Kulturna dobra općine Žumberak

Tradicijska okućnica s mlinom – vodenicom

Tradicijska okućnica locirana je u očuvanom prirodnom ambijentu Žumberka, u klancu potoka Kalovke. Na parceli se nalazi mlin – vodenica (i danas u funkciji), staja, svinjac te dvije pomoćne zgrade. Prema oblikovanju, dataciji, korištenom materijalu te namjeni, zgrade su dio tradicijskog graditeljstva i kulturne baštine naselja i toga kraja.

Lokacija: Kalje, Kalje 37
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4535
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Majke Božje Žalosne

Crkva Majke Božje Žalosne smještena je na uzvisini iznad naselja Kostanjevac. Građena je u drugoj pol. 17. st. o čemu svjedoči godina 1672. uklesana na kapitelima dovratnika glavnog portala. Bila je to mala kapela s drvenim tornjićem nad vratim kada je krajem 19. st. obnovljena, a godina obnove 1899. upisana je na kapi zvonika. Crkva je jednobrodna građevina pravokutna tlocrta s užim pravokutnim svetištem i zvonikom iznad glavnog pročelja. Lađa je svođena bačvastim svodom, a svetište polukalotom. Unutrašnjost je oslikana u secesijskom stilu. Kapela Majke Božje Žalosne spada u red vrjednijih ostvarenja žumberačkog kraja a njenoj važnosti doprinosi izvanredan položaj u pejzažu.

Lokacija: Kostanjevac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1893
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Kurija biskupa Čolnića

Kurija župnog dvora sagrađena je na rubu naselja Tupčina, 1752. g. Jednokatna zidanica zaključena je četverostrešnim krovištem. Unutar pravokutne osnove razvijen je barokni prostorni koncept sa središnjim salonom kojeg flankiraju dva manja bočna dok su u stražnjem dijelu još po dvije prostorije i stubište. Posebnost kurije je kapelica poligonalne osnove, čiji volumen je izvan osnovnog korpusa, a pristupa joj se iz bočnog salona. Kurija je vrijedan primjer barokne stambene arhitekture u presjeku srodne tipološke skupine na području kontinentalne Hrvatske. Ima očuvan izvorni prostorni ustroj, svodne konstrukcije, stolariju interijera, štuko dekoracije stropova te slikanu dekoraciju pročelja.

Lokacija: Tupčina
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1752. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3926
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Nikole sa župnim dvorom, gospodarskom zgradom i pilom

Crkva sv.Nikole, povijesno žumberačka župna crkva, smještena je izvan naselja, a zajedno s baroknom kurijom nekadašnjeg župnog dvora, gospodarskom zgradom i pilom baroknih obilježja formira vrijednu cjelinu povijesne, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti. Crkva gotičkog porijekla barokizirana je 1654. te obnovljena 1894. godine. Jednobrodna je, pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem, sakristijom i zvonikom pred glavnim pročeljem. Nad brodom je strop, dok je svetište svođeno. Crkva je arhitektonski zanimljiva s obzirom na očuvane gotičke elemente te tragove oslika na eksterijeru. Inventar je nastao prilikom obnove u 19. stoljeću.

Lokacija: Žumberak
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1887
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Žumberačka etnografska zbirka

Žumberačka etnografska zbirka smještena je u Samostanu časnih sestara bazilijanki. Broji 325 predmeta od drva, keramika, tekstila i metala. Predmeti su proizvod narodnog rukotvorstva samoukih proizvođača ili starih seoskih obrta, dok je manji broj proizvod gradskih obrtnika ili industrije. Zbirka je formirana kao izložba – stalni postav u tri prostorije prizemnog dijela samostana. Posjetiteljima prezentira način stanovanja, gospodarenja i niz rukotvorstava Žumberčana.

Lokacija: Sošice
Klasifikacija: etnografska građa
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5845
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Grkokatolička crkva sv. Petra i Pavla i katolička kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije

Grkokatolička župna crkva sv. Petra i Pavla i katolička kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije u Sošicama smještene su jedna pored druge na istoj katastarskoj čestici, na uzvisini unutar naselja. Od dvije građevine starija i veća je grkokatolička župna crkva sv. Petra i Pavla smještena južno. Sagrađena je u razdoblju 1750-1775. godine kao jednobrodna građevina izduljenog pravokutnog tlocrta s užim, poligonalno zaključenim svetištem i zvonikom pred glavnim pročeljem. Druga kapela posvećena Uznesenju Blažene Djevice Marije smještena sjeverno, sagrađena je u razdoblju 1821.-1828. godine, a graditelj je Vincent Muelbauer. Manjih je dimenzija, ali osnovnim arhitektonskim elementima eksterijera prilagođena starijoj crkvi. Također je longitudinalna građevina pravokutnog tlocrta s užim, izvana poligonalno zaključenim, a iznutra stiješnjenim svetištem i zvonikom ispred glavnog zapadnog pročelja. Istaknutom pozicijom građevine su dio vizure naselja, kao i okolni ambijent sa samostanom i zgradama stare i nove škole.

Lokacija: Sošice
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.
Autor: Vincent Muelbauer-graditelj kapele Uznesenja BDM

Oznaka kulturnog dobra: Z-5702
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar u crkvi sv. Nikole

Crkva sv. Nikole u Žumberku barokizirana je građevina koja je tijekom 19. i 20. stoljeća (posebice 1871. i 1894. godine o čemu svjedoče i natpisi na zidu) više puta preuređivana. Od starijeg inventara sačuvana je barokna propovjedaonica i slika “Klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu” koji vjerojatno potječu iz druge polovine 18. stoljeća i predstavljaju kvalitetne radove neznanih majstora. Brojni crkveni predmeti iz sredine i kraja 19. stoljeća govore o bogatom vjerskom životu župe, a iako se ne ističu toliko svojim umjetničkim kvalitetama, vrijedni su primjeri spomeničkih i povijesnih kvaliteta u cjelini sakralnoga ambijenta.

Lokacija: Žumberak
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5995
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Masovna grobnica (jama) Jazovka

Masovna grobnica (jama) Jazovka nalazi se u šumi pokraj naselja Sošice, unutar Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Od lokalne ceste do stratišta kroz krševiti teren vodi staza obilježena jednostavnim željeznim križevima. To je mjesto je stradavanja i masovne egzekucije vojnika Nezavisne države Hrvatske (NDH) te civila hrvatske nacionalnosti koju su počinili pripadnici Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije (NOVJ-a) u vrijeme i neposredno nakon Drugoga svjetskog rata. Godine 1943. tu su pogubljeni vojnici zarobljeni u bici kod Krašića, a 1945. ubijeni su i bačeni u jamu civili iz lokalnih sela, bolesnici i ranjenici poražene vojske te bolničko osoblje doveženo iz zagrebačkih bolnica. Jedno je od stotinjak prikrivenih grobišta iz Drugoga svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja evidentiranih na području Zagrebačke županije te ujedno prva masovna grobnica iz tog vremena potvrđena, dokumentirana i djelomično istražena u samostalnoj Hrvatskoj zbog čega ima povijesnu i memorijalnu vrijednost.

Lokacija: Sošice
Klasifikacija: memorijalna baština
Vrijeme nastanka: 1943. god. do 1945. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4678
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Okućnica u Reštovu Žumberačkom

Okućnica u naselju Reštovu Žumberačkom br. 17 smještena je uz sporedni put nedaleko od potoka Sošice – Suvaja i prometnice Kostanjevac – Sošice. Na parceli se nalazi kuća i dva gospodarska objekta: sjenik s kolnicom i svinjac. Kuća, građena na blago kosom terenu, je podrumljena prizemnica dvostrešnog krovišta pokrivenog utorenim crijepom. Izduženog je oblika, užim pročeljem orijentirana prema prilaznom putu. Zidana je kamenom, a uz duže južno pročelje je drveni trijem. Zabatni ulični trokut je od daščane oplate. Prozori su dvokrilni. Podrumski dio je dvoprostoran s pristupom izvana u svaku od prostorija koje su se koristile kao podrum i smještaj za blago. Katni dio je stambeni, na drvenom gredniku, dvoprostoran. Kuća je s vanjske i unutarnje strane ožbukana i obijeljena. U svakoj prostoriji je zidana peć s ložištem iz ulazne prostorije koja se koristi kao kuhinja. Uz veću peć su sačuvane drvene klupe kao njezin sastavni dio.

Lokacija: Reštovo Žumberačko, Reštovo Žumberačko 17
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4761
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Dvije tradicijske kuće u Glušinji, k. br. 13 i 14

Kuće su locirane u staroj seoskoj aglomeraciji, paralelno sa slijepim prilaznim putem, unutar Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje.

Kuća br. 13, k. č. br. 743, građena sredinom 19. st., drvena je prizemnica izvedena masivnim planjkama, locirana na kosom terenu. Nagib terena je iskorišten za izvedbu podruma „zidanice“ koji je djelomično ukopan, a zidan je kamenom i ožbukan. Uz duže dvorišno pročelje i uže pročelje iznad podruma je drveni natkriveni trijem s dekoriranom daščanom ogradom. Krovište je dvostrešno, izvorno pokriveno „škopom“ – raženom slamom.

Kuća br. 14, k. č. br. 742, građena u prvoj polovici 20. st., drvena je prizemnica izvedena masivnim planjkama, locirana na kosom terenu čiji je nagib korišten za izvedbu podruma koji je zidan kamenom i ožbukan.

Lokacija: Glušinja
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. god. do 20. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5038
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska