Kulturna dobra općine Pučišća

Na području općine Pučišća nalazi se 30 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, a 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa.

Sva dobra općine Pučišća:

 • Antependij oltara sv. Roka u crkvi
 • Crkva Blažene Gospe od Utjehe na grobljuCrkva Gospe od BatkaCrkva sv. Ante OpataCrkva sv. Ciprijana na grobljuCrkva sv. DuhaCrkva sv. JeronimaCrkva sv. JurjaCrkva sv. Jurja na Veloj BračutiCrkva sv. KlementaCrkva sv. Kuzme i DamjanaCrkva sv. LucijeCrkva sv. Marije na grobljuCrkva sv. MihovilaCrkva sv. NikoleCrkva Svih svetihCrkva Svih SvetihFragment ženskog likaInventar crkve Gospe od BatkaInventar crkve sv. JerolimaInventar crkve sv. LucijeInventar crkve sv. StjepanaKaštel CicarelliKnjige i arhivalije don Andrije Cicarellija u župnom ureduKula Akvila (Aquilla)Orgulje u crkvi sv. JeronimaPovaljska listinaPovijesna jezgra PučišćaSklop kuća DeškovićSvjetionik sv. Nikole

  Antependij oltara sv. Roka u crkvi

  Drveni rezbareni pozlaćeni antependij oltara sv. Roka u sjevernom brodu župne crkve u Pučišćima iz 17.st.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-140,24/41-70
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Blažene Gospe od Utjehe na groblju

  Crkva Gospe od Utjehe izvorno je bila posvećena sv. Stjepanu. Ranokršćanska apsida sačuvana je gotovo u cijeloj visini sa tri prozora s kamenim tranzenama. Predromaničkom adaptacijom crkva je skraćena, te su pridodani slijepi lukovi za poduporu svoda. U 18. st. augustinci proširuju crkvu gradnjom prostranog broda na zapadu. Južno od današnje crkve sačuvana je ranokršćanska krstionica sa križnom piscinom.

  Lokacija: Pučišća, groblje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 6. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3826
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva Gospe od Batka

  Crkvica Gospe od Batka ili sv. Ciprijana podignuta je na predjelu zvanom Batak. Jednobrodna građevina zidana je pravilnim izduženim klesancima, a nad pročeljem je kamena preslica s dvostrukim otvorom za zvona. Na nadvratniku je natpis koji spominje naručitelja plemića Ciprijana Žuvetića i šibenskog biskupa Ivana Lucića koji je crkvu posvetio 1533. god. Na glavnom oltaru je renesansni kameni poliptih sa prikazom Bogorodice s Djetetom i svecima.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1869
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ante Opata

  Župna crkva sv. Ante Opata podignuta je na mjestu gotičke crkvice u drugoj pol. 18. st. te ponovno proširena 1885. g. Trobrodna je građevina zidana kamenim klesancima sa četvrtastom apsidom. Unutrašnjost je podijeljena na tri broda sa klesanim kamenim pilonima i presvođena bačvastim svodom sa jedrima, a pojasni lukovi leže na konzolama. Na glavnom oltaru je barokni kameni reljef s prikazom Bogorodice s Djetetom i svecima, rad domaćih majstora. Na pobočnom oltaru je lik sv. Jerolima u špilji, rad pod utjecajem Alešijeve radionice. Sa sjeveroistočne strane crkve je kameni zvonik sa završnom ložom, osmerokutnom lanternom i lukovicom.

  Lokacija: Pražnica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4778
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ciprijana na groblju

  Crkva sv. Ciprijana je grobišna crkva Pražnica podignuta u 14.-15. stoljeću. Jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom ima žbukanu vanjštinu. Presvođena je prelomljenim svodom i pokazuje skromne gotičke odlike u unutrašnjosti. Na zidanom oltaru nalazi se kameni reljefni triptih sa zabatom iz 1467. nastao u krugu radionice Nikole Firentinca. Uz crkvu je sačuvano nekoliko jednostavnih kasnosrednjovjekovnih nadgrobnih ploča.

  Lokacija: Pražnica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5005
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Duha

  Crkva sv. Duha podignuta je u 14. st. u jednostavnim gotičkim oblicima. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom presvođena je bačvastim svodom. Iznad pročelja je zvonik na preslicu.

  Lokacija: Gornji Humac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5511
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jeronima

  Trobrodna župna crkva sv. Jeronima u Pučišćima podignuta je na južnoj strani uvale na mjestu starije građevine iz 16. st. Renesansna crkva je proširena polovicom 18. st. i produžena 1856. godine kad dobiva novo kameno pročelje s klasicističkim profilacijama. Jugoistočno od crkve je zvonik Ignacija Macanovića s kamenom ložom, atikom i završnom lukovicom podignut polovicom 18. st. Ožbukana unutrašnjost je raščlanjena kamenim pilonima i profiliranim lukovima te pokrivena ravnim stropom sa štukaturama. U crkvi se ističu radovi drvorezbara Franje Čučića iz 16. st. te oltar sv. Roka iz 17. st. pozlaćenim rezbarenim antependijem i slikom mletačkog slikara Sante Peranda.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.
  Autor: autor zvonika

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4781
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja

  Crkva sv. Jurja u Straževniku spominje se prvi put u ispravi iz 1111. g. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom presvođena je bačvastim svodom s pojasnicama i slijepim nišama na bočnim zidovima. Vrata sa slomljenim lukom ukrašena su akantusom. Iznad pročelja je zidana preslica, jedna od najstarijih u Dalmaciji.

  Lokacija: Pražnica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 12. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4779
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja na Veloj Bračuti

  Crkva sv. Jurja na Veloj Bračuti zapadno od Pučišća jednobrodna je crkvica s polukružnom apsidom pokrivena krovom od kamenih ploča. Građena je u romaničkoj tradiciji s glatkim ožbukanim zidovima i presvođena bačvastim svodom s rustičnim vijencem u podanku svoda. Visoko usko pročelje odaje gotičke proporcije, a na vrhu je monumentalna zidana preslica. U oltaru je renesansni kameni reljef sv. Jurja na konju koji ubija zmaja, a na pilastrima sa strana su sv. Jeronim u spilji i sv. Antun Opat. Crkva sv. Jurja vrijedan je primjer sakralne arhitekture ranog 14. st.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4681
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Klementa

  Crkva sv. Klementa istočno od Pražnica bila je grobišna crkva srednjovjekovnog naselja Straževnik. Jednobrodna predromanička crkvica sa četvrtastom apsidom pokrivena je krovom od kamenih ploča. Presvođena je bačvastim svodom sa pojasnicama, a bočni zidovi su raščlanjeni s po tri slijepa luka. Na oltaru je renesansni reljef sv. Klementa pape iz 1535. g. Nad ulazom je viseći luk sa dvostrešnim kamenim krovom.

  Lokacija: Pražnica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4573
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Kuzme i Damjana

  Na vrhu brda Smrečevika na južnoj strani Brača smještena je predromanička crkva sv. Kuzme i Damjana. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom građena je lomljenim kamenom sa obilnom upotrebom žbuke i pokrivena dvostrešnim krovom od kamenih ploča. Vrh glavnog pročelja je jednostavan kameni zvonik na preslicu. Unutrašnjost je raščlanjena sa po tri niše na bočnim zidovima koje u podanku završavaju klupčicom te je presvođna bačvastim svodom. Na polukaloti apside su ostaci baroknih zidnih slikarija.

  Lokacija: Gornji Humac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5906
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Lucije

  Crkvica sv. Lucije smještena je na padini naselja iznad uvale Soline. Jednobrodna građevina s pačetvorinastom apsidom ima dvostrešni krov pokriven kamenom pločom. Kasnorenesansna crkvica odaje skromne elemente arhitektonske plastike, a po načinu gradnje uklapa se u ambijentalnu arhitekturu starog dijela Pučišća.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.
  Autor: Ivan Nikola Žuvetić – Graditelj (16. st.)

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4574
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Marije na groblju

  Crkva sv. Marije na groblju sagrađena je u predromanici sa slijepim arkadama na bočnim zidovima. U 17. st je dograđena crkva na zapadu, pa predromanička crkvica postaje njeno svetište ograđeno visokom baroknom kovanom rešetkom. Na oltaru je kameni reljefni triptih Nikole Firentinca s prikazom Bogorodice s Djetetom, sv. Ivanom i sv. Petrom.

  Lokacija: Gornji Humac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4571
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihovila

  Crkva sv. Mihovila jednobrodna je građevina sa četvrtastom apsidom. Presvođena je bačvastim svodom, a na početku svoda je jednostavni zidni vijenac. Na pročelju sa strane ulaza su dva pilastra povezana lukom sa krovićem na dvije vode. Iznad pročelja je zvonik na preslicu. Sagrađena je u oblicima kasne romanike 13. st.

  Lokacija: Gornji Humac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5878
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole

  Župna crkva sv. Nikole u Gornjem Humcu podignuta je 1749. godine na mjestu starije crkvice Gospe od Pohođenja. Jednobrodna građevina sa ravnim istočnim zidom i zvonikom prizidanim na jugoistoku građena je u pravilnim redovima kamena. Sred pročelja je profilirani portal s jastukom i vijencem, a iznad bogata rozeta sa stupićima i manja prošupljena u obliku četverolista. U crkvi su pohranjena dva kamena triptiha: prvi rad škole Jurja Dalmatinca, te drugi produkt radionice Nikole Firentinca iz crkve sv. Kuzme i Damjana na Straževniku. Unutrašnjost je presvođena bačvastim svodom s pojasnicama, a duboke niše na bočnim zidovima daju iluziju trobrodnosti.

  Lokacija: Gornji Humac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1749. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4683
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Svih svetih

  Crkvu Svih Svetih u Pražnicama podigao je Antun Mihovilović 1638. g. kako govori natpis na nadvratniku. Crkva u stilu zakašnjele gotike smještena je u središnjem dijelu naselja zvanom Selo. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom zidana je pravilnim kamenim kvaderima i presvođena bačvastim svodom. Dvostrešni krov pokriven je lomljenim kamenim pločama. Jednostavni kameni portal s profiliranim vijencem flankiran je s dva mala pačetvorinasta prozora. Nad portalom je kamena rozeta, a sred pročelja zidani zvonik na preslicu.

  Lokacija: Pražnica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1638. god.
  Autor: Antun Mihovilović

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6510
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Svih Svetih

  Crkva Svih Svetih iz 13. st. pripadala je srednjovjekovnim naseljima Mošuje i Dubravice koja su nestala nakon haranja kuge u 15. i 16. stoljeću. Jednobrodna crkva s pačetvorinastom apsidom smještena je sred groblja s pravilnim rasterom grobova pokrivenim monolitnim nadgrobnim pločama. Vanjština crkve je građena lomljenim kamnom, a krov je pokriven kamenim pločama. Nad ulaznim vratima je rustični kameni nadvoj s natpisom Ecclesia Omnium Sanctorum i križem na sredini. Vrh pročelja ističe se široka romanička preslica sa lučnim otvorom. Bočni zidovi artikulirani su sa tri niše u tradiciji predromaničkih crkvica, a građevina je presvođena bačvastim svodom.

  Lokacija: Gornji Humac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4682
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Fragment ženskog lika

  Skulptura prikazuje ženski lik u pokretu odjeven u hiton. Visoka je 20 cm, a rađena je u mramoru.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-204,24/91-71
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Gospe od Batka

  Inventar crkvice Gospe od batka, zavjetne crkve Ciprijana Žuvetića iz 16.st. sadrži obredne predmete 18. i 19. st.u kojem se ističe lik malog Isusa u vosku.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-293,24/63-73
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Jerolima

  Inventar župne crkve sv. Jerolima sastoji se od slika na platnu i dasci iz XVI.-XIX. stoljeća, skulptura i izrezbarenih drvenih predmeta iz XVI.-XIX. stoljeća, metalnih predmeta i umjetnina od XVII.-XX. stoljeća, misnog ruha od XVII.-XIX. stoljeća, te rukopisa iz XIII. i XVIII. stoljeća. Posebnu važnost ima Povaljska listina, najstarija sačuvana isprava na hrvatskom jeziku iz XIII. stoljeća.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-294,24/82-73
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Lucije

  Sastoji se od oltarne pale iz XVIII. stoljeća (pučki barok), šest mjedenih kandelira iz druge polovice XIX. stoljeća, te visećeg svijećnjaka ukrašenog kristalima koji podsjeća na francuske svijećnjake XVII. stoljeća.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-291,24/59-73
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Stjepana

  Inventar crkve sv. Stjepana sastoji se od dvije misnice, jedna iz XVII., a druga iz XVIII., stoljeća, drvenog torza raspetog Krista iz XVII. stoljeća, drvenog pozlaćenog okvira za sliku iz XVII. stoljeća, srebrnog pozlaćenog kaleža s natpisom iz 1715. godine, dva oštećena mjedena svijećnjaka iz XVII.-XVIII. stoljeća, šest mjedenih kandelira iz XIX. stoljeća, procesionalnog raspela izXIX. stoljeća i dva modela broda na parni pogon iz XI. stoljeća.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-292,24/60-73
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kaštel Cicarelli

  Kaštel Ciccarelli smješten je sa sjeverne strane luke u blizini renesansne Žuvetićeve kule. Obuhvaća kamenu dvokatnicu iz 16. st. flankiranu ulicom na zapadu, te dvokatnicu na sjevernoj strani sa ostacima ugaone stražarnice na konzolama u začelju. Sa stražnje strane sklop je okružen visokim zidom vrta.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5296
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Knjige i arhivalije don Andrije Cicarellija u župnom uredu

  U Župnom uredu u Pučišćima čuva se zbirka rukopisa i knjiga bračkog povjesničara don Andrije Ciccarellija iz konca 18. i poč. 19. st. o povijesti otoka Brača, Benediktinskoj opatiji u Povljima, Povijest pustinjačkih samostana i drugih samostana na Braču i Povijest Pučišća.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: knjižnična građa
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-94,24/78-68
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kula Akvila (Aquilla)

  Krajem 15. st. obitelj Aquilla podigla je kulu uz more na sjevernoj strani luke Pučišća. Kvadratna dvokatna kula ima skarpu u podnožju odijeljenu oblim vijencem od ravnog ziđa. Na sjevernoj strani je ulaz na katu sa ostacima mehanizma za spuštanje vrata, a nad njim je grb obitelji s orlom koji drži zmiju. Na plaštu zida su sačuvane puškarnice i otvori odušaka, a na gornjem dijelu je niz trostrukih konzola koje su nosile obrambeni zidić.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3825
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Jeronima

  Povijesne orgulje, rad radionice Gaetano Moscatelli (Pučišća) iz godine 1793. Godine 1856. pregradio ih je Josip Girardi (Rossano, Italija) koji je promijenio zračnicu i manual te povećao opseg. Godine 1961. su se dogodile intervencije na orguljama vjerojatno rad M. Majdaka. Godine 1973/74. restaurirao ih je Patrick Collon (Bruxelles). Manual opsega C/E-g3 ima 17 registara (od čega su četiri razdijeljena), pedal o. C/E-gis0 ima tri registra, dakle sveukupno 20 registara. Godine 2005. nalaze se u stanju zapuštenosti, djelomice u uporabi.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 18. st.
  Autor: radionica Gaetana Moscatellia ; Josip Girardi ; M. Majdak

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1818
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Povaljska listina

  Povaljska listina pisana je na pergameni, vel. 47 x 40 cm, pisana ćirilicom i najstarija je sačuvana isprava na hrvatskom jeziku.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: arhivska građa
  Vrijeme nastanka: 1250. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-22, 24/144-66
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Povijesna jezgra Pučišća

  Povijesna jezgra Pučišća smještena je na sjevernoj obali Brača na dnu duboke uvale Porat i Soline. Pučišće se formiralo uz padine brda oko renesansnih kula-kaštela koji su štitili luku, a od kojih su danas sačuvane Aquilla, Prodić, Žuvetić, Grego, Marinović i Dešković. Kuće su kamene, prilagođene konfiguraciji terena i većim dijelom pokrivene kamenim pločama pretežno pučkog karaktera. Uz obalu su kamene dvokatnice s konca 18.-19. st., te nekoliko neoklasicističkih reprezentativnih građevina. Ističe se kasnobarokna župna crkva sa zvonikom Ignacija Macanovića te crkva Gospe od Batka iz 16. st.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: RST-0645-1972.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sklop kuća Dešković

  Sklop kuća Dešković južno od župne crkve u Pučišćima nastaje tijekom 18. st. objedinjavanjem kuća Ivellio i kaštela Pinezić uz kulu sa renesansnim obrambenim elementima. Kamene dvokatnice s potkrovljima pokrivene kamenom pločom na reprezentativnoj strani imaju zatvoreno dvorište s terasom i balkonom na drugom katu, a u začelju prema prostranom vrtu trijem na lukovima. U kući je rođen kipar Branislav Dešković (1883-1939). Sklop je nedavno preuređen u reprezentativni hotel.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3241
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Svjetionik sv. Nikole

  Svjetionik sv. Nikole podignut je na ulazu u duboku uvalu Pučišća pored istoimene crkvice. Pripada obalnim svjetlima za orijentaciju u plovidbi unutrašnjim morem. Uz manju kamenu prizemnicu s četverostrešnim krovom je jednokatna kula svjetionika s poligonalnom bazom lanterne. Sagrađen je krajem 19. st. i značajan je u okviru industrijske arhitekture u Dalmaciji.

  Lokacija: Pučišća
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1870
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
  Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

  Telefon: 021/ 305 444

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska