Kulturna dobra općine Suhopolje

Na području općine Suhopolje nalazi se 14 kulturnih dobara. 9 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Sva dobra općine Suhopolje:

 • Arheološka zona Brana
 • Arheološka zona DubravaArheološka zona Dvorina i LukaArheološka zona KliškovacArheološka zona LugArheološka zona MedakušaArheološka zona NaknadaArheološko nalazište Dakino brdoArheološko nalazište Veliko PoljeCrkva Kraljice sv. KruniceCrkva sv. TerezijeDvorac JankovićDvorac JankovićaInventar crkve sv. Terezije

  Arheološka zona Brana

  Arheološka zona Brana nalazi se sa sjeverne strane ceste Suhopolje-Orešac, na južnoj obali rijeke Brežnice, oko 2, 5 km istočno od Suhopolja, te oko 1 km zapadno od Orešca. Na jugoistočnom dijelu zone uočljivo je uzvišenje elipsoidnog oblika, n.m.v. 111,5 m, koje se prema jugu blago spušta, dok prema zapadu, sjeveru i istoku prelazi u prirodnu udolinu, koja je možda služila kao šanac pretpostavljene gradine. Na zapadu i sjeveru također se uočava niz manjih, umjetno nastalih uzvišenja. Prilikom terenskog pregleda 1984. god. pronađeni su ulomci keramičkih posuda iz bakrenog i brončanog doba, te slavenska keramika. Navedeni nalazi predstavljaju tragove nekadašnjih naselja.

  Lokacija: Orešac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 4000 god.p.n.e. do 1100. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5182
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološka zona Dubrava

  Arheološka zona Dubrava kod Suhopolja nalazi se oko 500 m istočno od groblja u ulici Kapan, uz istočni rub naselja Suhopolje, zapadno od rijeke Brežnice. Na temelju kasnijih terenskih pregleda položaj je ubiciran kao prapovijesno nalazište „Suhopolje – Kapan-Pašnjak“ i pod tim nazivom spominje se u novijoj literaturi. Cesta Suhopolje-Orešac presijeca zonu na dva nejednaka dijela. Iz nizinskog područja, prekrivenog oranicama, od sjevera prema jugu blago se izdižu tri umjetno nastala brežuljka (tella), na čijoj su površini prikupljeni ulomci keramičkih posuda iz razdoblja mlađeg kamenog doba, mlađeg željeznog doba i antike.

  Lokacija: Suhopolje
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6250 god.p.n.e. do 400. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4913
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološka zona Dvorina i Luka

  Arheološka zona Dvorina i Luka na istočnom rubu Orešca sačuvala je tragove gotovo kontinuiranog naseljavanja od mlađeg kamenog doba, preko kasnog brončanog i starijeg željeznog doba, antike, sve do srednjeg i novog vijeka. Sjeverni dio zone čini povišeni plato uz meandar rijeke Brežnice, s istaknutom uzvisinom na zemljištu “Dvorina”, te ovećom gredom na položaju “Luka”. Prema jugu teren se blago spušta u ravnicu do ceste Suhopolje-Novaki, koja čini južni rub zaštićenog područja, dok je zapadni segment antičkog horizonta utvrđen na položaju „Bašće“. Mnogobrojni pokretni i nepokretni nalazi svjedoče o nekadašnjoj egzistenciji većeg rimskog naselja (Bolentio) s pripadajućom nekropolom.

  Lokacija: Orešac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6000 god.p.n.e. do 1600. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5184
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološka zona Kliškovac

  Na području arheološke zone Kliškovac dokumentirani su ostaci iznimno značajnog arheološkog kompleksa, srednjovjekovne crkve s grobljem i groblju pripadajućeg naselja, koje je prethodilo nastanku Terezovca, današnjeg Suhopolja, a bilo je smješteno pokraj važnog podravskog sjecišta prometnih pravaca. Složenost lokaliteta omogućilo je pribavljanje brojnih i vrlo dragocjenih arheoloških podataka, vrijednih arheoloških nalaza i spoznaja, čime je znatno obogaćena arheološka slika okolice Suhopolja i srednje Podravine u cjelini, kao i čitave sjeverne Hrvatske.

  Lokacija: Suhopolje
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5864
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološka zona Lug

  Prapovijesno naselje Lug nalazi se u dolini rijeke Brežnice, u južnom dijelu Pepelane. Na oranicama su vidljivi mnogobrojni ulomci keramike, kućnog lijepa i kamenih alatki, a u krajoliku se ocrtavaju obrisi velikog tella s dva izdužena brežuljka koja se postupno spuštaju prema rijeci. 1985. god. izvršena su zaštitna arheološka istraživanja radi izgradnje plinovoda, te je na tellu otkriveno osam stambenih horizonata: starčevački (zemunički) s keramikom klasične faze, sopotski s keramikom brezovljanskog tipa, zatim tri Seče, te tri Retz-Gajary horizonta. Istočno od tella otkrivena je starčevačka zemunica s keramikom ranoklasične faze. Nalazi svjedoče o izuzetnom značenju ove zone.

  Lokacija: Pepelana
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6250 god.p.n.e. do 2600 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6453
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološka zona Medakuša

  Arheološku zonu Medakuša u Pčeliću, cca 1 km sjeverno od prapovijesnog lokaliteta „Lug“ u Pepelani, čine blage uzvisine koje se od sjeverozapada prema jugoistoku nižu prema dolini rijeke Brežnice na istoku. Središnji dio zone presječen je željezničkom prugom Virovitica-Daruvar. Zona je otkrivena tijekom arheološkog nadzora nad izgradnjom plinovoda 1985. god., pri čemu su izvršena i zaštitna arheološka istraživanja, te površinski pregled okolnog terena. Dosadašnji nalazi sastoje se od ulomaka neolitičke i eneolitičke keramike, kamenih sjekira i žrvnjeva, mikrolita, te ukazuju na postojanje prapovijesnih naselja iz relevantnih razdoblja.

  Lokacija: Pčelić
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5183
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološka zona Naknada

  Arheološka zona Naknada kod Zvonimirova otkrivena je 1984. god. uz sjeverni rub ceste Zvomirovo-Gaćište. Na dugogodišnju eksploataciju pijeska upućuje i lokalni naziv zemljišta – “Pjeskana”. Visoke naslage pijeska u sjevernom profilu ceste čine polukružni rub sjeverne obale rijeke Brežnice, koja strmo prelazi u dolinu s kanalom „Okrugljak“. U naslagama su zamijećene ljudske kosti, koje su temeljem nalaza perlica od staklene paste pripisane razdoblju antike. Arheološkim istraživanjima 2001. god. dokumentirane su novovjekovne grobne cjeline, dok dio grobova možda pripada i kasnom srednjem vijeku, o čemu će više reći buduće analize i istraživanja.

  Lokacija: Zvonimirovo
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5181
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Dakino brdo

  U južnom dijelu Pčelića, pokraj napuštene ciglane, sjeverno od kbr. 13, na istočnim obroncima „Dakinog brda“ koji se u terasama spuštaju prema cesti Pčelić-Pepelana, otkriveni su ostaci prapovijesnog naselja – ulomci keramike, kamene alatke i kućni lijep. Na temelju keramičkih nalaza naselje je pripisano razdoblju mlađeg kamenog doba (neolitika) i bakrenog doba (eneolitika). Neistraženost nalazišta za sada ne omogućuje precizniju determinaciju.

  Lokacija: Pčelić
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: ROS-658
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Veliko Polje

  Arheološko nalazište Veliko polje smješteno je južno od ceste Zvonimirovo-Gaćište, na povišenoj obali nekadašnjeg meandra rijeke Drave. Prvi nalazi otkriveni su 1992. god., a od 1993. god. nadalje provode se sustavna arheološka istraživanja. Dokumentirani su ostaci paljevinske nekropole latenske kulture 3.-2. st. pr. Kr., s bogatim prilozima i tragovima pogrebnih rituala u kojima se zrcale duhovni život i socijalna struktura keltske zajednice Tauriska, te bjelobrdskog kosturnog rodovskog groblja na redove koje je dijelovima nošnje i nakitom u ženskim grobovima datirano u 11. st. Iznimno značenje nalazišta i njegova ugroženost poljoprivrednim radovima upućuju na potrebu nastavka istraživanja.

  Lokacija: Zvonimirovo
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 3 st.p.n.e. do 11. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4196
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Kraljice sv. Krunice

  Župna crkva Kraljice sv. Krunice sagrađena je 1906.g. Crkva je jednobrodna, zaključena polukružnom apsidom kojoj je s lijeve strane prigrađena sakristija pravokutnog tlocrta. Na uličnom pročelju građevine ukomponiran je zvonik koji je razdjelnim vijencima podijeljen u tri etaže. Zvonik je pokriven krovom u obliku četverostrane piramide s pokrovom od bakrenog lima. Lađa crkve je pokrivena dvostrešnim drvenim krovištem sa pokrovom od biber crijepa, a polukružna apsida je pokrivena polustožastim krovom sa pokrovom od bakrenog lima. Vanjski zidni plašt pojačan je kontraforima. Pročelja su izvedena u fasadnoj opeci s profilacijama oko otvora, vijencima i soklom u žbuci.

  Lokacija: Cabuna
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1906. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4421
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Terezije

  Župna crkva Sv. Terezije građena je od 1807.g. do 1816.g., a posvećena je 1821.g. Odluku o gradnji župne crkve donio je vlasnik posjeda Terezovac grof Ivan Nepomuk Janković sa svojom suprugom groficom Terezijom Janković. Grofici u čast župna je crkva posvećena sv. Tereziji Avilskoj. Crkva je klasicistička građevina sa četverokutnim svetištem i kružnim brodom nadsvođenim kupolom. Uz kružni brod su dva pobočna zvonika u čijem su prizemlju dvije kapelice. Uz glavno pročelje je portik sa stupovima. Timpanon i krov nose četiri dorska stupa. Crkva je izgrađena od opeke. Konstrukcija kupole sastoji se iz dva dijela: vanjskog i unutarnjeg. Sva je građena od drveta. Kupola nad svetištem je od opeke.

  Lokacija: Suhopolje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1807. god. do 1816. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-380
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Janković

  Dvorac obitelji Janković od Bribira i Voćina dao je izgraditi oko 1880.g. Aladar I. grof Janković. Ostaci dvorca u Cabuni, kao i stare fotografije, upućuju na prilično velik i otmjen dvorac historicističkih obilježja smješten na velikom imanju. Sačuvani dijelovi pročelja pokazuju neoklasicistička obilježja. Dvorac ima razveden tlocrt. U cijelom sklopu dvorca ističe se jednokatna zgrada pravokutnog tlocrta, na koju su dograđena prizemna krila: sjeveroistočno tlocrtnog oblika slova “L” i jugoistočno oblika slova “U”. Dvorac je zidan od opeke, a profilacije oko prozora i vrata su od kamena. Ulazno pročelje dvorca naglašeno je bogatijim kamenim profilacijama oko otvora i kamenim stubištem.

  Lokacija: Cabuna
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1880. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-367
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Jankovića

  Kompleks dvorca nalazi se u središtu Suhopolja. Okružen je parkom. Kompleks obuhvaća jednokatnu središnju zgradu dvorca i dva prizemna krila istočno i zapadno od nje, urušenu kapelicu u dnu parka, bivšu ledenicu i preostali park. Središnja i dvije bočne zgrade zatvaraju izduženi pravokutni plato – unutrašnje dvorište. U sredini dvorišta je velika okrugla fontana. Središnja jednokatna zgrada ima oblik kvadra na koji su naknadno dograđivani sa sjeveroistoka rizalitni segment, sa sjeverozapadne strane terasa, sa zapadne, bočne strane slikoviti i naglašeni ulazni paviljon te s dvorišne, južne strane također ulazni paviljon od drva. Objekt sjedinjuje zajedničko složeno drveno krovište.

  Lokacija: Suhopolje
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-379
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Terezije

  Inventar župne crkve sv. Terezije Avilske u Suhopolju datira iz vremena izgradnje crkve s početka 19. st., te nosi stilske karakteristike klasicizma. Inventar čine sljedeći predmeti: glavni oltar sv. Terezije s oltarnom palom, krstionica, dva drvena postamenta, šest svijećnjaka, dvije kanonske ploče, oltarna pregrada, propovjedaonica, oratorij, orgulje, slika „Pieta“, slika „Sv. Trojstvo“.

  Lokacija: Suhopolje
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2294
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Požegi
  Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

  Telefon: 034/ 273-362

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska