Kulturna dobra općine Sali

Na području općine Sali nalazi se 19 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, a 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost.

Sva dobra općine Sali:

 • Ciklus od četiri oltarne slike autora Antonia Zuccara
 • Crkva i samostan sv. MihovilaCrkva sv. PelegrinaCrkva sv. RokaCrkva Uznesenja Blažene Djevice MarijeCrkva Uznesenja Blažene Djevice MarijeGlazbena praksa Tovareća mužikaInventar župne kuće i crkve Uznesenja Blažene Djevice MarijeKaštel Guerini i crkvica sv. NikoleKuća PetricioliKuća RančićOstaci crkve sv. IvanaPećina VlaknoSlika “Bogorodica s Djetetom, sv. Antom Opatom, sv. Šimom i sv. Franom Asiškim”Slika “Bogorodica sa Djetetom, sv. Sebastijanom i sv. Rokom”Slika “Bogorodice s Djetetom”Slika “Mrtvi Krist”Slika “Sv. Ante Padovanski”Zgrada stare škole u mjestu Savar

  Ciklus od četiri oltarne slike autora Antonia Zuccara

  Antonio Zuccaro izradio je sliku na glavnom i tri slike na bočnim oltarima župne crkve Sv. Ivana Krstitelja u Žmanu na Dugom Otoku. Sve su četiri slike potpisane, izrađene su u tehnici ulja na platnu i imaju lučni završetak.

  Slika Bogorodica sa Djetetom, Sv. Nikolom, Sv. Ivanom Krstiteljem, Sv. Šimunom i Sv. Antom Padovanskim (vis. 265 x šir. 160 cm) smještena je na glavnom oltaru. Izrađena je u tradiciji renesansnih sacra conversazione. U gornjem dijelu slike lučnog završetka na visokom prijestolju sjedi Bogorodica držeći u naručju Dijete. Odjevena je u crvenu haljinu preko koje joj je prebačen plavi plašt. Na glavi ima bijeli veo. Sa strana prijestolja lete po tri glavice kerubina u nizu. U donjem su dijelu slike u prednjem planu lijevo Sv. Ivan Krstitelj okrenut prema Bogorodici. Odjeven je u kostrijet i zaogrnut u tamnocrvenu draperiju. U lijevoj ruci drži štap s križem na kojem je vrpca s natpisom ECCE AGNUS DEI. Uz desnu mu je nogu naslikano janje, dok je lijevom zakoračio na stepenicu. Nasuprot njemu stoji Sv. Šimun odjeven u odjeću židovskog velikog svećenika. U desnoj mu je ruci knjiga dok lijevom ukazuje na Bogorodicu. Uz noge su mu na podu naslikani lađica i kadionica. Iza njih, u drugom su planu uz prijestolje naslikani Sv. Nikola u biskupskoj odjeći i u Sv. Ante Padovanski u franjevačkom habitu sa grančicom ljiljana koji je pobožno zagledan u Bogorodicu. Središnji dio slike sakriven je mramornim svetohraništem. U donjem lijevom kutu slike vidljiv je natpis: A. ZUCCARO F. 1867.

  Na bočnom oltaru u dnu jugozapadne lađe smještena je slika s prikazom Raspeća (vis. 176 x šir. 92 cm). Trodijelnom kompozicijom dominira izmučeno Kristovo tijelo blijede puti omotano u perizomu i pribijeno na visoki križ. Pod križem stoji neutješna Bogorodica, odjevena u crvenu haljinu i plavi plašt s kapuljačom koja joj prekriva glavu. Zamišljena i tužna, sklopljenih ruku gleda u tlo. Nasuprot njoj naslikan je Sv. Ivan Evanđelist, odjeven u zelenu haljini i plašt svijetlocrvene boje, kako u gesti dubokog poštovanja gleda u Krista. U dnu slike na kamenitom tlu, zgrčena tijela i duge raspuštene kose, uz deblo križa kleči Sv. Marija Magdalena obuhvativši ga rukama. Na jednom kamenu slikar se potpisao: ZUCCARO F. Uz donji rub slike je natpis: a spese di tutti i Villici di Žman.

  Slika Bogorodica od Bezgrješnog Začeća sa Sv. Nikolom i Sv. Sebastijanom (vis. 153 x šir. 92 cm) smještena je na bočnom oltaru podignutom uz jugoistočni zid. U gornjem dijelu prikazana je Bogorodica u ikonografijskoj shemi Bezgrješnog Začeća kako stoji na oblaku. Oboreni pogled i desnu ruku usmjerila je prema zmiji koja s jabukom u ustima sklupčana leži pod njezinim nogama. Bogorodica u lijevoj ruci drži rascvjetanu grančicu ljiljana. Mladolika je i ima dugu raspuštenu plavu kosu koja joj se spušta preko ramena. Odjevena je u dugačku bijelu haljinu i plavi plašt. Okolni prostor obasjan je jarkim svjetlom. U donjem su dijelu slike, jedan nasuprot drugog, naslikani Sv. Nikola i Sv. Sebastijan, smješteni u krajolik s rijetkom vegetacijom. Sv. Nikola prikazan je kao starac s gustom bijelom bradom odjeven u raskošnu biskupsku odjeću. Zaogrnut je u pluvijal zakopčan na grudima a na glavi ima mitru ukrašenu križevima. Lijevom se rukom oslanja na pastoral a u desnoj drži knjigu. Pod njegovim su nogama na tlu naslikane tri zlatne kugle. Desno je Sv. Sebastijan, prikazan kao mladić svijetle puti i atletskog tijela, s bijelom tkaninom omotanom oko bokova. Zavezan rukama straga za deblo gleda uvis prema Bogorodici. Trbuh mu je proboden strelicom a jedna je naslikana na tlu kraj njegovih nogu. Izmučeno lice sveca uokvireno je gustom smeđom kosom. Na jednom kamenu, kraj noge Sv. Sebastijana, slikar se potpisao: ZUCCARO F. Uz donji rub slike je natpis: a spese di tutti i Villici di Žman.

  Slika Sveta Obitelj sa Sv. Rokom (vis. 161 x šir. 82 cm) smještena je na bočnom oltaru podignutom uz jugozapadni zid. Za razliku od opisanih slika nema ukrasni okvir. Ispod neodređene monumentalne arhitekture na stepenici sjedi Bogorodica držeći golo Dijete u naručju. Odjevena je u crvenu haljinu, preko koljena joj je prebačen plavi plašt, a na glavi ima bijeli veo koji se pruža niz ramena. U središtu slike oslonjen o štap stoji Sv. Josip zamišljeno gledajući prema njima. Proćelav je i ima kratku kovrčavu bradu. Kraj njega Sv. Roko odjeven kao hodočasnik, podbočivši se štapom podiže haljinu pokazujući ranu na desnom bedru. Preko ramena mu je prebačena pelerina na kojoj je pričvršćena školjka, a na nogama ima čizme. Ima podužu kosu i kratku bradu. Uz svečeve noge leži pas. U pozadini se dvije razlistane grane prepliću oko drvenog stupa. U dnu slike napisano je: A. ZUCCARO F. / a spese di tutti i Villici di Žman.

  Lokacija: Žman
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 1867. god.
  Autor: Antonio Zuccaro

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6199
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva i samostan sv. Mihovila

  Zadužbina zadarskog plemića Grgura Mrganića, posvećena 1458., oporučno ostavljena franjevcima pustinjacima trećoredcima. Pravokutni brod i svetište crkve presvođeni su oštrim prelomljenim svodovima. Na svetište je naknadno dozidana sakristija, kao i zvonik-preslica na jednostavno pročelje sa sačuvanom izvornom gotičkom lunetom portala i uskim gotičkim prozorom nad njom. Na južni zid crkve naslanja se dugačko jednokatno krilo samostana i pravokutno dvorište ograđeno kamenim zidom.

  Lokacija: Zaglav
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1458. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2383
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Pelegrina

  Crkva je sagrađena na malenom otočiću danas nasipom povezanim sa kopnom. Sastoji se od jednobrodne lađe i svetišta. Svetište je ustvari izvorna predromanička crkvica centralnog tipa iz IX.st. Crkva ima tlocrt pravilnog kvadrata i pokrivena je kupolom na trompama u slijepom tamburu. Čunjasti krov je prekriven kamenim pločama Na crkvu je dodana pravokutna lađa u XV.st. koja se opet dograđuje 1747.god. kad je pročelni zabat podignut i sagrađena preslica barokne linije za dva zvona.

  Lokacija: Savar
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1568
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Zavjetna crkva Sv. Roka u Salima sagrađena je sredinom 16. stoljeća.Tlocrtno ima oblik latinskog križa, što je zadobila naknadnim proširenjem i dogradnjom.Time je crkva oblikovno, samo u manjim dimenzijama postala kopija župne crkve Sv. Marije. Nad glavnim pročeljem 1855. godine postavljen je vitki zvonik na preslicu s jednim zvonom. Iz toga vremena je i zadnje proširenje crkve. Stari,prednji, dio crkve je presvođen prelomljenim svodom.Glavni portal na pročelju ima romaničku tipologiju sa polukružnom lunetom. Na pročelju je 1860. godine postavljen sat a na glavni oltar pala koja prikazuje Bogorodicu sa djetetom, Sv. Roka i Sv. Sebastjana rad A. Zuccara.

  Lokacija: Sali
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5045
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Župna crkva posvećena Uznesenju BDM smještena je pokraj seoskog groblja mjesta Sali. Najstariji spomen crkve datira iz sredine 14.st. (1350.) Indicija da je najstarija faza ove crkve mogla nastati u predromaničkom vremenu. Bila je porušena 1465.,kada je oko nje podignuta veća – zapadni dio današnje crkve zvan “Volat”. Podignuta je jednobrodna crkva s presvođenim pravokutnim svetištem. Naos je presvođen prelomljenim poluvaljkastim svodom s jednom pojasnicom. Već 1581. srušeno je svetište da se dogradi dosta prostrani trobrodni prostor sa sakristijom. Crkva je na taj način dobila tlocrt latinskog križa. U crkvi se čuva bogat inventar a veličinom i ljepotom ističe se cjelina glavnog oltara.

  Lokacija: Sali
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: ZZD-43/35-64 (11)
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Župna crkva posvećena Uznesenju Blažene Djevice Marije smještena je pokraj seoskog groblja u mjestu Sali. Najstariji spomen crkve datira iz sredine 14.stoljeća (1350.) U lapidariju župne crkve čuvaju se dva ulomka kamene plastike ukrašena troprutim pletenicama. Predstavljaju dio istog pluteja, sekundarno upotrijebljenog kao nadgrobna ploča. Dva su ulomka pluteja, koja se datiraju u razdoblje od kraja 9. do kraja 10.stoljeća, indicija da je najstarija faza ove crkve mogla nastati u predromaničkom vremenu. Bila je porušena 1465. godine,kada je oko nje podignuta veća – zapadni dio današnje crkve zvan “Volat”. Ugovor o gradnji nove crkve sklopljen je s zadarskim graditeljem Jurjem Lukačevićem Zavaliskom. Podignuta je jednobrodna crkva s presvođenim pravokutnim svetištem. Naos je presvođen prelomljenim poluvaljkastim svodom s jednom pojasnicom. Crkva nije sačuvana u izvornom obliku.

  Lokacija: Sali
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5046
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Glazbena praksa Tovareća mužika

  Glazbena praksa tovareća mužika iz mjesta Sali na Dugom otoku svoje korijene crpi iz pučkog običaja batarela, što je naziv za skup nasumičnih zvukova s ciljem stvaranja buke, koji je odavna bio prisutan u običajima mještana Dugog otoka. Time su u dugim i hladnim noćima njome tjerali zle duhove, ali su se veselili i rugali, a najčešće udovcima ili udovicama koji bi se ponovno vjenčavali.

  Lokacija: Sali
  Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5723
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar župne kuće i crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

  U župnoj kući čuvaju se liturgijski predmeti od metala (križevi, kaleži, ciboriji) koji su u najvećem dijelu radovi venecijanskih ili zadarskih zlatarskih radionica iz razdoblja od 15. do 19. stoljeća.

  Lokacija: Sali
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5236
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Guerini i crkvica sv. Nikole

  Kompleks Guerini smješten je uz luku Porat i sastoji se od “Crkvene kuće”, obrambene kule, kapele Sv. Nikole i ostataka gospodarskih kuća i vrta. Crkvicu Sv. Mikule podigao je Hilarije Guerini 1583.god. kao obiteljsku kapelu, sa skladnim baroknim oltarom. Iz tog vremena je i obrambena kula tj. Kaštel. Današnje dvije kuće podignute su 1641. god. kao skladne dvokatnice baroknih stilskih obilježja. Kaštel je rijedak primjer profane arhitekture obrambenog karaktera iz kraja XVI.st. na Dugom otoku.

  Lokacija: Sali
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1567
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Petricioli

  Kuća je sagrađena u prvoj polovici XVII.st. i najbolje je sačuvana barokna stambena zgrada na zadarskom otočju. Današnji oblik je zadobila pregradnjom između 1770./80.god. Posjed je ograđen visokim zidom na kojem se naziru puškrnice. Zgrada ima tlocrt u obliku slova “U”. Pročelje i začelje dvokatne zgrade raščlanjeno je s četiri prozorske osi. U kuću se ulazi kroz bogati barokni portal. Najzanimljivija je dobro očuvana stolarija i bravarija kao posebnosti barokne estetike.

  Lokacija: Sali
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1566
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća Rančić

  Nalazi se u dijelu naselja Zmorašnje selo. Ima odlike pučke stambene arhitekture sa pojedinim elementima koji odražavaju i urbanu. Tlocrtno je koncipirana kao izdužena pravokutna katnica glavnim pročeljem usmjerenim na zapadnu stranu. Podijeljena je na prizemni dio s gospodarskim prostorijama i kat za stanovanje. Na kat se ulazilo preko boloture s natkrivenim trijemom, s renesansnim elementima 16.st. Na katu su izvorno četiri pravokutna prozora s profiliranim doprozornicima i klupčicom. Kuća Rančić je građena klesanim kamenim blokovima uslojenih u redove s većim blokovima na uglovima. Zgrada čuva elemente nekad reprezentativnog stambenog objekta urbano-ruralne arhitekture zadarskog otočja.

  Lokacija: Sali
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4950
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci crkve sv. Ivana

  Crkva je jednobrodna longitudinalna građevina s polukružnom apsidom istaknutom u prostor i s dva slijepa luka duž bočnih zidova koji su nosili svod. Po dva pilastra dijele prostor crkve na tri traveja.Građena je uslojenim priklesanim kamenom. Zidovi su sačuvani do visine od 0,80 do 3,10 m. Vjerojatno sagrađena na rimskim ruševinama, nekad je bila sastavni dio manjeg samostana koji se u ispravi iz 1064. naziva “Cella sancti Iohannis in Tilago”.

  Lokacija: Sali
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 9. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2380
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pećina Vlakno

  Pećina Vlakno jedinstveni je stambeni prostor iz kraja ledenoga doba i najstarija je do sada poznata čovjekova nastamba u zadarskoj regiji. Pećina je omanji prostor površine 30 m2, smještena po sredini otoka na njegovom najužem dijelu, između naselja Luke i Savra, na visini od 60 m nad morem, s otvorom okrenutim prema jugozapadu. Istraživanjima u pećini dobivena je približna slika ostataka čovjekovih alatki i životinjskih vrsta koje je lovio za svoju prehranu, te ostaci raznih vrsta biljaka koje su u prošlosti okruživale taj prostor. Prema nalazima i podacima analize C14 pećina je bila nastanjena između 7 000 i 12 000 g. pr. Kr., vremenskom razdoblju mlađeg paleolitika.

  Lokacija: Savar
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 7000 god.p.n.e. do 12000 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3432
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Bogorodica s Djetetom, sv. Antom Opatom, sv. Šimom i sv. Franom Asiškim”

  Slika Bogorodica s Djetetom, sv. Antom Opatom i sv. Šimom (dimenzija 185 x 97cm, ulje na platnu) smještena je na sjevernom bočnom oltaru crkve sv. Mihovila u Zaglavu na Dugom Otoku. Mramorni oltar je datiran u 1768.g., kada je najvjerojatnije nabavljena i slika. U središtu slike, na oblacima sjedi Bogorodica koja na koljenima drži Dijete okrenuto prema sv. Šimunu koji pruža ruke da bi ga primio. Lijevo je lik sv. Antuna Opata oslonjenog o štap, s plamenom na desnom dlanu. U pozadini slike desno, iza ramena sv. Šimuna, proviruje lik sv. Frane Asiškog. U vrhu su dva anđela. Slika je vrijedno djelo venecijanskog slikarstva a pripisuje se Antoniju Marinettiju il Chiozzottu (1719.–1796.).

  Lokacija: Zaglav
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1768. god.
  Autor: Antonio Marinetti il Chiozzotto – slikar

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3294
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Bogorodica sa Djetetom, sv. Sebastijanom i sv. Rokom”

  Slika Bogorodica sa Djetetom, sv. Sebastijanom i sv. Rokom, autora Antonia Zuccara, smještena je na glavnom oltaru crkve sv. Roka u Salima. Dimenzije slike lučnog završetka iznose 179 x 101cm, a naslikana je tehnikom ulja na platnu. U vrhu slike, na oblaku, sjedi Bogorodica držeći golo Dijete na koljenima. U prednjem su planu prikazani sv. Sebastijan i sv. Roko. Sv. Sebastijan izmučena tijela, probodena strijelicama privezan je za stup. Na desnoj strani slike je sv. Roko, pogleda usmjerena prema Bogorodici, lijevom rukom se oslanja na hodočasnički štap, a desnom pokazuje ranu na nozi. Iza svečevih nogu proviruje pas. Na kamenu, pod desnom nogom sv. Roka, slikarev je potpis: A. ZUCCARO F.

  Lokacija: Sali
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st.
  Autor: Antonio Zuccaro

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3298
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Bogorodice s Djetetom”

  Slika Bogorodica s Djetetom (dimenzije 57x41cm, nepoznati slikar iz kruga F. Squarcionea, 2. pol. 15.st.) smještena je na glavnom oltaru crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Salima. Lik Bogorodice vidljiv je do bokova, a pretpostavlja se da je bila prikazana kako sjedi. Vjerojatno je izvorno bila dio poliptiha kojem je pripadala i slika Mrtvog Krista iz iste crkve. Mali Isus stoji stoji u majčinu krilu, lijevom je rukom grli, a desnom blagoslivlja. Nad glavama imaju puncirane pozlaćene aureole. U vrhu slike dva anđela pridržavaju krunu nad Bogorodičinom glavom. Nije sačuvana u izvornim dimenzijama, jer je u 18.st. izrezana po rubovima prilikom uklapanja u baroknu palu portante.

  Lokacija: Sali
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1450. god. do 1500. god.
  Autor: krug F. Squarcionea

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3471
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Mrtvi Krist”

  Slika Mrtvi Krist (dimenzija 94x49cm, nepoznati slikar iz kruga F. Squarcionea, 2. pol. 15.st.) čuva se u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Salima na Dugom Otoku. Pretpostavlja se da je izvorno bila dio poliptiha kojem je pripadala i slika Bogorodice s Djetetom. Na slici je prikazan Mrtvi Krist (Imago Pietatis) u grobu do kukova s rukama prekriženim na krilu. Oko bokova ima omotanu bijelu perizomu. Glava je naslikana anatomskom točnošću sa smeđom kosom i bradom, a pod zelenom trnovom krunom na Kristovom čelu izbijaju kapljice krvi. Tijelo je slikano realistično s osjećajem za anatomiju. Iza Kristovih je leđa križ, a pozadina je oslikana zlatnom bojom.

  Lokacija: Sali
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1450. god. do 1500. god.
  Autor: krug F. Squarcionea

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3472
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Slika “Sv. Ante Padovanski”

  Slika sv. Ante Padovanskog (dimenzija 181 x 97 cm, ulje na platnu), izvorno smještena na istoimenom drvenom oltaru samostanske crkve, danas se čuva u samostanu sv. Mihovila. Slikom dominira lik sv. Ante u franjevačkom habitu, sa crvenom aureolom oko glave. U lijevoj ruci drži ljiljan, a desnom pridržava knjigu na kojoj stoji mali Krist. Kraj desnog stopala mu je ceduljica s natpisom: DA. SENSIO. VOLTA. FATA. LNO 1653. Sv. Ante je prikazan u pejzažu s raslinjem, morem, otocima i jedrenjakom, za koji se smatra da je stvarni pogled na otoke iz samostana na Zaglavu što je ujedno jedan od najstarijih prikaza zadarskog pejzaža uopće. U donjem dijelu slike je traka s prikazima svečevih čuda.

  Lokacija: Zaglav
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1653. god.
  Autor: Sensio Volta

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3295
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada stare škole u mjestu Savar

  Zgrada se nalazi u samom centru naselja, na svojevrsnom seoskom trgu- dvoru sa gusternom neposredno uz župnu crkvu Gospe od Karmela. Građevina svojim pročeljem izlazi na mali trg a isto tako svojim izduženim tlocrtom ga flankira sa zapadne strane. Vanjski zidovi građeni su kamenom i opekom koji su obostrano ožbukani. Pregradni zidovi su građeni „bandruk“ sistemom -letvicama obostrano ožbukanim. Zgrada je dimenzija 13, 50 x 10 metara. Visina vijenca zgrade je cca 8,50 m. Zgrada ima prizemlje, kat i krov na četiri vode koji je prekriven crijepom. Glavno pročelje rastvaraju ulazna vrata zasvedena lukom, iznad vrata, na katu je jedan prozor, na pročelju su i po dva para po četiri prozora. Na bočnim fasadama su po četiri prozora. Na začelju, tj. sjeverozapadnoj fasadi su dva manja prozora. Prizemlje i kat na fasadi su podijeljeni ukrasnom arhitravnom gredom, što je utjecaj provincijskih neostilova početka 20. stoljeća. U prizemlju se kroz hol pristupa jednoj većoj učionici-dvorani i sanitarnom čvoru. Kroz ulazni hol katu zgrade se pristupa unutarnjim kamenim stepeništem koje vodi do dvije manje prostorije i sanitarnog čvora.

  Lokacija: Savar, 23 287 Savar
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1914. god. do 1914. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5376
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zadru
  Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

  Telefon: 023/ 211-129

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska