Kulturna dobra općine Vodnjan – Dignano

Na području općine Vodnjan – Dignano nalazi se 29 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji primijenjena umjetnost.

Sva dobra općine Vodnjan – Dignano:

 • Arheološka zona Betika
 • Arheološki lokalitet Porto Mariccio – Veliki komunalArheološko nalazište s ostatcima trobrodne bazilikeArheološko nalazište Porto Mariccio sa nalazima gomila i antičke uljare (Veliki Komunal)Arheološko nalazište sa crkvom sv. ŠimunaArheološko nalazište sv. SeverinArhitektonsko-pejzažni kompleks fortifikacijskog sustava Paravia-BarbarigaCiklus od osamnaest slika u palači BetticaCrkva sv. FoškeCrkva sv. FranjeCrkva sv. KatarineCrkva sv. MargareteCrkva sv. Martina (kapela)Crkva sv. StjepanaDva ulomka staklenih boca s kristogramomFragment oslikanoga drvenog sarkofaga Blaženoga Leona BembaKameni reljef s prikazom sv. KristoforaKulrturno-povijesna cjelina VodnjanaKulturno – povijesna cjelina naselja GaližanaOltar sv. Justa s kipom sv. Justa i slikama sv. Petra i sv. AndrijeOltarna pregrada u Crkvi sv. JustaOrgulje u crkvi sv. RokaPoklopac sarkofaga “Blaženi Leone Bembo”Romaničko raspelo iz crkve sv. JustaSakralni inventar crkve sv. BlažaSlika “Bogorodica s Djetetom”Slika na drvu “Bogorodica Platytera štiti dva sveca”Stambena zgrada (ranije registrirana kao zgrada Castello br. 4 i 5), Portarol 6Tri relikvijara – sarkofaga s relikvijama

  Arheološka zona Betika

  Arheološko područje Betika obuhvaća veći kompleks rimskih građevina (villa rustica “tre ville”), kasnoantičko i srednjovjekovno naselje, kasnoantičku nekropolu, nekadašnju crkvu sv. Agneze i baziliku sv. Andrije s ostacima samostana. Samostanski sklop sv. Andrije nastao je oko trolisne kapele iz 5.st., do koje je u prvoj pol. 5.st. izgrađena trobrodna bazilika. Uz nju je u 7.st. izgrađena krstionica, a u 8.st. četverokutna grobna kapela. Samostan, zapadno od bazilike, egzistira od 5-13.st. Nekadašnja crkva Sv. Agneze izvorno je bila izgrađena kao mauzolej.

  Lokacija: Peroj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5. st. do 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-375
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološki lokalitet Porto Mariccio – Veliki komunal

  Arheološki lokalitet s nalazima gomila i ostacima antičke uljare (Veliki komunal) smješten je na blagoj padini iznad uvale Lakun (Porto Mariccio). Ostaci antičke uljare prostiru se na površini od 70x80m, a u njenom sklopu, u visini od 2,5m, sačuvani su i ostaci velike vodospreme (15x6m). Na sjevernoj strani lokaliteta nalazi se gomila veličine 20x300m. Vidljive manje gomile uokolo lokaliteta nastale su čišćenjem obradivih površina u rimsko doba, a njihov pravilan razmještaj u prostoru upućuje da se radi o povijesnoj parcelaciji zemljišta (centurijacija). Izuzetak predstavljau tri gomile s istočne strane uljare. Istraživanjem je otkrivena i kružna suhozidna terasasta struktura, visine 5m i promjera donje terase 20m, sa stepeništem na istočnoj strani.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4615
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište s ostatcima trobrodne bazilike

  Arheološko nalazište Guran s ostatcima srednjovjekovnog naselja i trobrodne bazilike nalazi se oko 3 km istočno od naselja Vodnjan. Naselje od kojeg su djelomično istraženi suhozidno građeni bedemi, te nekoliko stambenih prostora, najvjerojatnije je napušteno tijekom 15. st. U blizini srednjovjekovnog naselja pronađeni su ostaci ranosrednjovjekovne trobrodne bazilike s tri pravokutne upisane apside. Brodovi crkve su odijeljeni masivnim zidanim stubovima. Djelomično je sačuvano popločenje u tehnici opus spicatum. Tipološke karakteristike i pronađeni ulomci kamene plastike upućuju na dataciju u 8.-9. st., a u funkciji je do 15. st. U razdoblju romanike prigrađen je zvonik uz južni bočni zid.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 8. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4014
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Porto Mariccio sa nalazima gomila i antičke uljare (Veliki Komunal)

  Arheološko nalazište Porto Mariccio sa nalazima gomila i antičke uljare (Veliki Komunal) smješteno je oko 200 m od mora na blagoj padini iznad uvale Lakun (Porto Mariccio). Područje je definirano čitavim nizom gomila koje predstavljaju ostatke velike rimskodobne proizvodne građevine. Nalazište se datira u 1.4. st. n.e. Postojanje dviju monolitnih kamenica za mljevenje maslina jasno ukazuju na proizvodnju ulja. Velika vodosprema dimenzija 15X6 m sačuvana je u visini do 2,5 m.

  Lokacija: Peroj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4349
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište sa crkvom sv. Šimuna

  Ostaci romaničke crkve Sv. Šimuna nalaze se u blizini Stancije Guran, oko 300 m južno od ostataka ranosrednjovjekovnog naselja Guran. Radi se o dvoranskoj crkvi ravnog začelja s trima upisanim apsidama. Prostor svetišta bio je odijeljen kontinuiranom oltarnom pregradom. U razdoblju kasnog srednjeg vijeka crkva je ugradnjom dva para zidanih stupaca pretvorena u trobrodnu. Danas vidljivim ostacima romaničke crkve prethodile su dvije građevinske faze. U crkvi su otkriveni mnogi nalazi kamenog namještaja i arhitektonske plastike. Oko crkve pronađeno je groblje sa zidanom grobnicama korišteno od 7-14.st., a funeralnu funkciju imao je i suhozidom ograđen trapezoidni prostor ispred crkve.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 7. st. do 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4474
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište sv. Severin

  Arheološko nalazište s ostacima crkve sv. Severina kod Gurana važan je spomenik srednjovjekovnog sakralnog graditeljstva. Arheološkim istraživanjima pronađeni epigrafski nalazi i pojedini arhitektonski elementi datiraju nastanak crkve u vrijeme franačke vladavine u Istri tj. od kraja 8. do početka 9 st. Crkva je jednobrodne osnove sa ostacima kontrafora na djelomično sačuvanom sjevernom zidu. Sa sjeverne i južne strane unutrašnjosti svetišta raspoznaju se ostaci oblacionarija. Obzidani predprostor crkve popločan nepravilnim škrilama predstavlja njeno moguće sekundarno proširenje. Okoliš crkve definiran je suhozidima i dobro uščuvanim kažunom.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 8. st. do 9. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3104
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arhitektonsko-pejzažni kompleks fortifikacijskog sustava Paravia-Barbariga

  Fortifikacijski krajolik, dio obrambenog sustava ratne luke Pula s prijelaza 19. na 20. st. Objekti su građeni od 1894. god., i većina je njih sagrađena do 1910. god. U obrambenoj grupi su obalne i kopnene utvrde, te prateći objekti: šest utvrda tipa stalne fortifikacije – Fort Forno, baterije Benedetto i Caluzzi, utvrđenja Paravia Ost i Paravia West, te pozadinska kasarna Paravia Untertritt, tri utvrđenja polustalnoga tipa – otporne točke Bus, Giacomo i Spinida, te više pozadinskih pratećih objekata uključivši i sklonište reflektora i posade na Punti Barbariga. Sve vojne građevine stalnog tipa građene su od fino obrađenih kamenih blokova iz lokalnog kamena, te betona i armiranog betona.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: kulturni krajolik
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2591
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturni krajolik
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ciklus od osamnaest slika u palači Bettica

  Zbirku od 18 slika, smještenih u palači Bettica, sjedištu Muzeja grada Vodnjana u osnivanju, krajem 18. početkom 19. stoljeća u Veneciji je sakupio ili naslijedio veronski slikar Gaetano Grezler. Slijedom okolnosti zbirku slika je u naslijeđe ostavio gradu Vodnjanu. Svih 18 slika naslikano je tehnikom ulja na platnu tijekom 17. i 18. st. i uglavnom je riječ o djelima profane i mitološke tematike. Zbirka je istražena i restaurirana, a za većinu slika su utvrđeni autori. Tematski i sadržajno slike možemo podijeliti u nekoliko skupina: mrtve prirode, pejzaže, figuralne kompozicije i prikaze bitaka.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4137
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Foške

  Crkva sv. Foške je ranoromanička trobrodna bazilika s tri upisane apside. Apside su kvadratne u tlocrtu, s ugaonim trompama. Brodove dijele masivni zidani stupovi i par pilastara. Središnji dio začelja bio je ukrašen nizom lebdećih slijepih arkada, a iznad bifore na pročelju također je postojao niz takvih arkada. Zidovi svetišta oslikani su zidnim slikama iz prve pol. 12.st. Na zidu iznad trijumfalnog luka nalazi se prikaz Uzašašća, a u glavnoj apsidi Bogorodica s Krsitom na prijestolju, okružena anđelima. Zidne slike naslikane su tehnikom tempere ili polutempere i vjerojatno su najmonumentalniji primjer romaničkog zidnog slikarstva u Hrvatskoj. Ispred pročelja je lopica iz 16-17.st.

  Lokacija: Peroj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0097-1965.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Franje

  Crkva sv. Franje kraj Vodnjana jednobrodna je romanička crkvica s polukružnom izbočenom apsidom. Krovište broda prekriveno je recentnim kupama kanalicama, a apsida škriljama ispod koji je sačuvan dekorativni vijenac od glinenih tavelica. Na pročelju su u kasnijoj fazi otvoreni veliki pravokutni prozori, a od zvonika na preslicu sačuvan je samo jaram zvonika. U unutrašnjosti se nalaze tragovi fresko oslika vjerojatno iz vremena gradnje crkve.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-871
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Katarine

  Crkva sv. Katarine jednobrodna je romanička građevina s izbočenom polukružnom apsidom, otvorenim drvenim krovištem i zvonikom na preslicu s jednim zvonom na pročelju. Zidana je od klesanaca uslojenih u pravilne paseve. Konha apside prekrivena je škrilama. Unutrašnjost je ukrašena zidnim slikama koje prema stilskim osobitostima možemo datirati u 14. stoljeće.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-859
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Margarete

  Crkva sv. Margarete smještena je u polju oko 1 km sjeverno od Vodnjana, oko 50 m zapadno od trase poluautoceste, okružena suhozidima i kažunima. To je jednobrodna romanička građevina izduženog pravokutnog tlocrta s istaknutom polukružnom apsidom. Apsida je prekrivena kamenim škriljama. Na pročelju ima zvonik na preslicu. U apsidi su sačuvane romaničke freske iz 13.st. s jako oštećenim prikazom Maiestas Domini u kaloti apside, 12 apostola u srednjem pojasu, i prikazom Navještenja na trijumfalnom luku.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-860
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Martina (kapela)

  Ranoromanička crkva sv. Martina je mala jedno brodna građevina s istaknutom polukružnom apsidom. Izgrađena je na mjestu ili u blizini porušene crkve čiji su ornamentirani preromanički ulomci kamenog namještaja ugrađeni kao spolije u pročelje, te ulomak oltarne pregrade iskorišten u istoj funkciji. Sačuvana je do visine krova.

  Lokacija: Peroj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0099-1966.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Stjepana

  Crkva sv. Stjepana u Peroju dvoranska je crkva s tri upisane apside kvadratnog tlocrta, kod kojih je prijelaz u kalotu izvršen pomoću trompi. Zapadno je pročelje raščlanjeno s četiri masivna pilastra koji sežu do visine potkrovnog vijenca, od kojih su dva središnja zaključena ulomcima antičkog kamenog vijenca. Izvorno je bila osvijetljena kroz visoke uske polukružno zaključene prozore. U unutrašnjosti su sačuvani tragovi zidnih slika. Crkva je sred. 20.st. bila desakralizirana i pretvorena u štalu.

  Lokacija: Peroj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-869
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dva ulomka staklenih boca s kristogramom

  Dva ulomka dna staklenih boca s kristogramom, svijetlozelene boje. Dužina većeg ulomka iznosi 9 cm, širina 6-8 cm i debljina 0,6 cm, dok su dimenzije manjeg ulomka 8 cm dužine, 4,5 cm širine i 0,6 debljine. Kristogram je na oba ulomka u obliku slova X i P. Prema tipu kristograma i temeljem analogija sa sličnim nalazima na području Hrvatske pretpostavlja se da ulomci pripadaju tipu kvadratnih boca s naglašenim ramenom, kratkim cilindričnim vratom, razgrnutim obodom i trakastom koljenastom drškom. Vjerojatno su proizvod neke sjevernoitalske radionice, a pronađeni su u blizini ostataka antičke uljare u uvali Marić (Porto mariccio) kod Barbarige.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 4. st. do 5. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5073
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Fragment oslikanoga drvenog sarkofaga Blaženoga Leona Bemba

  Fragment oslikanoga drvenog sarkofaga Blaženoga Leona Bemba, autora Lazzara Bastianija, dimnezija 75 x 168 cm, izveden u tehnici tempere na drvu, smješten je u sakralnoj zbirci župne crkve sv. Blaža u Vodnjanu. Lazzaro Bastiani vrlo je uspješno prilagodio gotički narativni prikaz renesansnom načinu prikazivanja pripovijesti iz života svetaca iskoristivši izduženi oblik sarkofaga za renesansni simetrično organizirani friz. Pitanje narudžbe ovoga djela može se povezati s 1471. godinom, kada je bio započet postupak beatifikacije Leona Bemba, međutim slabija kvaliteta izvedbe i Carpacciov utjecaj navode stručnjake da datiraju ovo djelo u posljednje desetljeće 15. stoljeća.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: primijenjena umjetnost
  Vrijeme nastanka: 15. st.
  Autor: Lazzaro Bastiani

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5968
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kameni reljef s prikazom sv. Kristofora

  Na pravokutnoj kamenoj ploči reljefno je prikazan lik sv. Kristofora s malim Isusom na desnom ramenu. Bosonogi svetac u frontalnom stavu odjeven je u dugu halju s plaštem paralelnih shematskih nabora prebačenim preko lijeve ruke u kojoj drži palminu grančicu. Mali je Isus ogrnut tkaninom koja mu u nešto dubljim naborima pada preko koljena. Oba lika izvedena su sumarno, tipiziranih crta lica. Stilske karakteristike reljefa upućuju na njegov nastanak u 13. stoljeću.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-879
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulrturno-povijesna cjelina Vodnjana

  Arheološki tragovi u okolici grada ukazuju na kontinuitet naseljavanja prostora od prapovijesti. Spominje se od poč. 12.st. Najstariji dio je predio Castello oko crkve sv. Jakova. U središtu grada od 14.st. postojao je kaštel s jarkom, porušen 1808. U 15. st. grad se širi prema istoku u predjelu Forno Grande, a u 18. i 19.st. prema istoku i sjeveru duž pravocrtne Trgovačke ulice. Župna crkva sv. Blaža izgrađena je u 18. st. na mjestu predromaničke crkve. Do crkve je zvonik iz 19.st. koji dominira vizurom grada. Osim gradskih crkva na nekadašnjim rubovima grada sačuvan je velik broj manjih kapela. Na istočnoj strani izdvojena je crkva Marije Traverse s ostacima franjevačkog samostana.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0279-1971.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina naselja Galižana

  Galižana je naselje nedaleko Pule utemeljeno na mjestu prethistorijske gradine, čiji se povijesno-urbanistički kontinuitet proteže kroz sva razdoblja. Jezgra čuva prostorne ambijente urbanog karaktera sa nekoliko reprezentativnih baroknih zgrada (najvrjednija je palača Giocondo (Petris) iz 1676.).
  Najstariji spomenik je kameni arhitrav s prikazom grifona (ostatak neke antičke građevine). Četiri sakralna objekta unutar spomeničke cjeline datiraju se u povijesnom kontinuitetu od romanike do baroka.

  Lokacija: Galižana
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0441-1994.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltar sv. Justa s kipom sv. Justa i slikama sv. Petra i sv. Andrije

  Oltar sv. Justa nalazi se u apsidi na kamenoj menzi. Drveni, marmorizirani retabl sastoji se od razvedene predele, središnjeg dijela s polukružno zaključenom nišom za kip sv. Justa i dvije pravokutne niše za slike sa strane, te razvedene atike. Retabl je kasniji od slika i kipa, vjerojatno iz 18. st. Slika s prikazom sv. Petra donosi ime autora Zorzi Venture i dataciju, 1599. godinu, dok slika s prikazom sv. Andrije otkriva isti rukopis. Obilježja Venturine radionice vidljive su i na kipu sv. Justa. Radi se o jedinstvenoj kiparsko-slikarskoj narudžbi za bivšu župnu crkvu u Galižani.

  Lokacija: Galižana
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. god. do 18. god.
  Autor: Zorzij (Juraj) Ventura Brajković

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3066
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltarna pregrada u Crkvi sv. Justa

  Ulomak grede oltarne pregrade ukrašen je u gornjem pojasu nizom kratkih kuka s profiliranim drškama, dok je u donjem pojasu uklesan natpis u kapitali na latinskom jeziku: + QUI LE[g]IS ET INTELE[g]IS ORO PRO ME PECATO[re] – Ti koji ovo čitaš i razumiješ, moli za me grješnika. Ovaj je zavjetni tekst vjerojatno dao uklesati naručitelj novog crkvenog namještaja kojim se oprema crkva sv. Justa početkom 9. stoljeća. Greda je danas smještena iznad ulaza u sakristiju.

  Lokacija: Galižana
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 9. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1365
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Roka

  Povijesni instrument talijansko-dalmatinskog tipa mehaničkog sistema s 1 manualom i pedalom te s nekad 15 registara rad su nepoznatog graditelja. Prospekt s tri polja prekriva visoka, snažno raščlanjena trabeacija s istacima. Otvori nad sviralama završavaju lučno, urezani u punu ploču koja se nastavlja do vijenca trabeacije i tako zatvara otvor. Svirale su ukrašene punciranjem u obliku male rozete.

  Lokacija: Galižana
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3899
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Poklopac sarkofaga “Blaženi Leone Bembo”

  Drveni poklopac sarkofaga Blaženog Leona Bemba oslikan temperom 1321.g. donosi nam prizore iz života blaženika. Na izduženom pravokutnom formatu prikazano je pet likovno odvojenih scena, razdvojenih uskim dekorativnim trakama. U središnjem polju na zlatnoj pozadini prikazan je lik Bl. Leona Bemba u stojećem stavu. U lijevom donjem uglu nalazi se klečeći lik donatorice Tomasine Vitturi, dok su u gornjim uglovima poprsja dvaju anđela. U dnu prikaza iščitava se natpis s datumom: MCCCXXI. Pokrajnje scene tematiziraju čuda Bl. Leona Bemba i njegovu smrt. Oslik se pripisuje Paolu Venezianu, potječe iz crkve sv. Sebastijana u Veneciji, a u Vodnjan ju je donio slikar Gaetano Grezler 1818. godine.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1321. god.
  Autor: Paolo Veneziano

  Oznaka kulturnog dobra: Z-878
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Romaničko raspelo iz crkve sv. Justa

  Drveno Raspelo, visine 175 cm, originalno polikromirano, lišeno je svakog ostatka boje. Na jednostavnom drvenom križu razapet je monumentalni umrli Krist, oslonjen čvrsto s obje noge na supedaneju, s plošno obrađenom perizomom do koljena, glave lagano nagnute prema desnom ramenu, s plošnom aureolom iznad glave. Rustičnost u obradi zaobljenih volumena, jednostavnost i krutost stava bez ikakve naznake pokreta, arhaična ikonografija uzvišenog Krista koji nadilazi patnju govori u prilog dataciji u prvu polovicu 13. stoljeća. Pripisuje se nepoznatom domaćem majstoru.

  Lokacija: Galižana
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 13. st.
  Autor: nepoznati autor

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1364
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sakralni inventar crkve sv. Blaža

  U crkvi sv. Blaža u Vodnjanu sačuvan je izuzetno bogat inventar, kako po broju predmeta tako i po visokoj vrijednosti. Od inventara stare crkve sačuvana je kamena kustodija iz 1451. god., uzidana pri dnu lijeve lađe. Među slikama, navrjedniji je primjerak oslikani poklopac sarkofaga Bl. Leona Bemba, umjetnika Paola Venecijana. Osobitost zbirke su potpuno sačuvana neraspadnuta tijela sv. Ivana Olinija i sv. Nikoloze Burse, relikvijari od muranskog stakla, drva ili srebra u kojima se čuvaju 234 relikvije, zatim različito posuđe i oprema, vrijedni primjerci crkvenog ruha, drveni kipovi i predmeti većinom iz razdoblja baroka, te brojni kasnoantički i romanički fragmenti.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-97
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Bogorodica s Djetetom”

  Slika „Bogorodica s Djetetom“ rađena tehnikom tempere na drvu, dimenzija 32×24 cm, izvedena tijekom prve polovice 14. stoljeća, rad je nepoznatog autora venetsko-kretske škole. Ona prikazuje Bogorodicu s Djetetom u shemi Glykofilouse, Bogorodice umilne. Bogorodica odjevena u tamnocrveni maforion prebačen preko glave, drži Isusa obgrlivši ga rukama. Isus sjedi u majčinu krilu dignute glave, priljubivši obraz uz majčino lice, pridržavajući smotani svitak desnom rukom. Naglašavanje osjećajnosti uzajamnom nježnošću majke i djeteta prenosi se teološka bit premeditacije i iščekivanja Muke.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 14. st.
  Autor: Nepoznati autor

  Oznaka kulturnog dobra: Z-597
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika na drvu “Bogorodica Platytera štiti dva sveca”

  Slika „Bogorodica Platytera štiti dva sveca“ dimenzija 35×29 cm, naslikana tehnikom tempere na drvu, nastala je u prvoj polovici 15. stoljeća i atribuira se kasnogotičkom slikaru Lorenzu iz Venecije. Najvjerojatnije je riječ o fragmentu nekog izgubljenog poliptiha. Na zlatnoj pozadini dominira frontalni lik Bogorodice koja je raskrilila svoj plašt i pod svoju zaštitu stavila dva mladolika sveca s velikim aureolama koji mogu biti identificirani kao sv. Kuzma i Damijan. U ovalnom medaljonu, na prsima ona nosi Kristov lik. Likovi su ljupki i pomalo stilizirani, draperija elegantno položenih nabora odiše bogatom kromatikom i ornamentalnom pozlatom.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st.
  Autor: Lorenzo da Venezia – slikar

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3963
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stambena zgrada (ranije registrirana kao zgrada Castello br. 4 i 5), Portarol 6

  Stambena zgrada u ulici Portarol br. 6 u Vodnjanu ugaoni je objekt, tlocrta nepravilnog trokuta. Dvije ulične fasade građene su od klesanog kamena. Četvrtasti prozori postavljeni su asimetrično s naglašenim kamenim klupčicama. Na oba pročelja postavljen je veći broj (sedam) perforiranih kamenih konzola (saraceni) što upućuje na mogućnost drugačije izvorne funkcije, npr. tkalačke radionice. Prema arhitektonskim obilježjima kuća se datira u 16. st.

  Lokacija: Vodnjan, Portarol 006
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-612
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tri relikvijara – sarkofaga s relikvijama

  Iza glavnog oltara župne crkve sv. Blaža u Vodnjanu, u zbirci relikvija, čuvaju se tri drvena relikvijara u obliku sarkofaga. U dva istovjetna relikvijara čuvaju se neraspadnuta tijela sv. Ivana Olinija i sv. Nikoloze Burse, dok se u dvostrukom sarkofagu nalaze relikvije blaženog Leona Bemba i sv. Pavla Carigradskog. Uz tijela odjevena u liturgijsko ruho položeni su pastorali i natpisi na papiru i pergameni. Relikvijare je iz Venecije u Vodnjan donio talijanski slikar i kolekcionar Gaetano Grezler koje je potom prilikom napuštanja grada 1818. godine poklonio župnoj crkvi.

  Lokacija: Vodnjan
  Klasifikacija: ostalo

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5957
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
  Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

  Telefon: 052/ 375-660

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska