Kulturna dobra općine Proložac

Na području općine Proložac nalazi se 13 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Sva dobra općine Proložac:

 • Arheološko nalazište Češljarova glavica
 • Arheološko nalazište Kokića glavicaArheološko nalazište OpačacArheološko nalazište Strinićeva glavicaCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. MihovilaGospina crkva na DurmiševcuGradinaMost na SuvajiOstaci samostana na otočiću ManastirPropovjedaonica iz Gospine crkve na DurmiševcuStambeno-gospodarski sklop PerinušaTvrđava Badnjevice

  Arheološko nalazište Češljarova glavica

  Arheološko nalazište Češljarova glavica smješteno je na predjelu „Čanjevice“ u Imotskom polju istočno od Prološkog blata. Riječ je o višeslojnom nalazištu koji ima 2 faze razvoja. Prvu fazu predstavlja zemljani prapovijesni tumul promjera oko 20 m. i visine oko 2 m. Iako nije provedeno arheološko istraživanje, s obzirom na materijal pronađen na površini tumula, te na oblikovanje tumula moguće ga je datirati u rano brončano doba. Drugu fazu predstavlja naknadno ukopani srednjovjekovni grobovi pod stećcima. Srednjovjekovno groblje sa stećcima razvija se tijekom 15. st. na spomenutom tumulu. Sačuvano je oko 30 stećaka, ploča i sanduka, grublje obrade te neukrašeni.

  Lokacija: Donji Proložac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2300 god.p.n.e. do 1490. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5927
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Kokića glavica

  Gradina Kokića glavica smještena je na uzvisini, iznad samog centra Prološca. Radi se o prapovijesnoj gradini datiranoj u kasno brončano i željezno doba o čemu svjedoče brojni ulomci keramike razasuti na svim padinama gradine. Na samom vrhu glavice nalazi se prapovijesna gomila koja je bila sastavni dio elipsastog bedema gradine. U razdoblju kasne antike na gradini se podiže manje utvrđeno naselje čiji bedemi zatvaraju tlocrtno trapezoidni prostor od oko 2000 metara kvadratnih na južnoj i istočnoj padini. Kasnoantička utvrda, postala je sastavnicom ranobizantskog obrambenog sustava prometnica i onodobnih naselja. Nalazi keramike upućuju na intenzivan život u vremenu kasne antike.

  Lokacija: Donji Proložac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e. do 614. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5544
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište Opačac

  Arheološko nalazište “Opačac” nalazi se u plodnom Imotskom polju, kraj istoimenog izvora rijelke Vrljike, u Prološcu. Riječ je o višeslojnom nalazištu s ostacima antičke arhitekture, kasnoantičke utvrde, te srednjovjekovnog samostana s crkvom sv. Marije i grobljem. Dio nalazišta je arheološki istražen, a crkva je jednim dijelom građevinski sanirana i zakrovljena.

  Lokacija: Donji Proložac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3846
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Strinićeva glavica

  Višeslojno arheološko nalazište Strinićeva glavica smješteno je na predjelu „Čanjevice“ u Imotskom polju istočno od Prološkog blata i južno od zaseoka Petričevići i Juričići u Donjem Prološcu. Riječ je o zemljanom prapovijesnom tumulu sa naknadno ukopanim srednjovjekovnim grobovima pod stećcima. Zemljani prapovijesni tumul promjera oko 21 m i visine oko 2 m s obzirom na materijal pronađen na površini tumula te na oblikovanje tumula moguće je datirati u rano brončano doba. Srednjovjekovno groblje sa stećcima razvija se tijekom 15. st. na spomenutom tumulu. Do danas je sačuvano 7 ploča i sanduka, grublje obrade a ukras u obliku urezanog križa vidljiv je na samo jednom sanduku.

  Lokacija: Donji Proložac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 2300 god.p.n.e. do 1490. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5911
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Ričicama sagrađena je 1910. g na mjestu starije i znatno manje crkve, po nacrtu arhitekta Č.M. Ivekovića. Jednobrodna građevina, duga 16 i široka 7 m., građena od pravilnih klesanaca, s pravokutnom apsidom na sjeveru. Na glavnom pročelju ulazna vrata naglašena su kamenim lukom u čijem tjemenu je križ. U zabatu pročelja je zvonik na preslicu sa dva zvona ispod kojeg je okulus i dva manja lučna prozora. Bočna pročelja raščlanjena su lučnim prozorima sa naglašenim kamenim nadvojima. Dvostrešni krov crkve prekriven je kupom kanalicom.
  Jednobrodna unutrašnjost crkve recentno je uređena. Na platou oko crkve razmješteni su stećci iz 15. st.

  Lokacija: Ričice
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1910. god.
  Autor: Ćiril Metod Iveković

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5920
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihovila

  Župna crkva sv. Mihovila u Prološcu trobrodna je građevina s neoromaničkim stilskim elementima, sagrađena po projektu Čirila M. Ivekovića krajem 19. stoljeća, na mjestu ranije crkve. Smještena je unutar prostranog perivoja ograđenog ogradnim zidom na čijim su kamenim pločama uklesana imena predstavnika crkvenih i civilnih vlasti, te kameni dijelovi starije crkve. Građena je od pravilno klesanog kamena slaganog u redove, orijentirana istok-zapad. Uz sjevernu bočnu lađu je zvonik kvadratičnog tlocrta, pri vrhu rastvoren ložom s biforama.

  Lokacija: Donji Proložac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.
  Autor: Ćiril Metod Iveković

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4463
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gospina crkva na Durmiševcu

  Gospina crkva na Durmiševcu u Prološcu sagrađena je 1873. g., nedaleko od stare Gospine crkve na Opačcu. Jednobrodna građevina, duga 16 i široka 8.5 m., građena od kamenih klesanaca s kvadratičnom apsidom na istoku. Na glavnom pročelju je jednostavni ulaz iznad kojeg je veća rozeta, a u zabatu pročelja je zvonik na preslicu sa tri zvona. Na južnom pročelju, zapadno od ulaza je mala Gospina kapelica lučnog oblikovanja. Bočni zidovi crkve raščlanjeni su sa po tri monofore. U svetištu crkve je veliki drveni oltar s Gospinom slikom, izrađen u drvodjeljskoj radionici Rako u Imotskom. Na koru crkve čuva se stara drvena propovjedaonica koja je nekada bila uz trijumfalni luk.

  Lokacija: Donji Proložac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1873. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5340
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Gradina

  Srednjovjekovna tvrđava nalazi se na uzvišenju u središnjem dijelu Ričica, istočno od župne crkve sv. Ivana. Slabo očuvanim bedemima ograđen je plato koji se nalazi na vrhu uzvišenja. Na istočnom dijelu u sklopu bedema vidljiva je jedna jača kula. Na padini prema jugu postojalo je podgrađe. Na cijeloj uzvisini se nailazi i na prapovijesnu keramiku tako da se može pretpostavit kako je srednjovjekovna tvrđava zauzela mjesto ranije, vjerojatno željeznodobne, gradine.

  Lokacija: Ričice
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2801
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Most na Suvaji

  Most na Suvaji u Prološcu ili Karalipeov most građen je s četiri luka, hidraulički oblikovana, koji se upiru o tri pilona u potoku. Na sredini sjeverne, kamenom zidane ograde mosta, je kapelica sa likom svetog Mihovila. Na samom početku mosta, s njegove istočne strane nalazi se kip Krista Kralja. Građen je u vremenu od 18. do kraja 19. stoljeća klesancima pačetvorinasta oblika u pravilnim redovima.

  Lokacija: Donji Proložac
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4462
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ostaci samostana na otočiću Manastir

  Na otočiću „Manastir“ pod sjevernim liticama jezera Prološko blato nalaze se ostaci franjevačkog samostana. Longitudinalna građevina s osam prostorija sagrađena je za potrebe imotskih fratara vjerojatno tijekom 17. stoljeća. Ostaci samostana su u vrlo lošem stanju. Zidovi su urušeni, a čitavi kompleks je zarastao i gotovo nepristupačan.

  Lokacija: Donji Proložac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3996
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Propovjedaonica iz Gospine crkve na Durmiševcu

  Na koru Gospine crkve čuva se drvena polikromirana, pozlaćena, rezbarena propovjedaonica. Donji dio tvori konkavni oblik koji se sužava prema dnu, čime su stvorena trapezoidna polja oslikana s dvije zrcalno postavljene vitice. Govornica je šesterostrana s dvije otvorene strane za prolaz. Stranice su artikulirane arkadama unutar kojih su u reljefu prikazani likova Evanđelista s natpisom na bosančici na dva Evanđelja. Iznad arkada teče profilirani vijenac. Dimenzija 140×140 cm, dok je ograda visoka 100 cm. Historicistička propovjedaonica predstavlja vrijedan rad vjerojatno domaćeg majstora, te je uz propovjedaonicu u Imotskoj crkvi, jedina sačuvana na području Imotske i Vrgoračke krajine.

  Lokacija: Donji Proložac
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5454
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stambeno-gospodarski sklop Perinuša

  Stambeno gospodarski sklop Mlinica na Perinuši kojeg čine mlinica s trinaest mlinova, dvije velike stambene zgrade s podrumima i spremištima te veliki ograđeni vrt. Sklop nastaje od početka 18. do početka 20.stoljeća kao središte posjeda obitelji Francesci. Čitavi sklop, posebno njegov sjeverni dio uključujući i samu mlinicu, je u vrlo lošem stanju. Sklop na Perinuši jedan je od teže oštećenih spomenika u Imotskoj krajini.

  Lokacija: Donji Proložac
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5042
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tvrđava Badnjevice

  Srednjovjekovna tvrđava Badnjevice nastala je na više razina u kanjonu Suvaje u vremenu od kraja 14. do 16/17. stoljeća. Visoko iznad tvrđave, na rubu kamenite visoravni, smještena je samostalna visoka kvadratna kula. Tvrđava je radi svog smještaja izrazito nepristupačna te iz istog razloga i zapuštena.

  Lokacija: Donji Proložac
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4461
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Imotskom
  Kontakt adresa KO: A. Starčevića 7, 21260 Imotski

  Telefon: 021/ 851-901

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska