Znamenitosti Umaga – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Umaga. Kulturno-povijesnu baštinu na području Umaga sačinjava 26 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Znamenitosti Umaga – kulturnu i povijesnu baštinu Umaga sačinjavaju:

Amfora tipa Lamboglia 2 i tipa Dressel 2-4

Amfora tipa Lamboglia 2, tamno sive do smeđe boje, sačuvana je gotovo u cijelosti – nedostaje vrh nožice amfore. Jedna od drški ima manje oštećenje u donjem dijelu. Maksimalna sačuvana visina iznosi 82 cm, promjer trbuha 36 cm, a promjer ramena 31 cm. Promjer vrata iznosi 15 cm, a sačuvan je u punoj visini od 27 cm.
Amfora tipa Dressel 2-4, tamno sive boje, sačuvana je također gotovo u cijelosti – i njoj nedostaje vrh nožice. Postojeća nožica je amfori pridodana naknadno od dijela koji je pronađen na istoj lokaciji nalaza amfore. Maksimalna sačuvana visina iznosi 112 cm, promjer trbuha 30 cm, a promjer ramena 28 cm. Promjer vrata iznosi 12 cm, a sačuvan je u punoj visini od 22 cm.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 1. st. do 2. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5203
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Antička rustična vila s pristaništem

U uvali Kocišće nedaleko rta Sv. Ivan, južno od Umaga, uočeni su pod morem tragovi dvaju gatova građenih od grubo obrađenih kamenih blokova. U uvali su utvrđeni ostaci antičke vile rustike. Kulturni sloj bogat arheološkim nalazima seže sve do rta Sv. Ivan. Uže područje lokaliteta obuhvaća površinu 100×100 m. Prema nalazima datira se na prijelaz 1. na 2. st.

Lokacija: Seget
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 2. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-71
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Antička vila u uvali Zambratija

Ostaci antičke maritimne vile sačuvani su u južnom dijelu uvale Zambratije, uz naselje Zambratija sjeverno od Umaga. Rezultati terenskih istraživanja upućuju na to da se radi o nalazu antičke fulonike – arhitektonskog kompleksa za proizvodnju boje za tkanine. Nalazi epigrafičkih spomenika, torkulari, pokretni arheološki nalazi, te nalaz ranosrednjovjekovnog groblja upućuju na kontinuitet naseljavanja i tijekom kasnijih razdoblja.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-605
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Katoro-rt Tiola

Arheološko nalazište Katoro – rt Tiola danas je u sklopu turističkog naselja Katoro sjeverno od Umaga. Na širem području poluotoka Katoro kod Umaga evidentirani su i djelomično istraženi arheološki ostaci antičkih rimskih građevina na kopnu i u moru u priobalnom pojasu. Na južnoj strani poluotoka evidentirani su ostaci vivarija, a na sjevernoj strani rimskog gata i pristanišnih uređaja pod morem. Na zapadnom rtu nalaze se ostaci rimskih građevina s mozaičkim podovima, a na sjeverozapadnom kraju rimska nekropola. Na nalazištu Tiola ostaci su rimske villae rusticae koja je korištena od 1.st.n.e. do ranog srednjeg vijeka.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 7. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2899
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište gradina Romanija

Brončanodobno arheološko nalazište gradina Romanija, s dva koncentrična bedema očuvana u visini od oko 1 metar, nalazi se sjeveroistočno od naselja Zambratija. Prlikom radova na vrhu brežuljka evidentirani su skeletni grobovi. Nalazište nije arheološki istraženo.

Lokacija: Zambratija
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4215
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište s ostacima na padinama gradine Sv. Petar

Na padinama prapovijesne braončanodobne gradine Sv. Petar istočno od naselja Crveni vrh, otkriveni su ulomci prapovijesne keramike i antički građevinski materijal koji upućuju na postojanje višeslojnog arheološkog nalazišta sa kontinuitetom naseljavanja u prapovijesno doba i antici. Nalazište nije arheološki istraženo.

Lokacija: Crveni Vrh
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-3910
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Sipar

Arheološko nalazište Sipar nalazi se sjeverno od Umaga, uz samu morsku obalu unutar područja turističkog naselja, na istaknutom poluotoku. Vidljivi su ostaci naselja koje je korišteno kroz duže vremensko razdoblje, od antike do ranog srednjeg vijeka. Na čitavom području poluotoka vidljivo je mnoštvo keramike, stakla i građevinskog materijala (tegula). Položaj pripadajuće nekropole pretpostavlja se s istočne strane, prema cesti Umag-Savudriju.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-2900
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arheološko nalazište Đuba

Na predjelu Đuba, zapadno od Stancije Seget kod Umaga sačuvani su ostaci veće rimske građevine. U široj okolici obrađivanjem zemlje na površinu izlaze arheološki nalazi – ulomci opeka, amfora, dijelovi zidova. Na tom su području pronađeni i fragmentirani reljef Meduze, te fragment mramorne ploče s natpisom, a otprije su poznata i objavljena dva epigrafska spomenika.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: RRI-114
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arhitektonski sklop Sv. Petar

Arhitektonski sklop Sv. Petar nalazi se na Crvenom vrhu, istočno od naselja Savudrija. Nalazište je bio naseljen od prapovijesti. Sklop danas čine ostaci crkve Sv. Petra – jednobrodna romanička građevina sa istaknutom polukružnom apsidom, koja je kasnijim pregradnjama pretvorena u štalu, gospodarsko-stambeni objekti najvjerojatnije podignuti na mjestu nekadašnjeg samostana koji se spominje u pisanim izvorima u 12.st. ili ranije crkve o čemu svjedoče nalazi predromaničke pleterne skulpture, te kula-vidikovac ranobaroknih odlika sa prizemnom dogradnjom iz 19.st., čime je sklop prilagođen stanovanju.

Lokacija: Crveni Vrh
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-3664
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Drveni kip “Pieta”

Drveni polikromirani kip Pieta prikazuje Mariju u sjedećem položaju, a na njenom je krilu položen umirući Krist. U lijevoj ruci bolnog lika Bogorodice, nalazi se marama kojom je obrisala suze, dok je o njen desni dlan oslonjena nagnuta Kristova glava. Tijelo Krista je nago, njegova se perizoma spustila sve do ispod bokova, prekrižene ruke položio je na slabine, a noge mu ukočeno vise. Donekle gruba obrada tijela, gubi se u izvedbi draperije, čiji se nabori vješto razvode u donjem dijelu Bogorodičine halje mekano se spuštajući niz koljena. Ovo značajno djelo venecijanskog kiparstva na području Istre izveo je u drugoj polovici 15. stoljeća od nepoznati majstor.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3969
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Drveni oslikani tabulat

Drveni tabulat iz crkve sv. Roka u Umagu, pravokutnog oblika (4,83×8,56 cm) oslikan je kombiniranom tehnikom ulja i tempere. Površina tabulata razdijeljena je rezbarenim ukrasnim letvicama na pet polja. U središnjem polju križna oblika, prikazan je titular crkve sv. Rok pred šumskim krajolikom. U ugaonim poljima trokutnog oblika prikazani su krilati putti koji nose razigrane natpisne vrpce, luk i strijelu i antičku kacigu. Na podlozi između polja s navedenim motivima naslikana je kontinuirana zlatna vitica. Prema stilskim obilježjima tabulat se može vezati uz D. Martinellija, koji 1788. g. potpisuje palu iznad glavnog oltara župne crkve u Umagu, te prema tome datirati oko 1790. godine.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2523
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Gospodarsko stambeni sklop Stancije Seget

Stancija Seget, smještena jugoistočno od Umaga, monumentalan je stambeno-gospodarski sklop, posjed obitelji De Franceschi, građen u 18. i 19.st. Uz bogato ukrašenu palaču barokno-klasicističkih obilježja oblika nepravilnog slova „T“, čija su pročelja ukrašena bogatom arhitektonskom plastikom i žbukanim profilacijama, te s kapelom u prizemlju, gradi se i cijeli kompleks gospodarskih građevina. U sjeverozapadnom uglu dvorišne parcele podiže se kula-vidikovac. Kompleks zgrada bio je okružen zidom s portalom smještenim nasuprot palači. Karakteristična barokna organizacija imanja s poljodjelskim površinama i izvornim komunikacijama sačuvana je gotovo u cijelosti.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-610
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno – povijesna cjelina grada Umaga

Nalazi svjedoče o naseljenosti grada od antike. U 13.st. dolazi pod vlast Venecije koja obnavlja zidine od kojih su sačuvani dijelovi duž južne obale te obrambena kula kasnije korištena kao biskupska rezidencija, danas sjedište muzeja. Sačuvane su kasnogotičke i renesansne kuće. Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sv. Pelegrina podignuta je u 18.st. na mjestu ranosrednjovjekovne crkve. Uz crkvu je cisterna iz 17./18.st. i zvonik iz 15.st.-17.st. Nestankom komunalne palače 1924.g.i nasipavanjem dijela obale stvoren je trg ispred crkve. Do tada su manji trg uz crkvu zatvarale komunalna palača s lođom i župna crkva. Izvan gradskih vrata je u 16.st. izgrađena je kapela sv. Roka.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-2680
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ladanjska palača Velika Stancija (Vila Cesare, Stancija Grande)

Velika stancija (Vila Cesare, Stancija grande) kod Savudrije sklop je ladanjskog i gospodarskog karaktera koji se sastoji od središnjeg stambenog zdanja i gospodarskih građevina, tlocrtno raspoređenih u obliku slova U. U centralnom dijelu središnjeg zdanja istaknut je rizalit sa stubištem, koji prelazi u toranj-vidikovac, izveden poput srednjovjekovne kule s kruništem. U JI uglu dvorišta nalaze se ostaci bazena i vrtnih kućica. U cjelokupnom se zdanju iščitavaju barokni, klasicistički i historicistički elementi. Trijem palače iz kulir betona izveden je 20-ih godina 20. stoljeća. Ladanjska palača Velika stancija s okolicom – kultiviranim krajolikom, čini integralni sklop.

Lokacija: Savudrija
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-609
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Molovi s dizalicama za čamce

Za ribarske čamace koji nisu imali vez u sigurnoj luci, opasnost od štete u slučaju nevremena potakla je Savudrane na iznalaženje alternativnog rješenja, kojim bi osigurali svoja plovila. Čamci su se pomoću posebnih, u tu svrhu izrađenih dizalica na koloturu vadili iz mora i konopima vješali o gornji dio priručne dizalice. Cijeli se mehanizam prvotno izrađivao isključivo od drveta, dok danas postoje i željezni primjerci.

Lokacija: Savudrija, k.č. 11 k.o. Umag
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5153
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Muzej grada Umaga -Museo civico di Umago – muzejska građa

Zaštićenu muzejsku građu Muzeja grada Umaga čini: Zbirka kamenih spomenika (25 predmeta), Zbirka razglednica (44 predmeta), Likovna zbirka (29 predmeta), Zbirka fotografija (36 predmeta), Arheološka zbirka (1105 predmeta), Numizmatička zbirka (106 predmeta), Etnografska zbirka (69 predmeta) i Zbirka turizma (54 predmeta). Među kamenim eksponatima prevladavaju antički nadgrobni spomenici i srenjovjekovni kameni namještaj. Temelj Likovne zbirke čine djela suvremenih likovnih autora vezanih uz Umag i grožnjanski krug. U fundusu Muzeja najzastupljenija je arheološka građa koja je nastala otkupom privatne zbirke Cigui-Fachin 1995. god. nakon čega se konstantno povećava novim nalazima iz sustavnih istraživanja na rtu Tiola kod Umaga, te nalazima iz zaštitnih istraživanja na području grada Umaga i okolice. Numizmatička zbirka sačinjena je od predmeta (metalnog novca) iz razdoblja od ranog Rimskog Carstva do 20. stoljeća. Najveći broj predmeta potječe s arheološkog lokaliteta Katoro – Rt Tiola i antičke je, odnosno kasnoantičke, provenijencije, mada Zbirka posjeduje i značajne primjerke srednjovjekovnih i novovjekovnih kovanih novčića. Etnografska zbirka obuhvaća raznovrsne etnografske predmete s područja grada Umaga s kraja 19. i iz 20. stoljeća, dok Zbirka turizma prikuplja, čuva i opisuje razvojni put turizma na prostoru Grada Umaga, ali i šire, koji se na području sjeverozapadne Istre počeo razvijati krajem 19. stoljeća te je obilježje gospodarskog razvoja sve do danas.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-3797
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi sv. Lovre

Orgulje talijansko-dalmatinskog tipa potpisano su djelo graditelja Gaetana Amigazzia iz 1733. godine. Instrument je stradao u više pregradnji, posebno 1957. godine u nestručnom zahvatu. Sustav je mehanički. Kućište je jednostavnog arhitektonskog oblika ukrašeno bogatom plastičnom dekoracijom.

Lokacija: Lovrečica
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1733. god.
Autor: Gaetano Amigazzi

Oznaka kulturnog dobra: Z-1807
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi sv. Pelegrina mučenika

Orgulje mletačko-dalmatinskog tipa u crkvi sv. Pelegrina u Umagu djelo su Francesca Daccia, Nakićeva učenika, iz 1776. godine. Radi se o jednomanualnom instrumentu s obješenim pedalom i osamstopnim Principalom u prospektu. Kućište je vrlo jednostavno s jednodijelnim, lučno zasvedenim otvorom za svirale, zaključeno bogatim, dvostruko profiliranim vijencem s istaknutim obratima nad kapitelima i zaglavnim kamenom u sredini, dok je sa strane razvedeno plitkim, dvostrukim pilastrima s korintskim kapitelima.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: glazbeni instrument

Autor: Francesco Dacci – graditelj orgulja

Oznaka kulturnog dobra: Z-1131
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostaci antičke arhitekture

Na rtu/poluotočiću nalaze se ruševine antičkog naselja Siparis. Ustanovljeni su ostaci raznih građevinskih objekata i antičke kanalizacije. U priobalnom pojasu rta/poluotočića nalaze se ostaci jednog gata sa sjeverne strane, te ovećeg bazena s nasipom s južne strane (uvala Kaštel). U okolini se pronalaze ulomci keramike iz istog razdoblja, što upućuje na bogati kulturni sloj.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: arheološka baština

Autor: Giuseppe Salviati; Ivan iz Bazela

Oznaka kulturnog dobra: Z-72
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostaci antičke luke

Ostaci antičkog naselja Silbio vidljivi su na više mjesta u obalnom rubu duž cijele uvale Stara Savudrija. Antičku luku zatvarala su dva gata, a pronađeni su i drugi ostaci antičke obale u uvali. Sjeverni dio je istražen i prezentiran u sklopu današnje obale, a južni dio s preostalim antičkim gatom je pod morskom površinom. Cijelo dno uvale ima bogati kulturni sloj s nalazima od antike do novog vijeka.

Lokacija: Savudrija
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-70
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Podmorske arheološke zone (3) Savudrija-Umag

Područje od granice Slovenije do Umaga obuhvaća tri hidroarheološke zone:1. Priobalnu zonu od rta Savudrije do JI završetka kamenoloma Kanegra, 2. zonu uvale i pristaništa Savudrije od rta Savudrije na sjeveru od rta Par na jugu, a obuhvaća prilazne vode uvali i pristaništu Savudrija, prelazne vode između plićaka Fra Jakome, Cebo i Piranor, 3. zonu od uvale Tora na sjeveru do uvale Karpan na jugu, a obuhvaća prilazne vode plićaka Zanestra, hridi i plićaka Sipar i kaštela Sipar, te rta Katavra.

Lokacija: Savudrija
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: RRI-107
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Podmorske arheološke zone (4) Umag-Novigrad

Podmorska aheološka zona Umag-Novigrad obuhvaća četiri područja s podvodnim arheološkim lokalitetima: 1.Područje priobalnih voda luci Umag od plićaka i rta Pegalota na sjeveru do rta Mujela južno od Umaga. 2.Područje od uvale sv. Pelegrina na sjeveru do rta sv. Ivana Kornetskog na jugu. 3. Područje od rta Keman na sjeveru do rta Dajla na jugu. 4. Područje od rta Mareda na sjeveru do rta sv. Petar južno od Novigrada.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: RRI-108
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Sakralni inventar crkve Uznesenja Marijina

Župna crkva u Umagu posjeduje bogat i raznovrsan inventar uglavnom iz vremena izgradnje crkve, iz 18. stoljeća, iako najkvalitetniji i najzanimljiviji komadi potječu iz ranijih razdoblja. Prvenstveno se to odnosi na mali, srebrni triptih, vjerojatno venecijanski rad 14. stoljeća. Fragmentarno je sačuvan drveni poliptih s reljefnim prikazom sv. Petra , sv. Antuna Opata i sv. Martina, majstora venecijanskog umjetničkog kruga. Zanimljivost i vrijednost predstavlja i gotički reljef sv. Peregrina koji je na vanjski zid crkve prenesen s nekadašnjih gradskih vratiju. Sačuvan je veliki broj slika rađenih tehnikom ulja na platnu. Orgulje na pjevalištu rad su Nakićevog učenika Francesca Daccia.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 14. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-99
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Staro gradsko groblje s ostacima crkve sv. Andrije

Staro gradsko groblje s ostacima crkve sv. Andrije nalazi se u široj jezgri grada Umaga, uz cestu koja iz Umaga vodi prema Bujama. Crkva sv. Andrije nastala je na prijelazu iz 17. u 18.st. vjerojatno na položaju starijeg objekta. Uokolo crkve su grupirani nadgrobni spomenici koji pripadaju članovima umaških obitelji. Najstariji nadgrobni spomenik pripada obitelji Smergo i datira iz 1613.g. Groblje je opasano kamenim zidom kružnoga oblika. Ukopi su se na ovome groblju prestali vršiti krajem 19.st., kada je sagrađeno današnje gradsko groblje sv. Damjana.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4473
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Svjetionik

Savudrijski svjetionik (29 m) smješten između uvale Lako i uvale Ravne na najzapad. rtu istarskog poluotoka, izgrađen je 1818. godine. Prema projektu poznatog inženjera i graditelja Pietra de Nobilea gradi se visoki trup svjetionika valjkastog oblika od kamenih kvadara s terasom na vrhu te široka baza koju formiraju kubusi prizemnih popratnih objekata. Kao rasvjetno gorivo koristio se plin dobiven izgaranjem ugljena, po čemu je savudrijski svjetionik bio prvi takve vrste u Sredozemlju.

Lokacija: Savudrija
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Autor: Pietro de Nobile

Oznaka kulturnog dobra: Z-874
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Višeslojni arheološki lokalitet i crkva sv. Ivana

Arheološki lokalitet Sv.Ivan Kornetski zahvaća veći dio istoimenog naselja koje je smješteno uz samu morsku obalu, 4 i pol km južno od Umaga. Naselje zahvaća područje južno od uvale Kocišće ili Kacišće i područje rta Finida. Najstariji tragovi naseljavanja vidljivi su na poluotoku Finidi i području pod nazivom Gromače na kojem je bilo smješteno gradinsko naselje iz srednjeg i kasnog brončanog doba.
Uslijed zemljanih radova na području uokolo kuća nailazi se na ulomke antičke keramike, tessere mozaika, ulomke staklenih predmeta.
Arheološka istraživanja provedena u novije vrijeme otkrila su postojanje antičke vile – villa rustica na zapadnom dijelu naselja i položaj nekropole u dijelu naselja istočno od vile.

Među nalazima iz grobova ističe se garnitura nakita koju čine zlatna ogrlica od jagoda karneola povezanih zlatnim karičicama, gema s urezanom figurom starca, naslonjenog na štap, koji stoji pored stupa s kapitelom, zlatna naušnica, zlatni prsten s gemom s urezanim prikazom koze i zlatni prsten s urezanim prikazom raka na pločici. Nakit se od 1922. god. čuva u „Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste“. Jednake su važnosti i nalazi otkriveni 2009. god. Radi se o grobnom inventaru: uz keramičke posude i uljanice, te staklene balzamarije, sadrži i ogledalo od brončanog lima, zlatni prsten sa gemom od ahata sa ugraviranim prikazom jastoga i dva privjeska naušnica.
Na dijelu arheološkog lokaliteta sagrađena je crkva sv.Ivana, izvorno ranoromanička (13. st.), jednobrodna sa upisanom četvrtastom apsidom koja pomoću ugaonih trompi prelazi u polukalotu. Crkva je pregrađena 1882. god. Današnji izgled unutrašnjosti i vanjštine crkve je klasicistički.

Lokacija: Umag
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5288
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska