Kulturna dobra općine Promina

Utvrda Nečven

Srednjovjekovna utvrda Nečven se nalazi na lijevoj strani rijeke Krke oko 5 km zapadno od Oklaja, u istoimenom selu koje je po njoj i dobilo ime. Tvrđava je sagrađena na litici, a u njenom podgrađu su pronađeni temelji sakralnog objekta. Građena je od nepravilnog klesanog kamenja. Gradski obrambeni zidovi spuštaju se prema jugozapadnoj strani prateći prirodnu kosinu terena. Zidovi s istočne i jugoistočne strane su imali opkope zbog lakše obrane. Ulaz u grad je bio na sjeverozapadnoj strani gradskih zidina.

Lokacija: Oklaj
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2605
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Gradina

Pretpovijesna gradina Puljane smještena je sjeverozapadno od Oklaja, na lijevoj strani kanjona Krke u selu Puljane. Pristup gradini s jugoistoka štiti snažni kameni nasip formiran u dužini od 160 m, mjestimično u bazi širok do 30, a visok do 6 metara. Unutar bedema dobro su vidljivi ostatci pedesetak kamenih nastambi, što svjedoči o gradini kao utvrđenom naselju. Keramički materijal naselje datira u vrijeme željeznog doba, u vrijeme rimske vladavine te u kasnu antiku.

Lokacija: Puljane
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-2606
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Utvrda Bogočin

Bogočin se u izvornoj povijesnoj građi prvi put spominje 1486. godine kao Bogochin, ali je velika vjerojatnost da postoji već i u ranom srednjem vijeku. Od utvrde se danas vide samo ostaci nešto zida s vratima na sjeveroistočnom dijelu dok se na drugim djelovima ostaci jedva zamjećuju. Zidovi su rađeni od nepravilno klesanog kamena.

Lokacija: Bogatić
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2607
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Mlinica Na Krki (Bogatić Miljevački)

Mlinica je građena od nepravilnog kamena i ožbukanih pročelja. Ima oblik slova L u tlocrtu i krovište na dvije vode nekad pokriveno kamenim pločama. Sastoji se od prizemlja i kataNa južnoj fasadi u dijelu južnije postavljenom su vrata u prizemlju oko kojih su dva manja prozora i na katu dva prozora, a u dijelu sjevernije postavljenom su jedna vrata u prizemlju i prozor na katu. Mlinica ima mlinove koji rade po principu horizontalnog kola – ˝mlin kašikara˝, a kašike su nekada bile drvene.

Lokacija: Bogatić
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0639-1972.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Mlinica Skelin

Mlinica Skelin je kompleks tri spojena objekta u nizu. Sjeverni objekt je prizeman, a dva objekta na jugu imaju prizemlje i kat. Otvori su na južnim fasadama. Dva južna objekta imaju identična glavna pročelja s po dva prozora na katu i vratima i jednim manjim prozorom u prizemlju. Sjeverni objekt ima tri manja prozora na glavnom pročelju. Mlinica ima šest mlinova koji rade po principu horizontalnog kola – ˝mlin kašikara˝. Kašike su nekada bile drvene. Na najjužniji objekt u kompleksu je dozidana neprimjerena betonska prigradnja okomito na pravac protezanja originalnih objekata.

Lokacija: Bogatić
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5838
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Martina

Crkva sv. Martina sastoji se od starije crkve koja se spominje početkom 15. stoljeća i novije koja je sagrađena 1840. godine. Starija crkva je jednobrodna građevina presvođena bačvastim svodom i pokrivena kamenim pločama. S istočne strane joj je dograđen kasnobarokni zvonik na preslicu. Starijoj crkvi je sa zapadne strane dograđena nova u klasicističkom stilu. Osnova joj je osmerokut.

Lokacija: Mratovo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2059
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Mihovila

Crkva sv. Mihovila je sagrađena 1784. godine u baroknom stilu. Crkva je jednobrodna s polukružnom apsidom zidana od kamena s krovištem na dvije vode. Na pročelju je portal s ravnim dovratnicima i trokutnim zabatom s profilacijom nad kojim je natpis o gradnji crkve. Iznad natpisa je bogato profilirana rozeta. Zvonik je ukrašen kasnobaroknim rozetama i kamenom plastikom. Zvonik je u kasnobaroknom duhu dovršen krajem 18. stoljeća.

Lokacija: Oklaj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2060
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Gospe Čatrnjske

Prema natpisu nad glavnim vratima crkva Gospe Čatrnjske je sagrađena 1797. godine u baroknom duhu i posvećena Gospi Porođenja. Jednobrodna je s ravnim stropom i četvrtastom apsidom. Ima dvoslivno krovište. Brod je ožbukan, a apsida nije. Zvonik je sagrađen 1937. godine i ima prizemlje, kat i ložu s piramidalnim završetkom.

Lokacija: Lukar
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. god. do 20. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2061
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Šibeniku
Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

Telefon: 022/ 219-325

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska