko dvorišta u njenom začelju. Sastoji se od prizemlja, prvog i drugog kata te potkrovlja. Na prvom katu je sedam prozora glatkog okvira s profiliranim prozorskim vijencima. Na drugom je u naglašenoj središnjoj osi dugi balkon. Zgrada je građena krajem XVIII. st. u oblicima kasnobaroknog sloga koji naglašava centralnu os grupiranjem otvora.

Lokacija: Makarska
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4868
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, Poljana Mihovila Pavlinovića 1

Zgrada pravokutnog tlocrta sastavljena je od tri povezane zgrade, od kojih je središnja trokatna dok su bočna krila dvokatna i zakrovljena trostrešnim krovištem. Gradnju zgrade započeo je biskup Fabijan Blašković, a dovršena je krajem 19. stoljeća i namijenjena za školu. Unutrašnje stubište ima neostilske elemente, a visoki hodnici neobarokne svodove. Južno od zgrade je vrt. U prizemlju zgrade danas djeluje galerija Antun Gojak, a na katu Gradska knjižnica i Glazbena škola.

Lokacija: Makarska, Poljana Mihovila Pavlinovića 1
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4935
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada, Rendićeva 4

Na južnom pročelju barokne trokatnice nalazila se spomen ploča osnutku Socijalističke radničke partije. Ploča je skinuta, nije poznato da li je sačuvana, a na njenom je mjestu otvoren prozor.

Lokacija: Makarska, Rendićeva ulica broj 4
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4934
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

Telefon: 021/ 305 444

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska