Kulturna dobra općine Seget

Na području općine Seget nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Sva dobra općine Seget:

 • Arheološka nalazišta Gradina Sutilija i rimski kamenolom, zajedno s crkvom sv. Ilije
 • Arheološka nalazišta prethistorijska gradina, tumuli i lokvaArheološko nalazište Lavdir (Ivernić) sa crkvom sv. MihovilaCrkva Gospe od Sniga (Zvirača)Crkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. KatarineCrkva sv. Vida s grobljemInventar crkve Gospe od RužarijaKula StatilićKulturno-povijesna cjelina Seget DonjiOltar Male Gospe u crkvi Gospe od KonacvinaOltar sv. Ilije iz crkve Gospe od KonacvinaOrgulje u crkvi Gospe od RužarijaPodmorsko arheološko nalazište u Segetu Donjem

  Arheološka nalazišta Gradina Sutilija i rimski kamenolom, zajedno s crkvom sv. Ilije

  Gradina Sutilija, rimski kamenolom i crkva sv. Ilije nalaze se na brdu sv. Ilija koje dominira nad zapadnom stranom trogirskog Malog polja. Zbog dobrog strateškog položaja, mogućnosti nadzora okolnog kopna i akvatorija Kaštelanskog zaljeva i Šoltanskog kanala, na sv. Iliji je u željezno doba podignuto veliko gradinsko naselje. Od njega je sačuvan rasuti suhozidni bedem prstenasta oblika, a na južnoj padini se nalazi podgrađe zaštićeno bokobranom. Na istočnoj i jugoistočnoj padini Sutilije nalaze se rimski kamenolomi. Riječ je o manjim kavama u kojima su vidljivi tragovi vađenja kamenih blokova. Na vrhu se nalazi romanička crkva sv. Ilije po kojem je cijelo brdo dobilo ime Sutilija.

  Lokacija: Seget Gornji
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e. do 12. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3256
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološka nalazišta prethistorijska gradina, tumuli i lokva

  U Segetu Gornjem kod zaseoka Baradići, a sjeverozapadno od crkvice sv. Vida nalazi se uzvisina sedlastog oblika koja se pruža u smjeru istok – zapad. Na zapadnoj strani uzvisine nalazi se manja gradina od koje je sačuvana prstenasta osipina prethistorijskog bedema, a na istočnom dijelu je veliki prethistorijski tumul kupolasta oblika promjera oko 25 m, visine oko 3 m. Ova gomila je u jasnom prostornom odnosu prema navedenoj gradini pa ih treba promatrati kao cjelinu. Zapadno od Gradine u podnožju uzvisine nalazi se Lokva obzidana suhozidima i uređenog pristupa.

  Lokacija: Seget Gornji
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 8 st.p.n.e. do 1. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3257
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište Lavdir (Ivernić) sa crkvom sv. Mihovila

  Arheološki lokalitet Lavdir (Ivernić) sa crkvom sv. Mihovila nalazi se u Malom polju u Segetu Donjem. Crkva sv. Mihovila jednobrodna je ranosrednjovjekovna građevina s pravokutnom apsidom koja je sačuvana do visine krova dok je brod crkve sačuvan samo u temeljima. U Muzeju grada Trogira čuva se predromanički luk oltarne ograde sa titularom sv. Mihovila koji prema izvorima potječe s ovog lokaliteta stoga se u literaturi crkva spominje kao predromanička. Prostor oko crkve istražen je u potpunosti tijekom 2015. godine te su uz zidove crkve i ispod njenih temelja pronađeni ostaci antičke arhitekture te antički pokretni materijal koji upućuje na zaključak kako je crkva izgrađena na dijelu rimske vile rustike, a to potvrđuju i brojne spolije i keramički fragmenti u okolnim suhozidovima.

  Lokacija: Seget Donji
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6806
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Gospe od Sniga (Zvirača)

  Crkva Gospe od Sniga smještena je na lokalitetu Zvirače u Malom trogirskom polju, na raskršću antičkih puteva. Crkva je jednobrodna sa polukružnom apsidom, a orijentirana je u smjeru istok-zapad. Na zapadnom pročelju nalaze se ulazna vrata sa glatkim kamenim dovratnicima, a na nadvratniku je uklesan križ romaničko-gotičkog oblika. Nad dovratnikom se nalazi kameni srpasti luk odnosno luneta romaničkog oblika. Crkva je sagrađena u 14.st. u romaničko-gotičkim oblicima, a u 17.st. je stilski barokizirana. Početkom 17.st. nastala je i barokna freska sa prikazom raspinjanja na Golgoti iznad trijumfalnog luka kao i freske na objema površinama šiljastog svoda gdje se nalaze prikazi evanđelista.

  Lokacija: Seget Donji
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4903
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Crva sv. Ivana Krstitelja u Bristivici kraj Trogira je pačetvorinasta građevina s kvadratnom apsidom, podignuta u kamenu u 15. st., a kasnije pregrađena i povišena. S južne strane crkve je mala kapela jednostrešnog krova. Na apsidalnom dijelu ostaci su zazidanih vrata starije romaničke crkve. Preslica na pročelju novijeg je datuma. Crkva se nalazi na groblju sa stećcima s tipičnim oznakama zanata. Temeljito je obnovljena nakon požara 1911.g. Unutrašnjost crkve je neraščlanjenih ožbukanih zidova, a apsida je pregrađena kasnobaroknim oltarom s oltarnom palom Krštenja Kristova. Iza oltara kroz dva bočna lučna nadvoja ulazi se u drugi dio apside koji služi kao sakristija.

  Lokacija: Bristivica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4700
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Katarine

  Crkva Sv. Katarine u Ljubitovici jednobrodna je crkva s četvrtastom apsidom, podignuta u 18. st. Građena je pravilnim kamenim kvadrima i pokrivena dvostrešnim krovom s pokrovom od crijepa. Produžena je u 19. st. i povišena za četriri reda kamena. Tada se gradi skladno pročelje neobaroknog stila. U unutrašnjosti je glavni brod od svetišta odijeljen trijumfalnim lukom. U podnožjuglavnog oltara uzidana je rozeta starije crkve. U inventaru crkve izdvajaju se drveni korpus Krista, kip Bogorodice s Djetetom i sv. Katarine, tirolske provenijencije, te slika „Sv. Ivan Trogirski s pastoralom i dvije goruće svijeće“ slikara A. Lalića.

  Lokacija: Ljubitovica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2601
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Vida s grobljem

  Crkva sv. Vida u Segetu Gornjem kraj Trogira jednobrodna je građevina od kamena s pravokutnom apsidom, neraščlanjenih zidova, drvenog krovišta s pokrovom od kamenih ploča. Apsida je zasvođena polukalotom na trompama. Crkva je romanička građevina 13. st. koja u sebi sadržava predromaničke slojeve 10. st. Portal sadrži predromanički nadvoj s tri urezana latinska križa, a nekadašnji njegov viseći luk pregrađen je u obliku izbočenog i plitkog rustično sazidanog trijema. Dvije konzole visećeg luka imaju urezane simbole križa dok se na sjevernoj nalazi i natpis IOANES. Uokolo crkvice je kasnosrednjovjekovno groblje sa nadgrobnim pločama i stećcima ukrašenim reljefima i crtežima.

  Lokacija: Seget Gornji
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 10. st. do 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4569
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Gospe od Ružarija

  Inventar pokretnih predmeta i umjetnina Župne crkve Gospe od ružarija u Segetu sadrži predmete nastale u razdoblju od 14.-19.st. Od izuzetne vrijednosti su srednjovjekovno drveno slikano raspelo iz 14. stoljeća izvorno iz Gospe od Konacvina, te triptih “Madona s Djetetom, sv. Nikolom i Blažom”, vjerojatno rad Blaža Jurjeva Trogiranina.

  Lokacija: Seget Donji
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-412, br.rj.: 24/48-1975
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kula Statilić

  Sjeveroistočno od utvrđenog naselja Seget Donji u trogirskom Malom polju početkom 16. st. podignuta je kula obitelji Statileo-Statilić. Četverokatna građevina sa skošenjem u prizemlju od gornjih katova je odijeljena polukružnim vijencem. Prvotno je podignuta dvokatna kula s kruništem na konzolama. Kasnije je dograđena i presvođena križnim svodom nad kojim je terasa s kruništem. Na razini drugog kata uzidana je mramorna ploča s grbom u maniri Ivana Duknovića. Nad grbom stoji gušter obavijajući ga repom. Ispod na traci visi natpis na stiliziranoj kartuši. Vitka renesansna kula služila je za zaštitu polja i obranu kopnenog teritorija Trogira u vrijeme prodora Turaka. Obnovljena je 1958. godine.

  Lokacija: Seget Donji
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4699
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno-povijesna cjelina Seget Donji

  Povijesna jezgra Segeta Donjeg nastala je kao utvrđeno naselje u 16. st. Seget je utvrđen zidinama visokim oko 4,5 m s četvrtastim ugaonim kulama ojačanim u podnožju skarpom s oblim kordonskim vijencem. Jugoistočna kula s bedemom nije sačuvana. Seget ima odlike planiranog naselja dim. 85 x 70 m s dvije poprečne i tri uzdužne komunikacije. Na sjecištu dviju glavnih ulica nalazi se trg Brce s crkvom Gospe od Ružarija. Kuće unutar naselja nastale su u periodu od 16.-19.st. kao prizemnice ili katnice s gospodarskom namjenom prizemlja i stambenim prostorom na katu kojem se pristupa preko vanjskog kamenog stubišta. Van zidina, od nekoliko redova kuća formira se Varoš u 18.st.

  Lokacija: Seget Donji
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2992
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltar Male Gospe u crkvi Gospe od Konacvina

  Glavni oltar crkve Gospe od Konacvina u Segetu Donjem ima titular Male Gospe. Datira se u 18.st., a autor je nepoznat. Izrađen je u tehnici polikromiranog i pozlaćenog rezbarenog drva.

  Lokacija: Seget Donji
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4851
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltar sv. Ilije iz crkve Gospe od Konacvina

  Drveni oltar sv. Ilije smješten je u crkvi Rođenja Marijina zvane Gospe od Konacvina na segetskom groblju. Oltar arhitektonskog tipa nalazi se na južnom zidu crkve uz trijumfalni luk. Barokna pala nepoznatog slikara iz prve polovice 18.st. prikazuje Bogorodicu s Djetetom, sv. Ilijom i sv. Pavlom. Oltar je tipični primjer kasnobaroknog inventara 18.st.

  Lokacija: Seget Donji
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4648
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Gospe od Ružarija

  Orgulje u župnoj crkvi Gospe od Ružarija nalaze se na pjevalištu. Smještene su u drvenom jednostavnom ormaru i imaju jedno polje sa sviralama. Izradio ih je 1856. Giovanni Battista de Lorenzi u Vicenzi. Manual je opsega E/C-a3. Registri: Principale bassi, Principale soprani, Ottava bassi, Ottava soprani, Decimaquinto, decima nona, Vigesima seconda, Vigesima sesta, Vigesima nona, Tromboni b., Tromboni s., Fl. reale, FL. In 8vab., Fl. in 8vas., Flaugioletto, Voce umana, Contrabassi ed o(octb).

  Lokacija: Seget Donji
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1856. god.
  Autor: Giovanni Battista de Lorenzi u Vicenzi

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2883
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Podmorsko arheološko nalazište u Segetu Donjem

  U podmorju Segeta Donjeg, na širem području istočno od grobišne crkve Gospe od Konacvina nalaze se ostaci antičkog lučkog postrojenja. Radi se o nalazima obrađenih kamenih blokova koji formiraju strukturu zida koji se uz pojedine prekide pruža u dužini od oko 90 metara. Također, pregledom terena uočavaju se i ulomci keramike iz različitih povijesnih razdoblja, a najviše antike.

  Lokacija: Seget Donji
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 5. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4472
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Trogiru
  Kontakt adresa KO: Gradska 41, 21220 Trogir

  Telefon: 021/ 884-839

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska