Kulturna dobra općine Sutivan

Na području općine Sutivan nalazi se 13 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Sva dobra općine Sutivan:

 • Antički brodolom kod Sutivana na otoku Braču
 • Crkva sv. Ivana i temelji ranokršćanske crkveCrkva sv. RokaCrkva Uznesenja MarijinaInventar crkve Gospina UzvišenjaKula MarijanovićKulturnopovijesna cjelina naselja SutivanLjetnikovac Jerolima KavanjinaMlin na vjetarOrgulje u crkvi Uznesenja MarijinaRaspeloSklop kuća IlićZgrada općine

  Antički brodolom kod Sutivana na otoku Braču

  Nedaleko od Sutivana na otoku Braču na dubini između 31 i 34 metara nalaze se ostatci brodoloma sa sarkofazima i ostalim kamenim predmetima koji vjerojatno potječu iz lokalnih bračkih kamenoloma. Na morskom dnu vidljivo je 20 predmeta od kojih je 7 sarkofaga, 2 poklopca sarkofaga, 9 blokova, 1 stup kružnog presjeka te 1 kamenica sa vidljivom perforacijom. Dimenzije nalazišta su 6.60 m x 4.10 (bez kamenice koja se nalazi 2 metra izvan koncentracije tereta). Okvirna datacija ovog nalazišta je kasna antika. Za pretpostaviti je da se u sloju pijeska ispod i oko spomenutih predmeta nalaze ostatci posuđa iz brodske kuhinje kao i ostatci drvene brodske konstrukcije koji bi mogli točnije datirati ovaj u jadranskim okvirima jedinstven lokalitet.

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6502
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana i temelji ranokršćanske crkve

  Crkva sv. Ivana smještena je na predjelu Bunta istočno od naselja Sutivan. Podignuta je na lokalitetu Mostir na temeljima ranokršćanske trikonhalne crkve iz 6. st. te koristi njen južni zid raščlanjen lezenama koji je sačuvan do krova. Jednobrodna crkvica sa četvrtastom apsidom podignuta je u 16. st. na mjestu starije crkve iz 11. st. Visoko na pročelju je natpis s grbom splitskog kanonika Jerolima Natalisa iz 1655. g.. a nad njim kamena preslica sa zvonom. Unutrašnjost je presvođena bačvastim svodom s profiliranim vijencem na bočnim zidovima, a u pačetvorinastom svetištu je trodjelni drveni rezbareni oltar sa urezanim inicijalima GNCS 1649 (Gieronimus Natalis canonicus Spalatensis 1649).

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 6. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5001
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Roka

  Crkva sv. Roka podignuta je u 17. st. na dominantnom položaju nad Sutivanom kao zavjetna crkva protiv kuge. Jednobrodna crkva je obnovljena u 19. st. te joj je dodan zvonik uz pročelje. Kameno pročelje je jednostavno komponirano sa profiliranim portalom i bogato ukrašenom rozetom. U unutrašnjosti su zavjetne slike brodova spašenih u oluji.

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3429
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Marijina

  Na zapadnoj strani luke u Sutivanu na predjelu zvanom Donja lučica smještena je župna crkva Uznesenja Marijina. Prva crkva sagrađena je nakon osamostaljenja župe od Donjeg Humca oko 1590. godine i više puta je obnavljana. Oko 1800. crkva je barokizirana i pridodan joj je zvonik kojeg je izradio mletački altarista Petar Pavao Bertapelle. Nad skošenim podankom su dva kata punog korpusa zvonika i na trećem katu je loža s lanternom u obliku osmerokuta i lukovicom. Župna crkva je jednobrodna kamena građevina sa polukružnim prozorima građena u jednostavnim oblicima dalmatinskog kasnog baroka.

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3408
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Gospina Uzvišenja

  Sastoji se od 40 predmeta i pripada razdoblju od XV.-XX. stoljeća. Posebno su vrijedne umjetnine gotičkog perioda XV. stoljeća.

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-429, 24/12-76
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kula Marijanović

  Na istočnoj strani rive u Sutivanu smještena je četvrtasta rensansna kula koju su po predaji gradili Marijanovići iz Poljica, iz roda poljičkih plemića Dražoevića. U Sutivanu su krajem 16. st. sagradili kulu na žalu, a uspomena na fortifikaciju u luci sačuvana je u toponimu „Pod Kaštil“ i „Jankov dvor“ po kapetanu Janku Marijanoviću. Prizemni dio kule ima oštri pokos a zidan je velikim klesancima sa vidljivim otvorima puškarnica u obliku mandorle ili kružnog otvora. Kula je dvokatna sa četverostrešnim krovom, a u 18. st. su otvoreni veći prozori te je sred zapadnog pročelja postavljen balkon na konzolama. Na južnoj strani su probijena vrata u prizemlju i nad njima izrađen sunčani sat.

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5002
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturnopovijesna cjelina naselja Sutivan

  Sutivan se ubraja u visoko vrijedna primorska naselja sjeverne obale otoka Brača, a u povijesnoj urbanističkoj strukturi dominiraju kasnobarokni ladanjski sklopovi posebice u vizuri luke te pučki sklopovi koji se zbijaju prema predjelima Bunte, Spoizbande, Gornje i Donje Lučice

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6546
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ljetnikovac Jerolima Kavanjina

  Na obali u Sutivanu je ljetnikovac splitskog plemića Jerolima Natalisa sagrađen na prostoru nekadašnje gotičke lože. Kamena jednokatnica ograđena dijelom obrambenim zidom u prizemlju je sačuvala baroknu tlocrtnu dispoziciju predvorja, kapele i lateralnih prostorija. U pločniku je sačuvan grb obitelji Capogrosso Kavanjin. Uz bočno krilo iz 18. st. je prostrani perivoj u začelju.

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1557
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mlin na vjetar

  Mlin na vjetar u Sutivanu , građevina je kružnog tlocrta sagrađena u prvoj polovini XIX. st. Pogonski dijelovi mlina su nestali. Mlin je pokretao vjetar te je imao platnena krila. Danas se koristi za stanovanje.

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5225
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Uznesenja Marijina

  Povijesne orgulje, rad radionica Gaetano Moscatelli (Pučišća) iz godine 1799. Oko godine 1900. preuredio ih je Gaetano Zanfretta (Verona), a 1937. godine ih je pregradio Brano Erhatić iz Splita. Godine 2002. orgulje je popravljao Robert Ponča (Češka). Manual opsega C/E-f3(izvorno do c3), pedal o. C-fis0 (izvorno C/E-gis0). Orgulje su svedene na 14 registara, izvorno su mogle imati 20 – 22 registra. Prijenos je mehanički. Bio je to izvrstan Moscatellijev rad. Sačuvano je dovoljno izvornih dijelova za moguću uspješnu restauraciju. Godine 2006. djelomice u uporabi.

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1799. god.
  Autor: Gaetano Moscatelli

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1819
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Raspelo

  Polikromirano, izrezbareno raspelo dim. 60 x 62 cm, ima odlike gotičkog sloga domaće kiparske radionice, a datira se u 15. st.

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-209
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sklop kuća Ilić

  Sklop kuća Ilić s prostranim vrtom u začelju nastao uz jezgru ljetnikovca splitskih plemića Natalisa Božičevića iz 1505. od kojeg je sačuvana dvokatna kula sa renesansnim lučnim otvorima. Trokrilni sklop kuća je preoblikovan u 18. i 19. st., a donedavno je u njemu bio sačuvan inventar 19. st.

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5161
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada općine

  Zgrada općine u Sutivanu je kamena dvokatnica podignuta 1898. Građena je od pravilnih klesanaca u horizontalnim pojasevima s profiliranim vijencima katova i istaknutim ugaonim kamenjem. Na vrhu iza ograde je stilizirani zabat s volutama i vegetabilnim motivima te natpisom „Obćinski dom“. Historicističku komunalnu zgradu odlikuju skladne proporcije i dekorativni motivi vrsne izradbe.

  Lokacija: Sutivan
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1898. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3588
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
  Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

  Telefon: 021/ 305 444

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska