Kulturna dobra općine Radoboj

Crkva Presvetog Trojstva

Crkva je smještena nedaleko od središta naselja u udolini. Prvi put se spominje 1334. g., a današnji izgled poprima tijekom 18. i 19. st. Tlocrt crkve varijacija je trolista s prigrađenim volumenom sakristije između svetišta i južne bočne kapele. Od srednjovjekovnog razdoblja ostalo je samo poligonalno svetište sa zvjezdastim svodom, koji je najvjerojatnije najstariji sačuvani svod ovakvog tipa u nas, a profilacije rebara odgovaraju početku 15. st. Pročelja su jednostavna, na svetištu rastvorena s dva pravokutna prozora unutar niša šiljatog završetka, s recentnim mrežištima u žbuci. Barokizacijom crkva dobiva vrijedan barokni oltar u sjevernoj kapeli te nešto kasniji glavni oltar.

Lokacija: Radoboj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2222
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Jakova

Smještena na vrhu brijega, izvan naselja Gorjani Sutinski, najveća gotička crkva Hrvatskog zagorja, zadržala je do danas gotovo u potpunosti svoj izvorni gabarit. Sastoji se od volumena sakristije, svetišta i lađe te zvonika sa sjeverne strane. Svetište je ojačano kontraforima, a izvorno je bilo svođeno križno-rebrastim svodom. U lađi je crkva imala tabulat i starije, drveno, oslikano pjevalište. Pripadala je pavlinskom samostanu u Lepoglavi. Crkva je barokizacijom u drugoj polovici 18. stoljeća dobila barokni svod u lađi, pjevalište, južnu sakristiju i oltare. S obzirom na devastaciju u II. svjetskom ratu, od malo preostalog inventara naročitu vrijednost ima gotički kip Madone.

Lokacija: Gorjani Sutinski
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2230
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Župni dvor

Katnica župnog dvora, pravokutnog tlocrta, smještena je na uzvisini iznad župne crkve Presvetog Trojstva u Radoboju. Gradnja objekta započela je 1778., a dovršen je tek 1829. g. Koncepcija unutrašnjeg prostora prizemlja i kata je slična, a sastoji se od prostranog predvorja sa stubištem na sjevernoj strani te prostorija duž južne i zapadne strane zgrade. Nekadašnja „palača“ nalazi se na katu. Vanjština kurije najbolje se sačuvala na zapadnoj strani. Predstavlja jednostavan i skladan objekt kasnobaroknih značajki.

Lokacija: Radoboj
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1778. god. do 1829. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2492
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Prapovijesna nekropola pod tumulima “Podstenje”

Arheološki lokalitet „Prapovijesna nekropola pod tumulima“ nalazi se u šumi, na lokalitetu toponima „Podstenje“, u općini Radoboj. Sastoji se od desetak grobnih humaka kružne osnove, promjera od 5 -7 m i visine do cca 1 m, nasipanih zemljom.
Ovu, jedinstvenu nekropolu pod tumulima u Krapinsko zagorskoj županiji, može se na osnovu tipoloških svojstva ovdje pronađene arheološke građe, datirati u razdoblje starijeg željeznog doba (Hallstatt).

Lokacija: Radoboj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 800 god.p.n.e. do 400 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4126
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Sakralni inventar crkve Presvetog Trojstva

Crkva je opremljena trima oltarima te nekolicinom slika i kipova nastalih na prijelazu iz 19. u 20. st. Kao dominantan primjerak izdvaja se barokni oltar Presvetog Trojstva nastao 1758. g. koji je tijekom stoljeća doživio znatne preinake u smislu zamjene izvornih skulptura novima, pojednostavljenju ornamentike i naknadnim preslicima.
U sjevernoj kapeli stoji oltar Blažene Djevice Marije kojeg karakteriziraju masivni tordirani stupovi s perforiranom atikom sazdanom od oblaka i Duha Svetog. Retabl dopunjuju kipovi svetica i središnja neogotička skulptura Majke Božje s malim Isusom.
Bočni oltar sv. Josipa u južnoj kapeli fragment je retabla nepoznatog ranobaroknog oltara s kraja 17. st. Zonu retabla krasi skulptura sv. Josipa s Isusom te vanjske skulpture postavljene na konzolama. Na tjemenu oltara nalazi se kip anđela čuvara koji vjerojatno potječe s izvornog oltara.
Crkva posjeduje i neveliku zbirku liturgijskog posuđa pretežno iz 17. i 18. st., među kojima se ističu monstranca , ciborij, moćnik sv. Jakova te dva kaleža. Zbirka ruha broji nekoliko iznimnih primjeraka, od kojih se izdvajaju barokne kazule francuskih i austrijskih radionica sredine 18. stoljeća te vrlo vrijedni i bogato vezeni pluvijali iz 18. st., također francuske provenijencije.

Lokacija: Radoboj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6115
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološki lokalitet “Hajdine zerne”

Arheološki lokalitet „Hajdine zerne“ nalazi se na istočnom obronku središnjeg masiva Strahinjščice, u općini Radoboj. Slučajno je otkriven prilikom planinarenja 2012., a postojanje kulturnih slojeva potvrđeno je rekognosciranjem u travnju 2013.godine.
Brojni ulomci keramike i kućnog lijepa, pronađeni na površini nalazišta, kao i njegov geostrateški položaj, jasni su indikatori da se radi o prapovijesnoj visinskoj naseobini, tj. gradini koja se na osnovu tipološke klasifikacije nađene keramike, okvirno može datirati u razdoblje od kasnog brončanog doba do hallstatta/ranog latena.

Lokacija: Radoboj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1100 god.p.n.e. do 400 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4712
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Skulpture (11 kom.) iz kapele sv. Jakova na Očuri

Nekadašnji, danas uništen glavni barokni oltar u kapelu je postavljen 1726. Uz središnji lik Bogorodice s djetetom i dva anđela, s vanjske strane stajali su likovi kraljeva Ladislava i Stjepana te kipovi sv. Ivana Nepomuka. Kasnije – 1754. postavljaju se bočni oltari sv. Ane ( koji dolazi na mjesto oltara sv. Jakova) i MB od Ružarja.
Na oltaru MB od Ružarja stajali su kipovi sv. Franje Ksaverskog i Ignacija (ili Karla Boromejskog) i središnja slika koja nije sačuvana. Atika je bila ukrašena slikom sv. Antuna Padovanskog. Na oltaru sv. Ane (pandan drugom bočnom oltaru) stajali su kipovi nepoznate svetice i sv. Ivana Krstitelja. Tijekom Drugog svjetskog rata kapela je bombardirana, a nakon toga je uslijedila ubrzana devastacija inventara posebice gl. oltara koji je dobrim dijelom izgorio. Ostatak (uglavnom bočni oltari i pojedine skulpture) je stajao u kapeli do 1980-ih kada započinju građevinski radovi obnove.

Lokacija: Gorjani Sutinski
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5072
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološki lokalitet “Plat”

Arheološki lokalitet „Plat“ nalazi se na južnom prigorju masiva Strahinjščice, na toponimu Plat ili Nagora, u općini Radoboj. Smješten na 528, 44 m n/v, prirodno je zaštićen vrlo strmom sjevernom stranom dok se sa južne strane protežu terasasto oblikovani položaji sa zaravnima u smjeru istok-zapad. Otkriven je prilikom rekognosciranja terena 2013. Arheološko sondiranje tijekom 2015., potvrdilo je postojanje kulturnog sloja. Prikupljeni artefakti pripadaju tipičnom prapovijesnom naseobinskom inventaru. Na osnovu tipološke i kronološke klasifikacije lokalitet se preliminarno može datirati u razdoblje od kasnog eneolitika do rane bronce.

Lokacija: Radoboj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2900 st.p.n.e. do 2000 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-5250
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska