Kulturna dobra općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega

Dvije oltarne pale “Bogorodica s Djetetom i svecima i anđelima koji pjevaju” i “Polaganje u grob”

U crkvi Blažene Djevice Marije u Vabrigi nalaze se dvije oltarne pale rađene tehnikom ulja na platnu, umjetnika Zorzia (Jurja) Venture. Glavni oltar krasi slika „Bogorodica s Djetetom na prijestolju i svecima“, koja nosi sve temeljne odlike svete konverzacije: Marija s djetetom sjedi na prijestolju smještenom u okomitoj osi slike, a okružena je svecima. Natpis, datira sliku u 1602. godinu, a za pretpostaviti je da je tada nastala i slika smještena na bočnom oltaru koja prikazuje „Polaganje u Grob“. U središtu kompozicije anđeo pridržava mrtvog Krista, dok su uokolo raspoređeni novozavjetni sveci. Stilske karakteristike smještaju ovu sliku među posljednja poznata Venturina djela.

Lokacija: Vabriga
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1602. god.
Autor: Zorzij (Juraj) Ventura Brajković

Oznaka kulturnog dobra: Z-3065
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Tar na Stanciji Blek

Arheološko nalazište Tar na stanciji Blek nalazi se oko 1,5 km zapadno od današnjeg naselja Tar. Danas vidljivi ostaci pripadaju dužem vremenskom periodu od antike do 15. st. U razdoblju kasne antike na mjestu antičke villeae rusticae, od koje je ostala sačuvana samo pravokutna cisterna, gradi se kula oko koje se tijekom ranog srednjeg vijeka razvija naselje Stari Tar. Ostaci pravokutne kule čine centralni dio građevinskog kompleksa. Uz zapadni zid kule vezana je pravokutna prostorija s kvadratnim predprostorom sa sjeverne strane. Sličan prostor je i na sjeveroistočnom uglu kule. S istočne strane kule su ostaci sakralne, jednobrodne građevine s polukružnom, izbočenom apsidom.

Lokacija: Tar
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-4101
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Ostaci crkve sv. Križa

Ostaci crkve sv. Križa nalaze se oko 2 km zapadno od naselja tar, iznad Tarske vale. Radi se o jednobrodnoj građevini, pravokutnog tlocrta, dimenzija cca 6×11 m. Krov u potpunosti nedostaje. Bočni zidovi i začelni zid sačuvani su u punoj visini, dok je pročelje sačuvano samo fragmentarno. Zidana je grubim kamenim klesancima u nepravilnim pojasevima, pri čemu su za gradnju korištene i antičke spolije. Prozorski otvori sačuvani su na bočnim zidovima u visini svetišta. Unutar crkve i u njenoj bližoj okolici nađeno je više ulomaka predromaničke kamene plastike koji su pripadali liturgijskoj opremi crkve.

Lokacija: Tar
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-4102
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Skulptura sv. Martina iz crkve sv. Martina

Drvena, rezbarena, polikromirana i pozlaćena skulptura sv. Martina iz župne crkve sv. Martina u Taru, prikazuje ikonografsku scenu sv. Marina na konju u susretu s prosjakom. Likovi su prikazani u stojećem položaju na pripadajućem pravokutnom postamentu. Svetac je odjeven u vojničku odoru preko koje je prebačen plašt, a u desnoj ruci nedostaje mu mač. Likovi su izrazito realistično oblikovani, a ukočenost karakteristična za srednjovjekovno kiparstvo ovdje se napušta. Skulptura je polikromirana, dijelovi odjeće likova su pozlaćeni i posrebreni, a dio konjske opreme izveden je od kože. Oblikovanje skulpture s izrazitim realističkim detaljima pokazuje renesansne osobine 16. stoljeća.

Lokacija: Tar
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4160
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zgrada Kaštela

Kaštel u Taru je reprezentativni stambeno-gospodarski objekt sredine 19.st. Volumen se piramidalno uzdiže naglašavajući raščlambu na pet dijelova. Centralna os je naglašena portalom u prizemlju, balkonom na 1. katu i francuskim prozorom na 3. katu. S dvorišne strane je cisterna, a u produžetku zapadnog dijela dograđena je pomoćna građevina u čiji je zid ugrađena stilizirana glava bradatog lika sa god.1784. Fasade na prvoj etaži su ukrašene bunjatom u žbuci. Potkrovni vijenac je višestruko profiliran, a na krovovima je više raznoliko oblikovanih dimnjaka. Portali glavnog ulaza pripadaju kraju 18.st. Barokna palača je u 19.st. rekonstruirana ili iznova sagrađena, a između 1820. i 1871.g. je gradnjom skladišta i zapadnog objekta pretvorena u gospodarski sklop. Južno od kaštela nalazio se perivoj.

Lokacija: Tar
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5988
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska