Kulturna dobra općine Stari Jankovci

Crkva Rođenja Bogorodice

Sagrađena je 1792. u duhu baroknog klasicizma kao jednobrodna građevina s polukružnom apsidom, rizalitno istaknutim pevnicama i zvonikom uz glavno pročelje. Zvonik u prizemlju ima lučno otvoren trijem iznad kojeg je slijepi prozor kvadratno oblikovan. Profilirani kordonski vijenac dijeli prizemnu zonu glavnog pročelja od atike, s istakom u vidu timpanona. Pročelja su podjeljena plitkim lezenama u polja između kojih su polukružno završeni prozori. Zvonik prekriva kapa u obliku kasno barokne lukovice s lanternom. Lađa je presvođena baldahinskim svodom, a svetište polukupolom.

Lokacija: Srijemske Laze, Ul.B.Nušića 1
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1792. god.
Autor: Đorđe Rakić, slikar iz Neština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1166
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Izgrađena je 1779. u središtu naselja. Jednobrodna je građevina zaključena užim poligonalnim svetištem i sakristijom uz sjeverno pročelje te zvonikom u glavnom pročelju. Zvonik završava izduženom lukovicom.Glavno pročelje rastvoreno portalom i okulusom flankiraju dva lučno zaključena prozora.Krovna atika je naglašena arhitravnim zabatom.Bočna pročelja su vertikalno raščlanjena lezenama.Svođena je konstrukcijom u obliku čeških kapa.Inventar nastaje u stilu baroknog klasicizma. Ističe se glavni oltar s motivom Uznesenja BDM, rad slikara Mückea, dva bočna oltara sv. Jurja i sv. Roka, izrađena u tirolskom stilu s kraja 19. st. te propovjedaonica i krstionica.

Lokacija: Stari Jankovci, Bana Jelačića 002
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1779. god.
Autor: J.F.Mücke, slikar (19.st.)

Oznaka kulturnog dobra: Z-1167
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Gole njive”

Arheološko nalazište “Gole njive“ smješteno je južno od naselja Novi Jankovci uz rijeku Bosut. Otkriveni su nalazi različitih razdoblja u horizontalnoj stratigrafiji s kontinuitetom naseljavanja od neolitika do srednjeg vijeka. Prisutni su nalazi sopotske i badenske kulture, licenske i druge brončanodobne keramike te srednjovjekovno naselje 10 – 12.st. Najznačajnije je ranosrednjovjekovno groblje na redove s više od 200 istraženih grobova 7 – 11.st. Grobovi imaju bogate nalaze, a mogu se podijeliti na slavenske i avarske. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Novi Jankovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1200. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4992
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Stari Jankovci – Gatina”

Arheološko nalazište “Stari Jankovci – Gatina“ nalazi se u naselju Stari Jankovci, a obuhvaća područje prirodnog platoa uz istočnu obalu riječice Gatine. Arheološka istraživanja izvršena su 1978.g. Otkriveni su latenski nalazi naseobinskog karaktera i groblje ranog srednjeg vijeka s bogatim prilozima. Značajni su nalazi pojasnih garnitura iz vremena drugog avarskog kaganata i grob u kojem je pokopan ratnik s konjem. Groblje se na osnovi nalaza datira od kraja 7. do druge polovice 8. st. Nalazište ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje.

Lokacija: Stari Jankovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 3 st.p.n.e. do 9. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4927
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Gradina”

Nalazište “Gradina“ pokraj Slakovaca smješteno je jugozapadno od naselja Slakovci. Sastoji od središnjeg platoa praćenog s tri niža platoa sa sjeverne, južne i zapadne strane. Od arheoloških nalaza, osim srednjovjekovne opeke prisutni su ulomci sopotske, brončanodobne, latenske i srednjovjekovne keramike te životinjskih kostiju. Na ovom nalazištu 1893.g. nađen je srebrni srednjovjekovni nakit datiran u 13 – 14 st.

Lokacija: Slakovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1600. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4276
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Spomenik poginulima u I. svjetskom ratu, Dr. Franje Tuđmana bb

Podignut dvadesetih godina 20. st. u dvorištu Rimokatoličke crkve sv. Luke. Okrenut je prema glavnoj prometnici, tik uz dvorišnu ogradu i pješačku stazu. Oblikom podsjeća na grobnu kapelicu.Uskog je pravokutnog oblika, dimenzija 203×60 cm s visinom od cca 290 cm. Široki postament nosi središnji, nešto uži dio s pločom, a vrh završava trokutnim zabatom s tri tornjića na kojima su metalni trolisni križevi. Središnji dio krase trodijelni pilastri na kvadratnim postamentima s uskim četvrtastim kapitelima. U udubljenju između pilastara nalazi se ploča s uklesanim imenima stradalih žitelja u I. svj. ratu.

Lokacija: Orolik, Dr.F.Tuđmana bb
Klasifikacija: memorijalna baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5783
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska okućnica, Ulica bana Jelačića 33

Tradicijski graditeljski sklop u Ulici bana Jelačića k. br. 33 u Starim Jankovcima vrijedna je graditeljska cjelina koja se sastoji od dvije kuće s gospodarskim zgradama unutar okućnice. Okućnica je smještena u središtu naselja, a okružena je stambenim zgradama iz druge polovice 20. stoljeća. Podsjetnik je na ostale materijalne pojavnosti i društvene odnose seoskog obiteljskog života i gospodarenja 19. i prve polovice 20. stoljeća.
Kuća pravokutnog oblika, zidana ciglom, svojom je širom stranom položena prema uličnom toku. Nalazi se u pozadini parcele, a ispred nje su bunar i ambar. Kuća ima trijem na drvenim stupovima koji se proteže cijelom dužinom građevine. Stambeni dio kuće zadržao je troprostornu osnovu (uz dodanu kupaonicu), a u prošlosti je imao otvoreno ognjište. Sastavni su dio kuće konjušnica i prostorija namijenjena držanju bačava i preradi vina (vinski podrum) s prolazom koji je vodio na uzvisinu, u vinograd. Jedan njegov dio ukopan je u zemlju.
Druga, manja, kuća unutar okućnice starija je od navedene i nalazi se na uzvisini, brežuljkastom terenu, iznad prednjega dijela okućnice. Dvoprostorna je građevina dvostrešnoga kroviša, s nadstrešicom. Građena je kanatnom konstrukcijom, umetanjem cigle u drveni kostur. Spojena je prolazom, odnosno stubištem, s vinskim podrumom koji se nalazi u sklopu kuće na prednjem dijelu okućnice.
Materijali gradnje svih građevina na okućnici (opeka, drvo), kao i način građenja i ornamentiranja, autentični su. Posebice su skladni drvorezbareni detalji na bunaru. Na bunaru je i natpis na mađarskome jeziku koji upućuje da su vlasnici okućnice bili Mađari, koji su u 19. st., kada je sklop zidan, bili najbrojnije stanovništvo u Starim Jankovcima.
Na drvenom ambaru koji ima šest pregrada za smještaj žitarica urezana je godina 1939., što je vjerojatno godina kada je ambar sastavljen na ovoj lokaciji, s obzirom na to da je prenesen iz sela Gradišta.
Dvorište i trijem popločeni su opekom, a ograde dvorišta i trijema sastavljene su od drvenih letvica. Dio gospodarskih zgrada unutar okućnice novije je gradnje; pokrov kuće ne odgovara tradicijskomu modelu.
Ovaj netipični tradicijski graditeljski sklop u Starim Jankovcima, čiji je položaj zgrada uvjetovan konfiguracijom terena, jedinstven je primjer u području u kojem se nalazi. Okućnica je u cijelosti očuvana, a specifičnost graditeljskih oblika te ambijentalna vrijednost čine je iznimno vrijednom u okvirima tradicijskoga graditeljstva Slavonije.

Lokacija: Stari Jankovci
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5893
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Gradina – Greda i Bokijevci”

Arheološko nalazište “Gradina – Greda i Bokijevci“ smješteno je 4,5 km južno od naselja Orolik na uzvišenju iznad utoka potoka Kosanovica u Bosut. Središnji plato dimenzija je 120x160m relativne je visine 15 – 20m nad Bosutom i utvrđen umjetno načinjenim jarkom. Istraživanjem 1968. i 1984. utvrđeno je postojanje nalaza sopotske, vučedolske i vinkovačke kulture, kasnolatenske keramike te koštanih, borončanih, željetnih, staklenih i zlatnih predmeta povezanih s tim kulturama. Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje tog lokaliteta.

Lokacija: Orolik
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5 st.p.n.e. do 1. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4515
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Jankovačka Dubrava – Tumuli”

Arheološko nalazište “Jankovačka Dubrava – Tumuli“ smješteno je između naselja Mirkovci i Stari Jankovci. Nalazište obuhvaća 4 tumula. Tumul 1 nalazi se na oranici i znatno je oštećen uslijed obrade poljoprivrednog tla. Tumuli 2, 3, i 4 nalaze se u šumi Jankovačka Dubrava – visine su oko 8 m i promjera oko 50 m. Tumuli sa nalazišta “Jankovačka Dubrava – Tumuli“ pripadaju razdoblju od srednjeg brončanog doba do mlađeg željeznog doba, a su služili za sekundarno ukopavanje u rimsko doba.Lokalitet ima znanstveni, kulturni i odgojno – obrazovni značaj jer dosadašnji nalazi govore u prilog postojanju znatnog arheološkog potencijala za buduće izučavanje, prezentaciju i korištenje tog lokaliteta.

Lokacija: Stari Jankovci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1600 god.p.n.e. do 300 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-5174
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Vukovaru
Kontakt adresa KO: Olajnica 19/II, 32000 Vukovar

Telefon: 032/ 443-203

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska