Kulturna dobra općine Vir

Utvrda “Kaštelina”

Utvrda zvana Kaštelina zatvara istoimeni Rt Kaštelina na jugoistočnoj strani otoka Vira. Jedna je u nizu fortifikacija izgrađenih uz obalu i po otocima kroz 15. i 16. stoljeće za vrijeme Mletačke uprave Dalmacijom, a služile su kao refugiji za stanovništvo u slučaju opasnosti. Kula na istočnoj strani sačuvana je do visine približno 10.00 metara, kvadratnog tlocrta, sa vidljivim tragovima međukatnih konstrukcija, koji ukazuju o podjeli na prizemlje, prvi i drugi kat. Na zapadnoj strani sačuvani su ostaci ulazne kule i zgrade za boravak ljudi u zbjegu. Ukupna dužina građevine je gotovo 40.00 metara. Na sjeverozapadnoj strani glavne kule na visini od 7.50 metara nalazi se djelomično sačuvan visoki reljef u kamenom bloku dimenzija 0.90 x 1.30 metara sa prikazom krilatog lava, simbola Evanđeliste Sv. Marka i Republike Venecije.

Lokacija: Vir
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3025
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište na lokalitetu Smratine

Na lokalitetu Smratine na otoku Viru uočavaju se ostaci građevine s apsidom, a vlasnici terena spominju grobove na koje se nailazilo prilikom obrade zemlje. Na crkveni objekt upućuje i toponim Smratine koji se može povezati sa Sv. Martinom. Lokalitet do sada nije istraživan, a preventivna zaštita donosi se radi omogućavanja arheološkog istraživanja.

Lokacija: Vir
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4524
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska