Kulturna dobra općine Smokvica

Na području općine Smokvica nalazi se 12 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Sva dobra općine Smokvica:

 • Arheološko nalazište Smokviška gradina
 • Arheološko nalazište Sutulija-Mirje u polju PrapatnaArheološko nalazište SutvaraCrkva Očišćenja Marijina sa zvonikom, ložom i arheološkim ostatcima stare župne crkveCrkva sv. Andrije u DračeviciCrkva sv. AneCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. MihovilaCrkva sv. PetraCrkva sv. VidaInventar crkve sv. Mihovila u SmokviciZgrada Osnovne škole Smokvica

  Arheološko nalazište Smokviška gradina

  Smokviška gradina je 250 m visoko uzvišenje sjeverozapadno od naselja Smokvica. Na vrhu brda nalaze se ostaci prapovijesne gradine i utvrde koja se vjerojatno sagrađena tijekom kasne antike. Položaj je strateški važan jer nadzire širok prostor Pelješog i Korčulanskog kanal te dobar dio otoka Korčule. Nalazi se iznad trase kopnenog puta (komunikacije) koja je povezivala istočni i zapadni dio otoka.

  Lokacija: Smokvica
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 10. st. do 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6695
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Sutulija-Mirje u polju Prapatna

  Arheološko nalazište Sutulija i Mirje nalazi se na jugoistočnom dijelu polja Prapatna i brdu Sutulija na južnoj strani središnjeg dijela otoka Korčule u blizini naselja Smokvica.
  Brdo Sutulija se nalazi na nadmorskoj visini od 80,7 m iznad uvale Mirje i polja Prapatna. Na vrhu su ostaci prapovijesne gradine s dva urušena suhozidna bedema. Cijeli gradinski plato zauzima površinu od oko 4000 m2. Vanjski bedem, postojeće debljine 3–8 m, vidljiv je na svim stranama osim na sjevernoj. Unutarnji bedem uvučen je oko 10–15 m u odnosu na vanjski. Uočava se cijelom duljinom na svim stranama. Njegova debljina danas iznosi oko 3–4 m. Plato kojeg zatvara unutarnji bedem je zaravnjen, površine oko 400 m2 na kojoj su vidljivi ostaci suhozidnih objekata nepoznate namjene, no s velikom se pouzdanošću može pretpostaviti da nisu recentni. Brdo Sutulija sa zapadne strane zatvara blagu plodnu udolinu koja prema sjeverozapadu prelazi u polje. Na tom se položaju zvanom Mirje nalaze ostaci rimske ville rustice koju je presjekao kolni put koji ide uz rub polja Prapatna. Na početku udoline, bliže polju, in situ su sačuvani ostaci zidova građenih od pravilno oblikovanih kamenih blokova s ostacima žbuke (opus incertum). Zbog gustoće raslinja nije moguće procijeniti tlocrt građevina, a zidove je moguće očekivati ispod recentnih suhozida. Na cijelom se području na površini nalazi mnoštvo ulomaka građevnog materijala i rimske transportne keramike.

  Lokacija: Smokvica
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 5. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5348
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište Sutvara

  Na vrhu brda Sutvara (kota 184), južno od Smokvice na otoku Korčuli, nalaze se ostaci prapovijesne utvrde – promatračnice. Zbog urušavanja danas ima izgled prstenaste kamene gomile vanjskog promjera 16, a unutrašnjeg 6 m. Sjeverne i istočne padine zbog svoje strmine predstavljaju dodatnu prirodnu zaštitu. S ovog položaja kontrolira se pučina ispred južne strane Korčule prema Lastovu i Sušcu te gradine u otočnoj unutrašnjosti.
  Naziv lokaliteta upućuje na pretpostavku da bi se na tom mjestu mogla nalaziti crkvica sv. Barbare, a tome u prilog govore pojedinačni nalazi obrađenog kamena i žbuke.
  Sutvara predstavlja jednu od nizu prapovijesnih promatračnica čiji značaj proizlazi iz kontrole kopnene i pomorske komunikacije na središnjem dijelu otoka. U rasporedu gradina na ovom području uočava se da ona ima najveći potencijal u kontroli, no njena veličina govori u prilog pomoćnog karaktera.

  Lokacija: Smokvica
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 12. st. do 1. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6804
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Očišćenja Marijina sa zvonikom, ložom i arheološkim ostatcima stare župne crkve

  Župna crkva Očišćenja Marijina sa zvonikom, ložom i arheološkim ostacima stare župne crkve nalazi se u središtu naselja Smokvica. Župna crkva posvećena je Očišćenju Marijinu (Prikazanje Gospodinovo u hramu). Sagrađena je prema nacrtu Ćirila Metoda Ivekovića. Gradnja crkve započela je 1902. godine, a dovršena i posvećena je 1920. Crkva je trobrodna s poligonalnom apsidom, orijentacije sjever-jug. Glavno pročelje nalazi se na jugu i rastvoreno je portalom i rozetom.Neorenesansi kameni zvonik se nalazi sa sjeverozapadne strane i spojen je s crkvom. Barokna loža se nalazi jugozapadno od današnje crkve. Pravokutnog je tlocrta, izdužena u smjeru sjever-jug s ulazom na istočnoj strani. Arheološki ostaci stare župne crkve nalaze ispod popločenja u južnom dijelu današnje crkve, te južno od današnje crkve sve do južnog zida gornjeg dijela Pijace.

  Lokacija: Smokvica, Smokvica bb
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6677
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Andrije u Dračevici

  Crkva sv. Andrije se nalazi uz sjeverni rub polja Dračevica pored naselja Smokvica. Crkva dimenzija 7,70 x 4,24 m je oblikovana kao jednobrodna građevina izduženog pravokutnog tlocrta s polukružnom užom apsidom na istočnoj strani. Nad tjemenom zabata pročelja diže se visoka zidana jednolučna preslica. Dvostrešno krovište broda crkve pokriveno je kupom kanalicom, a polukružna apsida kamenim pločama. Crkva je predsvođena bačvastim lomljenim svodom, a popločena je kamenom.
  Crkva sv. Andrije prvi se put spominje u 14. stoljeću.

  Lokacija: Smokvica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6689
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ane

  Crkva sv. Ane se nalazi u istočnom dijelu zaseoka Prapatna kraj Smokvice. Crkva je pravokutnog oblika, pročeljem okrenuta prema jugu. Pročelje ima vrata jednostavnih kamenih okvira i dva prostrana prozora, u vrhu preslicu i otraga kameni akroterij u obliku cvijeta. Jednobrodna unutrašnjost pokrivena je drvenim žbukanim stropom savijenih krajeva. Uz sjeverni zid uzidan je oltar na stipesu sa kamenim okvirom za palu. U istočnom zidu je manji prozorčić i do njega kustodija. Škropionica je uz ulaz. Pod je kameni, a zidovi žbukani.

  Lokacija: Smokvica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6465
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Crkva se nalazi van naselja na južnoj padini brda Sitnica, zapadno od Smokvice. Jednobrodna je, pravilno orijentirana kamena građevina bez apside. Nad zabatnim pročeljem je preslica za jedno zvono. Crkva je kasnosrednjovjekovnog porijekla s građevinskim intervencijama iz razdoblja baroka.

  Lokacija: Smokvica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1421
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihovila

  Smještena na istočnom kraju naselja, na padini brijega, crkva sv Mihovila prvi put se spominje 1372. Jednostavna građevina, pravokutnog tlocrta, unutrašnjosti natkrivene bačvastim svodom. Krov je dvostrešni, pokriven kupom kanalicom. Ima polukružnu apsidu. Zidne plohe su ožbukane. Pročelje je rastvoreno vratima jednostavnog kamenog okvira, a sa obje strane vrata su četvrtasti niski prozori. Nad portalom je rozeta, a vrh pročelja preslica s tri otvora za zvona u dvije zone.

  Lokacija: Smokvica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5325
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra

  Crkva se nalazi van naselja na južnoj padini brda Sitnica, zapadno od Smokvice.Jednobrodna građevina manjih dimenzija pravilno je orjentirana i nema apsidu.Presvođena je bačvastim svodom, te je pokrivena dvostrešnim krovom. Crkva je kasnosrednjovjekovnog porijekla s građevinskim intervencijama iz doba baroka na što upućuju elementi pročelja.

  Lokacija: Smokvica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1420
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Vida

  Crkva sv. Vida nalazi se na vrhu brda Marča, zapadno od Smokvice. Pravokutnog tlocrta, bez apside, sagrađena u 17.st. na mjestu ranije crkve od koje je sačuvan samo prag vrata. Na pročelju su vrata sa dva bočna prozora, a iznad vrata u kvadratnoj niši je reljef s prikazom sv Vida. Vrh pročelja je mala jednostavna barokna preslica, a na začelju vrh krova akroterij u obliku ljudske glave. Unutrašnjost je presvođena nepravilnim bačvastim svodom.

  Lokacija: Smokvica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1420. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5565
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Mihovila u Smokvici

  U crkvi sv. Mihovila u Smokvici nalazi se inventar koji uključuje četrnaest dobara izrađenih u 18. i 19. stoljeću. Inventar uključuje:
  – oltarnu palu „Bogorodica s Djetetom i svecima“, autor je: F. Naldi (?),18. stoljeće, ulje na platnu;
  – svetohranište, 18. stoljeće, mramorizirani kamen; vječno svjetlo, nepoznata radionica, 19. stoljeće (?), mesing s tragovima posrebrivanja;
  – tri kanonske table, 18. stoljeće; drvo, rezbareno, polikromirano, te staklo i tisak na papiru;
  – četiri svijećnjaka, 18. stoljeće, drvo, rezbareno, polikromirano s tragovima pozlate, s odvojenim drvenim nastavcima za metalni nasad svijećnjaka;
  – vaze s odvojenim bočnim ručkama (4 komada), 18. stoljeće, drvo, rezbareno, polikromirano s tragovima pozlate.

  Lokacija: Smokvica
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5108
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada Osnovne škole Smokvica

  Zgrada Osnovne škole Smokvica smještena je u središnjem dijelu Smokvice, na rubnom zapadnom dijelu trga kojeg formira niz zgrada javne namjene. Jednokatna zgrada pravokutnog tlocrta građena je kamenom sa završno žbukanim pročeljima i natkrivena četverostrešnim krovom s pokrovom od utorenog crijepa („francuzice“). Glavno pročelje, usmjereno prema jugu, ima otvore organizirane u pet vertikalnih osi, a artikulirano je središnjim rizalitom, jednostavnim udvojenim razdjelnim vijecem i profiliranim završnim vijencem. Središnji rizalit je u zoni prizemlja rastvoren portalom kojem se pristupa preko pet kamenih stuba. Portal je oblikovan klasicistički. Nad završnim vijencem u širini rizalita je atika s kamenim kuglama i malim zvonom na metalnoj konstrukciji.

  Lokacija: Smokvica, Smokvica
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1914. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6799
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Dubrovniku
  Kontakt adresa KO: C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

  Telefon: 020/323-191

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska