Kulturna dobra općine Sveti Ilija

Inventar crkve Svih Svetih

Crkva je tipična sjevernohrvatska kapela iz 14. st., sa očuvanim četverostranim gotičkim svetištem presvođenim gotičkim križnim svodom. Crkva je pregrađivana tijekom 19. st., te je prizidan i toranj. Od očuvanog inventara treba spomenuti oltarnu palu.

Lokacija: Beletinec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1498
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Dvorac Seketin

Dvorac u Seketinu smješten je na istaknutom položaju Varaždinbrega. Iako se u dokumentima spominje od 13. stoljeća, današnja građevina je historicistički oblikovana i datirana 1888. godinom, ispisanom na južnom pročelju jedne od kula. Dvorac je formiran od tri oblikovno različita dijela, svaki sa odvojenim ulazom, ali fizički povezanih u cjelinu tako da je konačan dojam cjelovita građevina koja se sastoji od središnjeg, izduženog dijela, flankiranog sa dvije četverokutne kule. Na zapadnoj strani nalazi se prigrađena kapelica. Oko dvorca nalazi se manji perivoj. Dvorac je zanimljiv primjer neostilske arhitekture, sa očuvanim i održavanim interijerom

Lokacija: Seketin
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3939
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar crkve sv. Ilije

Crkva se spominje u 13. st., no stara crkva je do temelja srušena i 1914.g. sagrađena je današnja crkva. Djelomično je očuvan inventar iz 18. st.

Lokacija: Sveti Ilija
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1606
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ilije i kurija župnog dvora

Župna crkva sv. Ilije nalazi se u centru naselja Sv. Ilija. Župa se spominje u popisu iz 1334. godine, međutim današnja župna crkva građena je od 1912 – 1914. godine, na mjestu porušene starije, vjerojatno još gotičke građevine. Danas je to izdužena, jednobrodna građevina sa polukružnim svetištem užim od broda na sjevernoj strani i glavnim ulazom na južnoj strani. Crkva je skladnih proporcija, koristeći i kombinirajući elemente različitih neostilova. Poseban značaj crkve je njezin smještaj u prostoru i definiranje kulturnog krajolika. Kurija župnog dvora smještena je sjeverozapadno od crkve, u njenoj neposrednoj blizini. To je jednokatna građevina pravokutnog tlocrta.

Lokacija: Sveti Ilija, Trg J. Godrijana 4, Sveti Ilija
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1912. god. do 1914. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3938
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Svih Svetih

Srednjovjekovna sakralna crkva Svih Svetih jednobrodna je longitudinalna kamena građevina podignuta krajem 15. st. Ima očuvano gotičko četverokutno svetište i gotički križni svod. U 19. st. kapela je pregrađivana, a sredinom stoljeća nadsvođena je lađa kapele i dograđen osmerostrani zvonik. Unutar kapele očuvan je vrijedan inventar.

Lokacija: Beletinec, RKT župa Svih Svetih
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1234
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Ilije

Orgulje s 16 registara, 2 manuala i s pedalom, djelo graditelja Lindauera i Majdaka građene su 1931. godine i prema sudu L. Šabana jedno su od najboljih djela te tvrtke. Odlikuje ih plemenit zvuk i registarski sklad. To su romantične liturgijske orgulje u čijem su projektiranju važnu ulogu odigrali crkveni glazbenik, kapucin o. Anselmo Canjuga i orguljaš zagrebačke katedrale Franjo Dugan. Pogodne su i za koncertne izvedbe. Godine 1992. obnovio ih je W. Braun, graditelj iz Njemačke. Kućište orgulja pruža se cijelom širinom pjevališta, a komponirano je s dva korpusa slobodnostojećih svirala. U blagoj valovitoj liniji svirale se uzdižu prema sredini. Na bokovima su omeđene pilastrima koji nose dekorativnu plamenu vazu i anđela koji svira u trompetu. Figure, kapiteli ukrasne trake i dekorativna vaza veoma su stilizirani i jednostavno obrađeni. Kućište je prebojano sivo-maslinasto.

Lokacija: Sveti Ilija
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1931. god.
Autor: Lindauer i Majdak

Oznaka kulturnog dobra: Z-5434
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska